รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535051500325นายนครินทร์ จิรเกษมศุภกิจ
2536051417148นางสาวจรรยา ฤทธิภักดี
3545051400236นางสาวณัชชา ดวงพลอย
4545051400343นางสาวพรเพ็ญ คำแก้ว
5545051400665นางสาววนิดา ศรีเกิดสุข
6545051400681นางสาววราสินี สังขมณี
7545051400699นางสาววิไลวรรณ์ จันทคุปต์
8545051400723นางสาวสุชาดา พิจารณา
9545051400756นายโสภณ ฐิตะสมบูรณ์
10545051400764นายอติลักษณ์ เวทยานนท์
11545051400798นางสาวอารยา ไขขุนทด
12545051400806นางสาวอุไรวรรณ ธุระหาญ
13545051500019นางสาวกมลวรรณ อุ่นพวก
14545051500027นายกฤษดา แซ่โค้ว
15545051500530นางสาวรัตติยา มงคลไทย
16545051500548นางสาวลดาวัลย์ สังเขป
17545051500563นางสาววิริน โสภณพินิจ
18545051500597นายสฤษฎ์รัฐ วิสุทธิพันธุ์
19545051500613นางสาวสุดาพร ไชยดำ
20545051500647นางสาวโสภา ไชยรัตน์
21545051500662นางสาวอริษา เฉลิมวงษ์
22545051500670นางสาวอัญทิยา ปุริตธรรม
23545051500688นางสาวอำพร ช่องคันปอน
24535051400823นางสาวศศิธร ขวัญนิมิตร
25535051500143นางสาววรณัน จาดเมือง
26535051500150นางสาวนารีรัตน์ ขยันวิจิตร
27545051400145นางสาวดาริกา หวังครอบกลาง
28545051400632นางสาวอรนุช ชำนาญจิต
29545051500068นางสาวจุฑามาศ จันทร์เงิน
30545051500084นางสาวจุฑามาส วัฒนาผาติ
31545051500092นางสาวณัฏฐศศิ ยศฐวาณิชย์
32545051500142นายนฤเบศร์ หิตา
33545051500159นางสาวนวลพรรณ ช่องคันปอน
34545051500167นายบุญฤทธิ์ วิเศษพานิช
35545051500209นางสาวมาริศา แต่งทรง
36545051500217นางสาวรจนา รีพล
37545051500308นางสาวนาริฐา เจิมปรุ
38545051400103นางสาวเครือวัลย์ คำสะอาด
39545051400608นางสาวระพีพร วงศ์พิภพมงคล
40545051400616นางสาวศิราภรณ์ ปิ่นเงิน
41545051400046นางสาวจิรฐา เดชาชีวโชคชัย
42545051400061นายนุพล ชัยรินทร์
43545051400079นางสาวประภากร จิตรีรัตน์
44545051400525นางสาวเพชรรัตน์ อินทรสมบัตร์
45545051400558นางสาวเสาวลักษณ์ นิติวงศ์ไพบูลย์
46545051400897นางสาวสุชาวดี ฉิมสว่าง
47545051400905นางสาวอัญรัตน์ จันทร์อิ่ม
48545051500589นางสาวศิรภัสสร เปลี่ยนเนียม
49545051400830นางสาวปานกมล สุพรรณอ่วม
50545051400657นางสาวรุ่งทิวา สาสงเคราะห์
51545051400871นางสาวมนต์นภา ยุวาพัฒน์
52546051417048นายธนากร มหัธนากร
53545051400269นายณัฐพงศ์ บุญปฐมพร
54545051500324นางสาวณัฐพร ศรีเพียร
55545051500233นางสาวจิตรานุช ประทีปทอง
56545051500241นางสาวจิรวัชร์ อำพันหอม
57545051500258นางสาวชญานิศ เกิดอยู่
58545051500266นายณัฐชนน พู่วณิชย์
59545051500316นางสาวเบญญา วรากุลปกรณ์ศิริ
60545051500738นางสาวปาติมาศ กระทุ่มนอก
61545051500746นางสาวพรพิมล ภูทิพย์
62545051400780นางสาวอรณี มีสุวรรณ
63545051500274นางสาวณัฐธยาน์ ไตรสิทธิ์
64545051400822นางสาวเอมวิการ์ สีหสุทธิฤทธิ์
65545051500779นายรังสิมันต์ โพธิหลักทรัพย์
66545051500787นางสาวรุ่งทิพย์ แสนสึก
67545051500795นางสาววนิดา หงษ์น้อย
68545051500803นางสาววรรณรี โยธิบาล
69545051500811นางสาวนัทธ์มนต์ บงแก้ว
70545051500829นางสาววราภรณ์ อาจแก้ว
71545051500837นางสาววันวิสา บุษดีวงษ์
72545051500860นางสาวอุษณา บัววัน
73545051400368นายกรณาธิปย์ หวังมุทิตากุล
74545051400376นางสาวกรรณิกา ทองปราณีต
75545051400384นางสาวจินตนา นิ่มน้อย
76545051400392นางสาวจุตติมาพร ช่วยบำรุง
77545051400400นางสาวเดือนเพ็ญ ผลพยุง
78545051400418นางสาวนิศา ศรีเจียม
79545051400889นางสาวศุภกานต์ ศุปธรรม
80545051400921นางสาวธนิษฐา ทิพย์รัตน์
81556051400522นางสาวรัชดาภรณ์ จันทริ
82556051400134นางสาวนีรนุช นิลพงษ์
83556051400282นางสาวตรีรัตน์ พิทักษ์กาญจนกุล
84556051400316นางสาวนารี งามเลิศ
85556051400332นางสาวประภาพร สมัครการ
86556051400688นางสาวปรียานุช มาเวหา
87556051400696นางสาวพลอยไพรินทร์ บุญเลี้ยง
88556051400712นางสาววริษา สันป่าแก้ว
89556051400720นางสาววันนิดา จารุเกษม
90556051400738นางสาวศกลวรรณ สุสุนทร
91556051400753นางสาวศิรินรักษ์ รัตนสิมวงษ์
92556051400761นายศิลปากร ชำนาญในเมือง
93556051400837นายอมร แก้วมูลตรี
94556051400860นางสาวอัจฉรา ใจงาม
95556051400019นางสาวกรรณฑิมา บินมายิต
96556051400027นางสาวกฤติยา เมฆสุข
97556051400035นางสาวจริยา ทิพย์ลักษณ์
98556051400043นางสาวจันทิมา ฉิมช้าง
99556051400050นางสาวจิตรลดา บุญโต
100556051400068นางสาวชญานี ไทยคณา
101556051400084นางสาวดรุณรัตน์ เร็วจันทึก
102556051400118นางสาวธิวาพร บุญแผ้ว
103556051400514นางสาวภาวิดา ยอดผะกา
104556051400530นางสาวลลิตา และมัน
105556051400555นางสาววรรณวิสา สุขดับ
106556051400571นางสาววรายา อาราเบีย
107556051400597นางสาวศิลป์ศรุต อนุรัตน์
108556051410075นางสาวพัชรี ใจคาร
109556051410083นางสาวภัทรวดี จงฝังกลาง
110556051410596นายณัฐพงศ์ เพ็ชรประสม
111556051410620นางสาวนัชเกษมณี พุฒศรี
112556051400621นางสาวสุภัสนันท์ สินมั่น
113556051410778นางสาวสุนิสา จ้อยทองมูล
114556051410133นางสาวสุมาลี เดินสันเทียะ
115556051400217นางสาวกิตติ บุตรวัง
116556051410810นางสาวนภชนก สองเมือง
117556051410836นางสาวอรดี งามสะพรั่ง
118556051400183นางสาวกนกวรรณ แก้วสูงเนิน
119556051400209นางสาวกันยา สารคะณา
120556051400258นางสาวชิดชนก ศรีเมือง
121556051400274นางสาวดวงหทัย ขจรพรพิสิฐ
122535051501117นางสาวนาฏวรา เทียนชัย
123556051400605นางสาวสาริยา ภุมรินทร์
124556051417203นายปุณยธิษณ์ อาจหาญ
125556051410729นางสาวศรีญาณี ศรีบุญคง
126556051410182นายพิชัย ชัยรุ่งโรจน์กิตติ
127556051410190นายพิบูลย์ พันธ์สารคาม
128556051410208นายวโรฤทธิ์ จินตนานุวัฒน์
129556051417138นางสาวจุฬาลักษณ์ วิศวชลกานต์
130556051417047นางสาวธีรารัตน์ มีอยู่
131556051417054นางสาวพิมพ์ประไพ กองธรรม
132556051417161นางสาวปัทมา มีเจริญ
133556051417146นางสาวพรพิมล รงควิลิต
134556051410976นางสาวเดือน ทองเชื้อ
135556051410984นางสาวอรวรานันท์ ไชยแสง
136556051410950นางสาวจีรนันท์ กันยาบุตร
137556051410968นางสาวสุพัตรา เพียรสองชั้น
138556051410992นางสาวฐิติพร รุ่งทิน
139556051411008นายธีรวุฒิ ตั้งบรรพต
140556051411388นางสาวนลินา ประทุมมาศ
141556051410174นายนพพร จุลลำเจียก
142545051500035นางสาวขวัญฤดี พงษ์เกิดลาภ
143556051411396นายวินัย แซ่จึง
144556051411404นายวิทยา โกสีนาม
145556051411438นางสาววรรณฤดี พลายละหาร
146535051500085นายณัฐวุฒิ เล็กสาคร
147535051400054นางสาวจิรสุตา วิจิตรสงวน
148535051400682นางสาวพลอยไพลิน เบ้าแบบดี
149545051400020นางสาวกิตติยา รวยรื่น
150545051400350นางสาวมณีรัตน์ ไพรบึง
151545051400327นายปณิธาน โพธิ์เตี้ย
152545051400251นางสาวณัฐชา ภูรพีระวงษ์
153545051400178นางสาวกาญจนา จิตอาษา
154545051400590นางสาวณิชารีย์ คุณะจันทร์
155545051400285นายณัฐวุฒิ ฉันทะศิริวิศาล
156545051400749นายสุรวุฒิ เกียรติวิศาลกิจ
157545051400731นางสาวสุพรรณษา ทองหยิบ
158545051400533นางสาวรัตนา สมัญ
159545051400160นายกฤติน เรืองสูงเนิน
160545051400277นางสาวณัฐพิชญ์ เลิศกิจกุลอนันต์
161545051400202นางสาวจารุวรรณ กลิ่นประเสริฐ
162545051400228นายฐิติพงศ์ สุพรรณพงศ์
163545051500852นางสาวหทัยชนก นิลสุวรรณ
164545051400582นางสาวณิชากร คุณะจันทร์
165545051400640นางสาวรัตติยา คำเครือจันทร์
166545051400319นางสาวธันย์สิตา ธนภพวรรณกุล
167545051400186นางสาวขวัญฤดี ศรีแสง
168546051410266นายประสาน แสนวิเศษ
169545051500845นางสาวศศิมา สินสวัสดิ์
170546051417055นางสาวธัญญลักษณ์ ใหญ่กสิกร
171556051410109นางสาววรินทร์ ทองจำรัส
172556051400092นางสาวทิชาพร เกตุจันทร์
173556051400787นางสาวสุพัชชา พุ่มพัว
174556051400670นายประวิทย์ เพิ่มพูลพานิช
175556051400803นางสาวสุภาพรรณ พุฒซ้อน
176556051400811นางสาวสุรัสวดี ครองสิน
177556051410786นางสาวแสงระวี ไทรชมภู
178556051410091นางสาวรสริน เรืองศรี
179556051410901นางสาวปรียาพร รักสำโรง
180556051410216นางสาวสุภาภรณ์ สุขแสง
181556051410893นางสาวธนวรรณ มาสึโมโต
182545051400939นางสาวปนัดดา หนูทอง
183556051417062นางสาวภัคจิตรา อ่อนลำยอง
184556051417187นางสาวลดาวัลย์ สามารถ
185556051417229นางสาวเสาวลักษณ์ อุดมทรัพย์
186556051417112นางสาวสายคำ วงศ์สาจารย์
187556051417013นางสาวกัณนที สาระคุณ
188556051411420นางสาวจริยา ม่วงคำ
189556051411446นางสาวรัตน์ชนก อรรถมาลี
190535051400807นางสาวศยามล ทองมี
191535051400872นางสาวสิริวรรณ ยิ้มแย้ม
192545051500050นายจิรวัฒน์ วิลาบัณฑิตย์
193545051400210นางสาวฐิติกา ดอนฮี้
194566051400547นางสาววริทธิ์นันท์ ภู่ระหงษ์
195566051400562นางสาวสวีณา ทาไธสง
196566051400620นายอภิเดช ฝังรักษ์
197556051411107นางสาวธิดา ทรงสืบวัฒนกุล
198556051411123นางสาวนัยนา คุณกันหา
199556051411131นายบุญช่วย ศิริเวช
200556051411149นางสาวพรเพ็ญ เจริญรัมย์
201556051411206นางสาวมะลิวัลย์ พุทไธสง
202556051411271นางสาววิภาวรรณ พิภพ
203556051411370นายอาทิตย์ วังคาม
204556051411016นายกอบชัย คณะปรีชา
205556051411024นางสาวกัญญาณัฐ นพเกตุ
206556051417021นางสาวนวพร กุลฑล
207556051417096นางสาววนิดา ขันบุ
208556051417195นางสาวปณิฏฐา หิรัญวรรณ
209556051411297นางสาวสายใจ ดอนอุบล
210556051411362นางสาวอมรรัตน์ ศูนย์กลาง
211556051417120นางสาวสุภาพร ดิษราธร
212556051411115นางสาวนรินทร์ สุนควงค์
213556051411313นางสาวสุภาพร เหล่าพิเดช
214556051411339นางสาวสุรีพร สง่าอารีย์กุล
215556051411040นางเขมณัฏฐ์ โคคำภักดีพงษ์
216556051411057นายจักริน มาวงค์นอก
217556051411248นางสาววาสนา วงษ์ราช
218556051411354นางสาวอนงค์รัตน์ สมยา
219556051411172นายพิพัฒน์ เอกอ้น
220556051411073นางสาวปราณิศา จรจิตร
221556051411081นางสาวธงชัย เปรียบสม
222556051411255นายวินัย สดใส
223556051411263นายวินัย แก้ววิเชียร
224556051411156นางสาวพัชรินทร์ ภูมิมณี
225556051411164นางสาวพัชรี แสนทวีสุข
226556051411180นายเพิ่มเกียรติ จิตร์สันเทียะ
227556051411198นางสาวภัทรา พ่อค้าช้าง
228556051411321นายสุรศักดิ์ วุ่นกรัด
229556051411347นางแสงจันทร์ หล้าวิไลย์
230566051400091นางสาวปณิชาณัท แซ่ลิ้ม
231566051400612นางสาวอนุสรา จันทร์วิลัย
232566051400067นางสาวนพรัตน์ บุญแสง
233566051400695นางสาววิมล บำรุงคีรี
234566051410546นางสาวปรานี ผาลี
235566051400018นางสาวกรรณิกา กล้ากสิกิจ
236566051400232นางสาวฉายสิริ บุญหล้า
237566051400687นายวิฑูรย์ สมสวย
238566051400042นายช่วงวิทย์ เปี่ยมประยูร
239566051400554นางสาวสมิตานันท์ รอดเนียม
240566051400810นางสาวอังคณา ปถมกุล
241566051410694นางสาวมยุรี บุญโนนแต้
242566051400299นางสาวนุจิรา ชะนะค้า
243566051400646นางสาวเรณู ขำดำ
244566051411247นางสาวศิโรวัลย์ น้ำหวาน
245566051411205นางสาวศศิธร แป้นกลม
246566051410900นางสาวลลิดา อินทร์ประสิทธิ์
247566051411197นางสาววีรวรรณ มูลผล
248566051400844นางสาวณัฎฐิกา หมื่นพัน
249566051400869นางสาวอรชา ทองสนธิ
250566051411098นางสาวนารถฤดี ศรัทธาธรรม
251566051411106นางสาวนิยพร เชี่ยวชาญ
252566051411155นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์เจริญสุข
253566051411163นางสาววิมลทิพย์ แสงอังคนาวิน
254566051411312นางสาวโสรญา หรั่งศรีสุข
255566051411080นายนราธิป คำคุณา
256566051411387นางสาวเบญจรัตน์ อุสะทโก
257566051411395นางสาวปภิญญา คำศรี
258566051400877นายเอกชัย จันกลัด
259545051400988นางสาวภาพิมล พรหมศร
260566051411494นางสาวรุ้งนภา ภูครองหิน