รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448505030263นายพชรพล ณ พัทลุง
20447505030729นางสาวนภชนก พรหมมี
30448505030099นางสาวจิราวรรณ ภู่ถาวร