รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575051500040นางสาวกมลวรรณ พรมเมือง
2586051410536นางสาวศิริพร พรมเกษา
3586051415089นางสาวสุกัญญา กระจ่างฤทธิ์
4565051401448นางสาวสุกัญญา เฉพาะธรรม
5586051400719นายสุขุมพันธ์ บุญศิริพันธ์
6586051410205นางสาววิลาสินี ประกิ่ง
7585051400554นายเชษฐา วงศ์ตรีรัตนชัย
8586051400172นางสาวปาณิศา สุรเวคิน
9586051415048นางสาวเพียงพิมล รุ่งแจ้ง
10586051400065นายชวัลวิทย์ ทาแหยม
11586051410312นางสาวดวงนภา จงคล้ายกลาง
12586051400529นางสาวภวิกา อุนนผลิน
13586051410346นางสาวรุจรวี สระทองพูล
14586051410361นายวัชรพงศ์ หุตะเสวี
15586051400180นายพิทยา ขวบสูงเนิน
16575051401090นางสาวอรชพร เสืออุดม
17575051401074นางสาวสุรัสวดี ทิพรัตน์
18575051500503นายณัฐภูมิ วัฒนเบญจากุล
19575051500990นางสาวโสภาพรรณ แดงจันทึก
20575051401215นางสาววรนาถ ทองโฉม
21586051410080นางสาวนาตยา คำเอม
22586051400560นางสาวลัดดา อู่สุวรรณ
23576051410594นางสาวไอรินทร์ วังบุญ
24575051401249นางสาวพรนิภา พรหมประดิษฐ์
25586051410114นางสาวรัตนาพร นาระธรรม
26578051410137นางสาวรฏิศราพร รัตนสกุลวัธน์
27575051501030นายอัฐพล ชัดเชื้อ
28575051500487นางสาวกฤติกา คล้ายวิจิตร
29575051401140นายชัยชนะ พานิชพงษ์
30578051410236นายศตวรรษ กล่ำดิษฐ์
31578051410210นายณัฐกรณ์ ยาวขันแก้ว
32575051401231นางสาวเบญจพร ขอดคำ
33575051501139นางสาวปรียานุช ผู้ฐานิสสร
34575051500982นายสุระเดช จิตต์อุดมธรรม
35575051401066นางสาวสุพรรณิกา อุดมดี
36575051401223นายชนะพล มงคลานันท์กุล
37575051501063นายธนพงษ์ ชัยณรงค์
38575051401041นายศุภกร ภู่พงศ์สกุล
39575051500750นางสาวกันยารัตน์ จัตวานิช
40575051500867นายกฤษลักษณ์ ชุ่มดอกไพร
41575051410588นางสาวกาญจนา สิงหาพันธ์
42575051400407นางสาวณัฐชยา ขุนศรี
43575051500347นางสาวสกุณา อาษาจิตร์
44575051400712นางสาวสุจิตสรา ธูปผึ้ง
45575051411016นายภัทร หาญเจริญกานต์
46575051400993นางสาวนริตา เรืองเดช
47575051410489นางสาววริศรา แสงเปราะ
48575051500743นางสาววิริญา เจริญลอย
49575051400860นายชัยภูมิ อภิมหาบุณย์
50575051500321นางสาวศิริพร ฟักศรีเมือง
51575051500404นายกฤษดา ศักดิ์ศรีเจริญยิ่ง
52575051500933นายณพงศ์ นนทรักษ์
53575051500917นางสาวนิรัตน์ดา สีม่วง
54575051500909นางสาวอนุสรา พุกเจริญ
55575051500735นางสาวกนกอร ศรีกรุษ
56575051500461นางสาวนุชนาฎ รัตนะพลที
57575051500370นางสาวเกวลี วุฒิพงศาธร
58575051500289นางสาวฐิติมา ป้อมเรือง
59575051410430นายฐิภาพรรณ รอดผึ่ง
60575051400977นางสาวนันทนัช ปัตตพงศ์
61575051400803นายกิจพิพัฒน์ ชื่นมณี
62575051500578นางสาววรัญญ์ภร รัดคุ่ย
63575051500792นายเอกกมล อ่อนสมบูรณ์
64575051400902นายกนกศักดิ์ ตั่นต้านภัย
65575051400480นางสาวกนกพร ราชาเดช
66575051400126นางสาวณัฏฐนิชา จันทุรส
67575051500610นางสาวศิริอัมพร แป้นนุช
68575051500925นางสาวสุวนันท์ หวังวิไล
69575051500594นางสาวศศิวิมล บัวจีบ
70575051500255นางสาวประไพพิมพ์ ไชยพันธุ์
71575051400696นางสาวสหฤทัย งามสง่า
72575051500537นายสุรสิทธิ์ สังด่านจาก
73575051500115นางสาวชลธิชา เวชกร
74575051500412นายปิยะ เทียมฉิม
75575051501048นางสาวอารียา วงษ์ยิ้ม
76586051410155นางสาวสุณัฐดา พึ่งรอด
77575051400506นางสาวกมลรัตน์ เลาหวิรภาพ
78575051500800นายศิวดล เที่ยงจิตต์
79575051500495นายชานนท์ วรรณะ
80575051410539นางสาวกุสุมา ในริกูล
81575051400886นางสาวอภิญญา เมืองงาม
82575051400308นายรุจิภาส เมฆเกรียงไกร
83575051400928นายภูรัชญา ศรีสุภาพ
84575051500156นางสาวธัญญา กระจ่างโพธิ์
85586051400628นางสาวแพรวไพลิน มาตุวิเชียร
86586051410403นางสาวชญานิศา ขยันประเสริฐ
87586051400602นายเอกมงคล มณที
88575051501071นางสาวธิดา แก้วสีขาว
89586051400115นางสาวปาณิสรา ศรีดี
90578051410038นายชัชวาลย์ คล้ายอุดม
91575051501121นางสาวเบญจวรรณ เทศเรือง
92586051400107นางสาวปัณณพร ภูคำ
93575051401124นายเฉลิมชัย พฤกธารา
94575051400753นางสาวอารียา บุญมาเลิศ
95586051410494นางสาวเพ็ญพิชชา เอื้อวงค์
96586051400578นายสหรัฐ มณีคง
97586051400149นางสาวธัญลักษณ์ ธนพัตไพศาลกุล
98586051410445นายอัศวชัย แซ่ตั้ง
99586051400537นางสาวภวิตรา อุนนผลิน
100586051410429นางสาวโสภิดา ชูรัตน์
101586051400131นางสาวจุฑามาศ สรรพวัฒน์
102586051410148นางสาวศรัณยา พลับเพลิง
103586051410254นายครองเจริญ ดีมงคล
104586051410056นางสาวณัฐวดี ประกอบธรรม
105586051410288นางสาวชนกนันท์ ไข่สังข์
106586051410395นางสาวศิริภา ศิริโภคา
107586051400198นางสาวเขมวรรณ คอนทอง
108586051400032นายกองทัพ ดาศรี
109586051400073นางสาวโชติกา เหล่าเอี่ยม
110586051410098นายปริญญา ธนกิจบริบูรณ์
111586051400040นางสาวคคนานต์ ฉิมหาด
112575051501162นางสาววริษรา สอนหว่าง
113575051500479นางสาวกมลรัตน์ ไชยเมืองชื่น
114575051500974นางสาวสกุณา ธิสวย
115578051410087นางสาวมณีรัตน์ ใจรักสันติสุข
116575051501097นางสาวนวพร ทองน้อย
117575051500966นางสาวศุภิสรา คุณุทัย
118575051401082นางสาวอภิญญา แสนคำ
119575051501113นางสาวเนติลัข มีคล้าย
120575051401207นางสาวไพลิน ป้องกันยิง
121575051401116นางสาวกมลลักษณ์ เจริญหลิ่วค้ำฟ้า
122586051410221นางสาวกวินนา ฮุมเปือย
123586051400123นางสาวกันต์ทิมา ไกรศร
124575051401025นางสาวศลีพร บุญเลื่อง
125575051400936นายนวภัทร อมรภัทราภรณ์
126575051500834นางสาวโยษิตา วานิชสำราญ
127575051500305นางสาวมาเรียม ไกรรมณ์
128575051400951นางสาววสุรีย์ ศรีประเสริฐ
129575051501089นางสาวธิดารัตน์ ดิเรกศรี
130575051401108นางสาวอารียา แตงจั่น
131575051401058นางสาวสกลสุภา จินดาวัฒน์
132575051400332นางสาวภัทราวดี ดาศรี
133575051400423นางสาวปวรรัตน์ วรวุฒิธีรกุล
134575051400894นางสาวภัทรา ฟักแก้ว
135575051500826นางสาวพิมพ์วิภา บุญเขื่อง
136575051500891นางสาวกฤษณี หาญชนะสิทธิ์
137575051400878นางสาวจิตาภา ชาญชัยพิชิต
138575051410471นายฐิติวิชญ์ ภาณุธาดา
139575051500859นางสาวศิริลักษณ์ คุ่ยจันทร์
140575051400415นางสาวรุ้งนภา ฮั่นเย็ก
141575051400795นางสาวสิริกานดา นาอุดม
142575051500560นางสาววนารินทร์ ฉิมแก้ว
143575051400571นางสาวมินท์ธิตา ภู่รอด
144575051500669นางสาวสุวรรดี เดชจันทร์
145575051400316นางสาวเพ็ญนภา ชินเสนา
146575051400274นางสาวมนัสยา ศิลานิล
147576051410172นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์เสถียร
148575051400035นางสาวจุฑามาศ พิณไทย
149575051400761นางสาวอินทิรา แซ่โค้ว
150586051410262นางสาวจันทร์เพ็ญ นุชวงค์
151575051500784นางสาวนันทกาญจน์ พงษ์พิทักษ์
152575051500362นางสาวณิชาฎา ใจซื่อ
153575051500883นางสาวศุภนิดา ศรีสุริยามินทร์
154575051501014นายอริยะ เอี่ยมสุวรรณ
155575051501105นางสาวนันทิยา นรมั่ง
156586051400610นางสาวพิมพ์ชนก กลิ่นขจร
157575051400498นายนิยมการณ์ คำโอ
158575051400340นางสาวปนัสยา ภัทรมุกขานนท์
159575051400456นางสาวธัญวรรณ แสงโนราช
160575051501055นางสาวณัฐรัตน์ ทรัพย์มณีวงศ์
161575051401165นายธเนศ ใจรัตน์สุขศรี
162575051400472นายพศวัต โพธิ์ศรี
163575051410034นางสาวนัฐพร เจียมบุศย์
164575051500446นางสาวรุ่งอรุณ เกิดประสพ
165575051500842นางสาวมุธิตา อ่อนคำ
166575051500206นางสาวพรฐิตา จันทร์ตะคุ
167575051500339นางสาวโชษิตา กวดขัน
168575051500214นางสาวพรนิดา พิมเพ็ง
169575051410349นางสาวสายธาร นาเจริญ
170575051400720นางสาวสุนิสา ติยะบุตร
171575051400670นางสาวศุภนาถ ผู้แสนสะอาด
172575051400258นางสาวเพชรรัตน์ ชนะชารี
173575051400191นางสาวบุญญารัตน์ ห้อยเหม
174575051400175นางสาวธัญจิรา ภวพงศ์สุภัทร
175575051410042นางสาวกชกร ไชยเยศ
176575051400050นางสาวนภากานต์ อินทศรี
177575051500628นางสาวศิวาพร พลับพลี
178568051410062นางสาวณัฐกฤตา ยังดี
179565051401356นายเอกสิทธิ์ นามทอง
180565051501122นางสาวภคมน พิลานนท์
181565051400499นางสาวชุติมณฑน์ สิงห์สีโว
182565051400952นางสาวรักชนก คำมอญ
183565051400481นางสาวชัชชฎา สืบดา
184565051500975นางสาวสุดธิดา ทิวาลัย
185565051500926นางสาวศศิวิมล เจริญชีพ
186565051400234นางสาวธนัฐฐา กสิคุณ
187558051410154นายศิริวัฒน์ เหมือนโพธิ์
188565051400549นายพงศ์อนันต์ พันโตดี
189565051400051นางสาวกิตติมา อัครวุฒิชัย
190555051500372นางสาวนีรภา พวงพี่
191586051410452นางสาวขวัญนภา สุดาชม
192588051410045นางสาวปนัดดา หุ้นสวัสดิ์
193586051400156นายธิติพงษ์ เภาพาน
194576051410677นางสาวธันยนันท์ สุนทรวัฒน์
195586051400669นางสาวสุภชา นาคเจริญ
196586051400511นางสาวพรนภา เปี่ยมฤดี
197586051410072นางสาวนฤมล สง่าศรีวรกุล
198586051410379นางสาววาสนา กลำเงิน
199586051410023ว่าที่ร้อยตรีจตุพล อ่อนสุข
200565051401414นางสาวสุภาวดี แก้วศิริ
201588051410151นางสาวสุรีพร หวานแท้
202565051401406นางสาวพชรมน สมบูรณ์ศักดิ์
203586051410478นางสาวฐิติมา บุญชัง
204586051400545นางสาวภัทราพร สายวงศ์
205586051410304นายณัฐวุฒิ กลัดหว่าง
206586051400214นายจิตต์ภิพัฒน์ เทพทัตบวรนันท์
207588051410169นางสาวอรฉัตร ธรรมวิหารคุณ
208586051410106นางสาวพิชามญชุ์ ประเสริฐศรี
209586051410171นางสาวอภิญญา ต้นกันยา
210586051400735นางสาวสริตา เป้าชัง
211586051400743นางสาวเกศศิรินทร์ กล้ากสิกิจ
212575051401256นางสาวขวัญชนก รักษาวงษ์
213575051401264นางสาวมณีรัตน์ แสงสิงห์
214586051400750นายภานุวัฒน์ พูลเกษม
215586051400768นางสาวศศิวิมล เหมือนละม้าย
216586051400776นางสาวอรวรรณ จั่นทอง
217576051400777นางสาวจุฑามาศ คงสุวรรณ
218576051400785นางสาวอัจฉรา ปัดภัย
219586051400784นางสาวกาญจณา อรรคสินธ์
220586051400792นางสาวแครทลียา ทรัพย์สมใจ
221586051400800นางสาวศิริวรรณ แซ่เจ็ง
222586051400818นางสาวอิศราภรณ์ ประทีปวิศิษฐ์
223565051401471นางสาวมนต์นภา ปัญญาขาว
224586051400826นางสาวนันท์นภัส ขำคง
225565051401489นายรณกร แก้วดี
226576051410719นางสาวอนุธิดา จิตทอง
227576051410727นางสาวจามจุรี รัตนะ
228576051410735นางสาวกุลณัฐ นวลมณี
229565051401497นางสาวสุภาวดี ทั่งรอด
230586051400834นางสาวพิมม์เพทาย ใจเย็น
231575051400159นางสาวธรรณธร คงทอง
232575051400365นายวัฒนะ จันทร์ขำ
233575051400852นางสาวมาริษา สุโชคชัยกุล
234576051410438นางสาวกัลยาณีย์ แซ่โก
235586051410619นางสาวพรรณอร ชุมสิงห์
236586051410213นางสาวกรรณิกา อบถม
237575051400068นางสาววาสนา ศรีทอง
238586051410502นางสาววิยะดา ภัควันต์