รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1526051600520นางสาวยุภา จิรวาณิชย์
2526051600546นางสาวศรัญญา สมฤทธิ์
30448505020322นางสาวสุนิษา อมรินทร์
449505024122นางสาวจิตรี พิมพ์แก้ว
549505024262นายณัฐพล โพธิ์ขาว
6550505020168นายสหราช อมรพิพัฒน์
7550505020010นางสาวธารทิพย์ ลภาไพโรจน์
8550505020028นางสาวจีรนันท์ รุ่งแสงรัตนกุล
9550505020085นางสาวดุษฎี เติมดำรงพล
10550505020077นางสาวรัตติพร บานรุ่ง
1150505020011นางสาวกรบงกชมาศ อิ่นแก้ว
1250505160197นางสาวนันทพร ธุศิริ
1350505160015นายกรกฤต แซ่หว่อง
1450505160056นางสาวกันตนา รางทอง
1550505160072นางสาวเกศกนก ศรีนาค
1650505160080นางสาวเจนจิรา นุราฤทธิ์
1750505160122นายณัฐภพ ชินประดิษฐสุข
1850505160130นายทศพล แซ่ซื้อ
1950505160155นายธนะชาติ อุตมะพงศ์
2050505160163นางสาวนฤมล ผลเกตุ
2150505160171นางสาวธันยนันท์ ภัทรธีรนนท์
2250505160247นางสาวมนต์นภา บูรณะทองเจริญ
2350505160270นางสาววราภรณ์ เพิ่มการเจริญ
2450505160296นายวัชรพล รักษ์ศรีทอง
2550505160635นางสาวลลิตา สิทธิโคตร
2650505160700นางสาวศิรินภา เด๊ะไวการ
2750505160767นางสาวอรอุมา กุลนฤนาทวนิช
2850505020367นางสาวสุชาดา นาคสุริยะแสง
2950505160312นายวิโรจน์ อนันตกิจอุดม
3050505160387นายอภิวัฒน์ เกื้อวัฒนธรรม
3150505160403นางสาวอัจฉรา อนันต์ปัญญาวงศ์
3250505160452นายณฐพล เอื้อหิรัญกิตติ
3350505160510นายนวพล ไตรบรรพ์
3450505160569นายพรชัย บุญนิยม
3550505160601นายรณชัย เลิศนามเชิดสกุล
3650505160619นายรัชพงษ์ สำเภาเล็ก
3750505160668นายวัชรพล ดาวเรือง
3850505160692นางสาวศิริกาญจน์ สันติวรกุล
3950505160775นางสาวอัชชาวดี กอเดช
4050505160783นายอัศราวุฒิ บุญโนนแต้
4150505020169นางสาวภรณ์ทิพย์ บวรวงศ์พิทักษ์
4250505020250นางสาวสิริวิมล ภู่งาม
4350505020284นางสาวสุดารัตน์ เลิศสิริกังวาน
4450505020326นางสาวเสาวลักษ์ แสงอมรรัตน์
4550505161070นายนัตถวุฒิ สังข์แก้ว
4650505161146นางสาวอาทิตญา ชูชาญ
4750505020086นางสาวนิยะดา มะลิทอง
4850505020136นางสาวพรพิณ อัตตทีป
4950505020151นางสาวแพรวา นวลหงษ์
5050505020235นางสาวศิริลักษณ์ หมื่นสุรินทร์
5150505020268นางสาวสุกัญญา แตงสมุทร
5250505020334นางสาวอนุธิดา ศรีบัวบาน
5350505020060นายนัฐวุฒิ ทรงเจริญ
5450505161179นางสาวน้ำฝน สุรินทร์
5550505161088นายบัณฑิต ลัคนาเลิศ
5650505161112นายวรรณศักดิ์ พรหมสิงห์
5750505161153นายธวิชา อรรควัตร์
5850505160205นางสาวเบญจมาศ รัตนิพนธ์
5950505160213นางสาวปิยะรัตน์ แสงเจริญวัฒนา
6050505020201นายวรวุฒิ บุตรละ
6150505160106นางสาวฌมาพร ฉลองขวัญ
6250505160254นายรัชพล สายธนู
6350505160460นางสาวถนอมลักษณ์ แพทอง
6450505160429นางสาวกาญจนา วงศ์วรรุจ
6550505160288นางสาววรินทร วงแหวน
6650505160353นางสาวสิทธญา งามนนท์
6750505160395นายอรรถสิทธิ์ เหล่าสิริพรวัฒนา
6850505020078นางสาวนันทิดา แก้วทอง
6950605020259นางสาวสุดใจ บุญยง
7050505160502นางสาวนฤมล เสาแก้ว
7150505160627นางสาวฤทัยพร เสถียรวุฒิไกร
7250505160684นางสาวศจี กิตตินันทวรกุล
7350505160726นายสกล ธนเดชวัฒนศรี
7450505160791นางสาวอาทิตยา นะวินรัมย์
7550505160148นายทิวากร มีแตร
7650505020144นางสาวพันธ์จิต พิพัฒพรรณวงศ์
7750505160189นายนัฐพงษ์ จิตรสวัสดิ์รักษา
7850505160221นายพิรุฬห์ เจนสุรวิทยา
7950505020029นางสาวกัลยกร ตั้งมั่นเจริญสุข
8050505020227นางสาวศิริกาญจน์ ยศสง่า
8150505020243นางสาวสวรรยา คงวัฒนะ
8250505160346นางสาวพลอยนภัส พรสุขวิเศษ
8350505160650นายวรุถ ลินลา
84550505020192นางสาวพสุชา สุพรชัยภักดี
85550505020218นายพารณ โนรี
86516051600554นางสาววิมลมาศ สดสำอางค์
8750505160718นางสาวสโรชา สุขสำเนียง
88550505020291นางสาวศลิษา รสานนท์
89550505020283นางสาวเสาวรส ด้วงสวัสดิ์
90550505020234นางสาวทิพย์นภารัตน์ กิจภัทรกุล
91550505020242นางสาวณัฐภรณ์ เสน่หา
92550505020259นางสาวสุปราณี ชูชาติ
93550505020267นางสาวธิดารัตน์ จันทรานิตย์
94550505020275นางสาวมธุรส เวชกิจ
95526051600041นางสาวอรทัย ฉิมวัย
96526051600108นางสาวสุภาวิตา บัวแดง
97094850502016นางสาวสุกิม พิศนอก
9850505160809นางสาวภัทรภร ลมูนพงษ์
99513051610022นางสาวจีรนันท์ กระทู้
100513051610030นายพิเชษฐ์ อุ่นอุพันธุ์
101513051610048นางสาววันดี แซ่โล้ว
102513051610055นางสาวศรัญญา เบ็นแซ็ส
103526051700015นายเอกพร สิงห์แม
104526051700049นางสาวกิฐิกา ยี่ภู่
105526051700510นางสาววรรณภา พุ่มพวง
106526051700551นางสาวกฤติยา โกบุตร
10750505160098นายชวลิต พงศ์เสน่ห์วิทยา
10850505160262นางสาววรัญญา แซ่เตียว
10950505160361นายสุวพล พิพิธยากร
110526051700197นางสาวประภาพร โพธิ์ขาว
111526051700700นางสาววารุณี ฟักน่วม
112526051600165นางสาวอนุสรา หวังแอบกลาง
113526051600264นางสาวศิริพร พวงจำปา
114526051600348นางสาวสุภาภรณ์ ชลอ
115526051600447นางสาวสุวรรณี จรัสศรีพิบูลย์
116526051600488นางสาวสุกัญญา ไกรรักษ์
117526051600496นางสาวสุภาพร แก้วเจือ
11850505160528นางสาวนันทวิกา คำแพง
119516051600448นางสาวพณิตา พูลพิพัฒน์
120516051610157นายวิทยา อุ่นเรืองเกียรติ
121516051600471นายอภิรักษ์ แจ้งศิริกุล
122516051610108นางสาววิชญาพร บัวเพ็ง
123526051600090นางสาวนิสาลักษณ์ ฉลาดมาก
12450505160817นายทศพร พยุงวงษ์
125526051700676นางสาวพัชรินทร์ ดีมาก
12650505020128นายพงษ์พิพัฒน์ จันทลือ
12750505020276นางสาวสุชาลินี เชิดโชติเพ็ชร์
128526051700189นายธนานันท์ บานแย้ม
129526051600363นางสาวพิมพ์ลดา ยลยุพาชญากิตติ์
130526051700668นางสาวดวงแก้ว เซ็งแซ่
13150505160064นายกิตติวัฒน์ วรรธนะกุลโรจน์
13250505160437นางสาวกาญจนา พุทธิมา
133526051600199นางสาวอัมพิกา จันทร์ต๊ะ
134526051600058นางสาวปริศนา ทัพบุรี
135526051700023นางสาวเดือนฤดี หนูวิเศษ
13652605167213นางเพียงพิศ คาเมดะ
13752605167221นางสาวอัญคณา เหมทอง
13852605167239นายพีรพล บุญจีน
13952605167072นางสาวนัทธมนต์ ก่ำด้วง
14052605167122นางสาวกรอนงค์ นาคงาม
14152605167155นางสาวเกษมณี พลศักดิ์
14252605167205นางสาววงจันทร์ มหาหงษ์
14352605167247นางสาววลัยพร เรียงหมู่
14452605167304นางสาวเกษมุณี มานะสุข
14552605167338นางสาวสุกัญญา กุลจักร์
14652605167387นางสาวอรวรรณ ทองมะดัน
147526051600322นายปรีชา แซ่โค้ว
14852605167403นางสาวอลิษา มูลแก้ว
14952605167130นางสาวกัลยา พยอมชื่น
15052605167148นายวิรัลริสา ปานมงคล
15152605167163นางสาวพัชรี นุชเทียน
15252605167171นางสาวมัททนา สันทาลุนัย
153526051600413นางสาวเกศริน ศรเฉลิม
154526051600256นายสิทธวัฒน์ รุจิโรจน์พิพัฒนา
15552605167015นางสาวอรพรรณ เชื้อเขตรกรรม
15652605167049นางสาวชลลดา ปาหลา
15752605167056นางสาววิมลรัตน์ สุราช
15852605167064นางสาวอารีรัตน์ ด่านสุขโสม
15952605167080นางสาวกัญญา รอดแจ่ม
16052605167098นางสาวสุมาลี เจียรนัย
161526051600405นายวิสันต์ ดวงจันทร์
16252605167262นางสาวหทัยทิพย์ คูณวงศ์
16352605167288นายนิวัตน์ วงษ์ศรีนาค
16452605167296นางสาวเบญจพร แก้วภักดี
16552605167312นางสาวรักใจ ผาสุก
16652605167353นางสาวจุฑารัตน์ ฟูรี
167526051600306นายระวีวัฒน์ แน่นอุดร
168526051600389นายเอกลักษณ์ พลายจันทร์
169526051600157นางสาวธิดารัตน์ เอี่ยมสอาด
170526051600330นางสาวสุนทรี สุวรรณศรี
171526051600314นายไพศาล ท่าทราย
172526051700650นายกรเทพ ตั้งธรรมโชติ
173526051700643นางสาวเบญวลี เพชรฤทธิ์
174526051600017นางสาวจุฬาลักษณ์ อัครกุล
175526051600140นางสาวสุจิตตรา ปึงวัชรสมิทธิ์
176526051600033นางสาววันทนีย์ นิยมวรรณ์
177526051600272นายวีรศักดิ์ ชุ่มสูงเนิน
178526051600025นางสาวสิริรัตน์ น้อยพงษ์
179526051700148นางสาวณัฐภรณ์ หงษ์ปาน
180526051600355นางสาวสาธิยา ทองคง
181526051700064นางสาวจันทร์จิรา อยู่มั่น
182526051700098นายธีรดนย์ สืบโดด
183526051600181นางสาวพรรณนิภา ขามช่วง
184526051700056นางสาวจิระลักษณ์ แก้ววิลาศ
185526051600207นางสาวจารุวรรณ พุ่มจันทร์
186526051600231นายศุภชัย ครองแสนเมือง
187526051700031นางสาวรุ่งทิวา ปะระพันธ์
188526051600280นายสาธิต กลีบจำปา
189526051700601นายรณชัย เจริญศักดิ์ไพบูลย์
190526051700544นายพิชิตชัย สิงห์โสภา
191526051600454นางสาวนฤมล แก้วมุกดา
19250505160320นางสาววิชาภรณ์ เทือกต๊ะ
19350505160585นางสาวพิมพ์ชนก ภู่มาลีรัตน์
19452605167114นางสาวศินีนาถ วรยศ
195526051600397นายเสกสรร สืบสาย
19650505160676นางสาววิกานดา เที่ยงวงษ์
19750505160551นางสาวปวีณา พิพิธสมบัติ
19850505020052นางสาวชญาณุตม์ รัชเวทย์
19949505025079นางสาวภัคนัฏฐ์ พุฒิธนะพันธ์
200516051600653นางสาววรัทยา บ้านยาง
20149505020203นายพิเชฐ สุขุมประเสริฐ
202516051600406นายกฤษดา ชาติสุธี
203516051600315นางสาวอัชราพร พึ่งสาย