รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด – การตลาดระหว่างประเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1516050200158นางสาวหทัยชนก เอี่ยมละออ
2516050200208นายโกศล สรรพมงคลชัย
3516050200455นางสาวณิชาภา พึ่งอารมณ์
4516050200323นายวัชร นิทัศน์กุศล
5516050200091นางสาวรุจิรา พิเศษ
6516050200190นางสาววรภัทร์ พฤกษ์ชัฎ
7516050200042นางสาววรัชพร แก้วชมภู
8516050200513นายวิชชุ อุบลนุช
9516050200448นางสาวกมลพรรณ อังคะจันทร์
1050605020275นางสาวสุนีรัตน์ ชาติประทุม