รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505026119นางสาวศศิวิมล รุ่งรัตนประเสริฐ
249505020021นายกฤษดา พิมพ์วงศ์
349505020054นายชวลิต พันธุ์ไพศาล
449505020088นางสาวณัฐยา หัตถาพันธ์
549505020153นายประวิทย์ เนียมนิยม
649505020229นายภาคภูมิ ไพโรจน์พาณิชย์
749505020260นางสาววราภรณ์ อิ่มอกใจ
849505020286นางสาววิลาสินี ชูสงฆ์
949505020310นางสาวศิริพร ขจิตโสภณพันธ์
1049505020377นายเอกชัย เลขวิจิตร
1149505024023นายกฤษฎา ถนัดกิจพาณิชย์
1249505024031นางสาวกังสดาล เจนวิริยะโภคา
1349505024049นางสาวกัญญรัตน์ จีวนารังสรรค์
1449505024098นางสาวจริยา นิลทัย
1549505024155นางสาวชลดา มีเติม
1649505024213นายฐากูร กิตติวงศ์วัฒนา
1749505024247นายณัฐพงษ์ สุทธิรัมย์
1849505024270นายณัฐวุฒิ ศักดิ์วิเศษชัยกุล
1949505024304นางสาวทัศวรรณ เนตรคุณ
2049505024403นายบุญเกิน ภู่แก้ว
2149505024197นางสาวชื่นนภา ชูชื่น
2249505024205นางสาวญาณัท นรพิชญากรกุล
2349505024460นางสาวปวีณา สวัสดี
2449505024619นางสาวมลวิภา ตะกรุดทอง
2549505024668นายวชิรพงษ์ บุญปลูก
2649505024726นายศักรินทร์ แซ่จิว
2749505024775นายสักกนาท เผ่าประเสริฐ
2849505024791นางสาวสายใจ แฝงทองหลาง
2949505024841นางสาวสุดา เทพอำ
3049505024882นายสุพัตรา เชิดชูมาลัยกิจ
3149505024940นายอดิศร คุณวุฒิสากล
3249505024957นายอภิวัฒน์ คงธรรม
3349505024999นางสาวอังคณา รอดปฐม
3449505025004นางสาวอังคณา แซ่โซว
3549505025038นางสาวอุมาพร และเล็ก
3649505025053นายณัฐวุฒิ เบ็ญจะขันธ์
3749505024536นางสาวพรชนก ท้ายเซ่ง
3849505024577นายภัณฑ์ประสิทธิ์ โชติวิเชียร
3949505024627นางสาวมุทิตา มั่งคั่ง
4049505020047นายจุลเกียรติ์ จรัสสุรีย์ฉาย
4149505020062นางสาวชาลินี วัฒนะเกาะ
4249505020096นางสาวทิพวรรณ กันตา
4349505020104นางสาวทิวา โคกสีอำนวย
4449505020294นางสาวศศิประภา ภู่ระย้า
4549505020302นางสาวศิริกานดา อาเก็ม
4649505020328นายศุภณัฐ ศรีรุ่งวิกรัย
4749505020336นางสาวสิชล ศรีประเสริฐ
4849505020039นายจักรพาก สังขรณ์
4949505020245นางสาวรุ่งนภา ขนันไพร
5049505020252นายวชิระ แซ่ตั้ง
5149505020369นางสาวอัจฉรา อ่อนลา
5249505020161นางสาวพจนิดา พิณปราโมทย์
5349505020187นายพลรัตน์ อยู่สุข
5449505020237นางสาวรวีวรรณ แจ่มจักษุ
5549505026010นางสาวกรองกาญน์ โรณชาติ
5649505026036นายเฉลิมพร อรุณทอง
5749505026044นางสาวชมพูนุท นิรัติศัยวรกุล
5849505026069นางสาวทรรศนีย์ อนันต์พนากุล
5949505026093นางสาวประภาวินี พงษ์ชนะ
6049505026127นายสรกฤตย์ ฤกษ์ศิริรัตน์
6149505026135นางสาวอรพิน เฮมสอิ
6249505024684นางสาววรรษมน เทียนศรี
63549505020046นางสาวพนมรักษ์ เทพรัตน์
64549505020053นางสาวนาฏนรี วรกุล
65549505020087นางสาวพิจิตรา พิสิฐนรชัย
66549505020103นางสาวโชติกา ฉวีวงศ์พันธ์
67549505020145นายประภาพรรณ กระแสร์ภาค
68549505020061นางสาวณัทนัน เจนวิถีสุข
69549505020095นางสาวนัทธ์ชนัน พรพิพัฒน์ธนะ
70549505020152นางสาวกิตติกานต์ โชชัย
71549505020012นายอธิพัฒน์ ฟูกุล
72549505020020นายวิทยา นวลศรี
73549505020038นายโอห์ม เอี่ยมโสภา
7449505024700นางสาวณิชานันท์ นาคนุช
7549505024718นางสาววีรญาดา เปรมปราศัย
7649505024742นางสาวศิรินทรา รอรักษา
7749505024809นางสาวสาวินี แซ่โค้ว
7849505024825นางสาวสิริวรรณ เสริมใหม่
7949505024858นางสาวสุดารัตน์ จิวะวิวัฒน์เสถียร
8049505024866นายสุเทพ พูลแก้ว
8149505024908นายสุริยา ทองลี
8249505024932นางสาวเสาวลักษณ์ พันทาโฮม
8349505024973นางสาวอรพรรณ์ ศึกษาชาติ
8449505025012นายอัตถพล พูลเลิศ
8549505024817นายสิทธิกร เชื่อมชิต
8649505024833นายสิโรฒน์ จักขุเรือง
8749505024874นางสาวสุนิษา เกิดฤทธิ์
8849505024890นางสาวสุภลัคน์ โกเมนเอก
8949505024965นางสาวอมรรัตน์ ศรีเพียร
9049505024734นางสาวศันสนีย์ เฉลยสุข
9149505024056นางสาวกานดา โชติรัตนอมรกิจ
9249505024072นายคริสต์มาส วิริยะกิจ
9349505024080นายจตุพล อบเชย
9449505024106นางสาวจารุวรรณ นิยมาภา
9549505024114นางสาวจิตมณี โสภณสุวรรณ
9649505024130นางสาวจิราพร วงศ์วินิจฉัย
9749505024148นางสาวเจริญขวัญ เจริญสินถาวร
9849505024163นางสาวชลิดา ดำริทรัพย์
9949505024189นายชัยวัฒน์ คณโททอง
10049505024221นายฐาปกรณ์ ด่านสุข
10149505024239นางสาวณัฐกานต์ ศงสนันทน์
10249505024254นายณัฐพร ยินดีอมรชัย
10349505024320นางสาวธนวรรณ โตวัฒนา
10449505024353นายธิติ ทรงสมรรถภาพ
10549505024395นางสาวเนตติกา พงศ์ฤทธิ์ไกรเลิศ
10649505024411นางสาวเบญจมาภรณ์ โพธิ์นาค
10749505024429นางสาวเบญจวรรณ กวินยวง
10849505024445นายประสิทธิ์ ฟองศิริ
10949505024478นางสาวปิยฉัตร ศรีสุนาครัว
11049505024486นายปิยะฤทธิ์ เจิดพงศ์พิสัย
11149505024502นางสาวพนมสวรรค์ สัตนาโค
11249505024437นายปรมินทร์ พัฒนการุณย์วงศ์
113094850502007นางสาวพิมใจ อิ่มสมบัติ
11449505020120นายนฤเบศร์ นิยม
115549505020251นางสาวกนกวรรณ ประวัติชนาโยธิน
116549505020269นางสาวยุวฉัตร ยุซิ
117549505020236นายบรรพต วิรุฬห์ทรัพย์
11850605161301นางสาวจิราวรรณ ศรีใหม่
11950605167233นายปรีชา ทาทะสุทธิ์
120549505020285นางสาวสิริพร อยู่สุข
121516051600125นางสาวปราณี คาดสนิท
122516051600166นางสาวรัตนาภรณ์ ทองแดง
123516051600190นางสาวศรัญญา บุญฉ่ำ
124516051600240นางสาวเสาวลักษณ์ สมถวิล
125516051600257นางสาวอรพินธ์ วรรณนิยม
12650605160360นายสุภิญญา ทองวงศ์
127516051600174นายวัชรเดช มลฑลจรัล
12850305161015นางชญานิษฐ์ พิสุทธิ์ไพศาล
12950305161031นายนัฐวิชชา ทองประไพ
13050305161049นางประชาภรณ์ วงค์เพ็ญ
13150305161056นางสาวปิยริน เผ่าฉนวน
13250305161064นางสาวเพชรศุภิสรา สุวรรณ
13350305161072นายรุ่งโรจน์ จอมนารินทร์
13450305161106นางสาวสุดสวาท จันทสุวรรณ
13550305161114นางโสภา ทองส่งโสม
13650305161122นายสุวัฒน์ ด้วงเกิด
13750605160469นางสาวดารินทร์ รองทรัพย์
138516051600604นางสาวนาตยา ผิวแดง
139516051610090ว่าที่ ร.ต.ศดายุ เลิศนวศรีชัย
140516051610140นางสาวศิวัชญา กัลยกฤตกวี
141516051610306นางสาวปณิตา หมัดลัง
142516051610355นางสาวสกุลณา ในริกูล
143516051610405นางสาวเพ็ญวดี อุทัยชลานนท์
144516051610413นายปฏิภาณ ภัทรภิรมย์
145516051600281นางสาวสุวิมล ราษา
146516051600356นางสาวสุพัฒตรา บาพิมาย
147516051600497นางสาวนฤมล ปิ่นสุภา
148516051600539นางสาวขวัญตา พงศ์ทองเมือง
149516051600547นายสมบูรณ์ ทองอด
150094850502022นางสาวสุภัตรา ทุมาสิทธิ์
151516051600562นางสาวสุรักษา เพ็งเอี่ยม
15251605167017นายวชิระศักดิ์ ศรีพันดอน
15351605167082นางสาวเบญจวรรณ บัวขำ
15451605167074นายรังสรรค์ ศรีทะวงษ์
15551605167256นางนฤมล วรรักษ์ธนานันท์
15651605167041นางสาวรามนรี สลักศิลป์
15751605167108นายสิทธิชัย แซ่เล้า
158516051610314นายสมเจตน์ สุขเจริญ
15951605167116นางสาวดวงฤดี ภักดีรัตนมิตร
16051605167132นางสาวสุคนธ์ทิพย์ โพธิ์ขาว
16151605167207นางวรรณษา สัจจะวิริยะพงศ์
162094850502065นายปริญญา ชะนะศรี
16349505020419นางสาวช้อนทอง แซ่โง้ว
16449505020427นายเบ็น สาโรจน์จิตติ
16549505020435นางสาวกรรณิการ์ อภิชาตสุภาพขจร
166516051610033นางสาวสุกัญญา หม้อแหละ
167516051610066นางสาวเบญจมาศ ทำนา
168516051600158นางสาวพรพิมล ขันคามโภชก์
16951605167025นางสาวรจนา อ่อนน้อม
17051605167058นางสาวปราณี ทิจันทร์
17151605167124นางสาวเบญจมาศ แจ่มแจ้ง
17251605167140นางสาวรัตณ์ศิรกร ทรัพย์แสนภูมิ
17351605167199นางสาววีนา นวนสวาย
17451605167223นางสาวภัทรศยา แพงมา
175516051600455นายโสฬส โลหิตบุตร์
176516051600489นางสาวนันทิดา คล้ายภมร
177516051610348นางสาวพัฒนา วนาทองคำ
178516051600596นายเชษฐา คำมี
179516051610132นางสาวจงกลณี ศรีวงศ์
180516051610124นางสาวรัตติยา พึ่งเกษม
181516051600091นางสาวนลินี นอบน้อม
182516051610264นางสาวอมรรัตน์ นกเทศ
183516051600034นางสาวจันทร์สุดา ไทยฤทธิ์
184516051600349นางสาวณัฐนันท์ จงรักษ์
185516051600182นายวุฒิกร กิจการกุล
186516051600265นางสาวอรัญญา หิรัญรัตน์
187516051610058นายอลงกรณ์ มธุรพจนากุล
188516051610215นางสาวอำภา ซัมดิน
189516051610249นางสาวศิริพร คูประสิทธิ์
190516051610173นายวรุตม์ จ่าราช
191516051610207นางสาวเกศินี คันธบุษบง
192516051610397นางสาวอุมาพร พวงจำปา
193516051600109นางสาวนุสรา จิระมะกร
194516051600513นางสาวสิริพร บุษบงศ์
195516051600083นางสาวนริศรา ชุ่มสา
196516051600273นายธนภณ ยุวคมภัส
197516051610041นางสาวเวลา ตามกุลดิลกบุญ
198516051600232นางสาวสุวิดา เวียงด้าน
199516051600075นายเทพพนม อยู่ปรัชญา
200516051600224นางสาวสุพรรษา พงษ์ดำบรรพ์
201515051600952นายบดินทร์ ด่านศักดิ์ชัย
202516051600018นางสาวกาญจนา ซิ้มฉาย
203516051610025นางสาวนภาพร อะสุระพงษ์
204516051600059นางสาวเดือนเพ็ญ ราชีวะ
205516051600331นางสาวพรนิภา ยันตรวัตร
206516051600505นายวีรยุทธ โยทัยเหลี่ยม
207516051610272นายกิตติชัย สุขนันทฬส
208516051610181นางสาวนภาลัย ปัญจะสี
209516051600422นางสาวทัศนีย์ แหวนอ่อน
210516051610330นางเจริญสุข อภิวันทนกุล
211516051610280นายพัทกร เกตศรี
212516051600042นายชลากร จงสัมฤทธิ์เมธี
213516051610017นางสาวรัตนา ภาพติ๊บ
214516051600299นางสาววิสา นพแดง
215516051600380นายเอกวิทย์ อะกะเรือน
216516051610223นายอาทิตย์ รักสวน
217516051600398นายชูศักดิ์ เลิศคอนสาร
218516051600364นางสาวสุพัตรา ทองพุ่ม
219516051600067นางสาวทิพวรรณ ปัถวี
220516051600638นางสาวมโนทัย เวชกามา
221516051610074นางสาวมัตติกา ประสาทชัย
222516051600521นางสาวสุนิษา ชูช่วย
223516051600026นายคริส เอบาตา
224516051600372นางสาวดริญญา ธารดำรง
225515051600960นางสาวบุญญรัตน์ เรียงใหม่
22650605161251นางสาวสุจิตรา แก้วเรือง
227516051610389นายชัชวาล นวลจันทร์
228516051600216นางสาวสายทิพย์ สันสินธุ์งาม
229516051600323นางสาวอรทัย คำเครือ
23050605160337นางสาวสุธาทิพย์ มงคลธง
23151605167033นางสาวเรณู เตียวสกุล
23249505024759นางสาวธัญทิพย์ สุพรรณพิมพ์
233516051600141นางสาวพรพรรณ ปุ่นวงษ์
234516051600414นายฉัตรชัย บุญสวัสดิ์รักษ์
235516051600570นายปิยวัฒน์ กรุณาโกมล
236516051610199นางสาวสุดาทิพย์ จันทร์หอม
23751605167090นางสาววันวิสาข์ ศรีสุข
23851605167249นางสาวสุพรรณี คุณรอด
23950605167241นางสาวสุภาพร สืบสอน
240515051600945นายกิติภัทท์ เจิดเสริมอนันต์
241516051610165นางสาวชนัญชิดา ผลวัฒน์