รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด – การตลาดระหว่างประเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150605020325นางสาวปิยธิดา สิทธิสุวรรณ
250605020051นายณัฐพัชร์ ศรินญาสมิทธิ
350605020176นางสาววรรณิศา ทองอ่อน
4516050200026นายณฐพล ฮึกหาญวิทย์
5516050200117นางสาวสุจิตตรา เดชะวงศ์อนันต์
6516050200125นางสาวชนมน หิรัญวัฒน์
7516050200133นางสาวสุนันทา ทองอ่อน
850605020218นางสาวภิญญาพัชญ์ ไพศาลอมรมงคล
950605020168นายรัฐพล จอมจุฑามาศ
1050605020226ว่าที่ ร.ต.สมนึก พรมมา
11516050200257นางสาวนันทกา ปุระโสมมนัส
12516050200265นางสาวสิริกานต์ ฟุ้งจันทึก
13516050200273นายกฤศวรรธน์ วงษาเคน
14516050200331นางสาวปภาวรินท์ ซำเซ็น
15516050200398นางสาวกรกนก อยู่นุช
16516050200505นางสาวชัชชญา เจริญฤทธิ์
17516050200364นายจักรพันธ์ ประภารุจิวงศ์
18516050200109นางสาววิรัชดา เฉิดสถิตย์
19516050200166นางสาวอุมาพร ชนะกุล
20516050200059นางสาวบัวบูชา พันธโกศล
21516050200372นางสาวมนต์ธิชา สาตแฟง
22516050200281นางสาวสุรีย์นิภา อิทธิไกรเจริญ
23516050200018นางสาวจุฑามาศ ขันแก้ว
24516050200521นางสาววิชุดา ศาสกุล
25516050200174นางสาวมัทนา วรรณโรจี
26516050200141นางสาวสุวิมล นรินทร์
27516050200315นายอาทิตย์ ตั้งวารี
28516050200240นางสาวอริสรา ฮุยเป้า
29516050200034นายณัฐวุฒิ ยูมิน
30516050200406นายทศพล ปิยะนพชัย
31516050200299นายรณชัย อรัญ
32516050200067นายรัตธยา อักโข
33516050200463นางสาวดลยา พึ่งคง
34516050200430นายสันติ สุดจิตจูล
3550605020192นายวิมลมาศ มูลม่อม
3650605020317นางสาวชโลชินี ศรีภูมาตร์