รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1526051600538นายณภัทร โอฬาร์กิจ
2526051600504นางสาวสุพพัตรา ชุ่มพึ่ง
349505020146นายปฏิภาณ เครือวาณิชกิจ
450505160411นางสาวจิรณัฐ ดาดงูเหลือม
550505020102นางสาวเบญจมาภรณ์ เหมหงษ์
650505020300นางสาวสุนิสา พันธะ
750505020292นางสาวสุธัญญา พรหมเพ็ชร
850505161047นางสาวจิตวรรณ แก้วเล็ก
950505161054นายชุษณะ ปัญญาประทีป
10551505020166นางสาวปิยะกาญจน์ แต่งเลี่ยน
11551505020232นายชัยวัฒน์ ธรรมปัญญา
12551505020265นางสาวกานต์ชนก เอื้ออุณหะกิจ
1350305161080นายวาทญาณสิทธิ์ นาคดนตรี
14515051601257นางสาวสุพัตรา เพียนทอง
15515051600077นางสาวพรสุข โกสีย์
16515051600093นายเสกสรรค์ วีระสุข
17515051600184นางสาวณัฐธิณี ทองชู
18515051600192นางสาววิสนี ปิติพงศ์ภักดี
19515051600234นางสาวสิรินุช โตกราน
20515051600465นางสาววิวรัตน์ดา พัฒนประเสริฐกิจ
21515051600994นางสาวกุลกานต์ อุษาสุรศรี
22515051601042นางสาวศุภลักษณ์ สุนทรเพิ่มทรัพย์
23515051601273นางสาวไพลิน พวงจันทร์
24515051601448นายภานพ โฆษิตธเนศ
25551505020067นายวาทิตย์ ศิริสัมพันธ์
26551505020075นางสาวโสภิกา โพธิ์ศรี
27551505020117นางสาวภัทริญญา ศิริพงษ์
28515051601463นายวัชรากรณ์ พรนิคม
29515051600689นางสาวปรารถนา สุธรรม
30515051600317นางสาวกิตติยา คงชนะ
31551505020133นางสาวมนทินี กลั่นหอม
32551505020257นางสาวสุณีรัตน์ ธนทัศนีย์ชัย
33551505020125นางสาวสุนิสา บุญเดช
34515051601232นางสาวอุทุมพร พรรณแฉล้ม
35551505020331นางสาวบุศรากร ชื่นศิริเวช
36515051600507นายประสิทธิ์ โพธิ์เงิน
37515051601414นางสาววิจิตรา แสนสุริยะเดชา
38515051601430นายธนากร จันทร์เกตุ
39515051600416นางสาวเบญจพร คำใจ
40515051600648นางสาวหริณโรจน์ วัฒนพันธ์พิทักษ์
41515051600457นายพงษ์พัฒน์ สุกิจปาณีนิจ
4250505160825นายพุทธพล เชี่ยวชาญเวชกุล
43526051700114นายทองฉัตร หงษ์มณี
44526051700155นางสาวลักษิกา สุวรรณรัตน์
45526051600298นายณัฐวีรกร ตานาคา
46515051600275นางสาวพนิดา จันทนาม
47515051600069นางสาวพัชรีนาถ อัศวะธนานุวัฒน์
48515051600325นางสาวธัญนุช ธีระภาพ
49515051600051นายสันตวัตร คำพันธ์
50515051601067นางสาววิกานดา มาไพศาลสิน
51515051600903นางสาวกานต์พิชชา เกตุมณี
52515051601315นางสาวอังคณา หนูสิงห์
53515051601323นางสาวสุภาภรณ์ กลิ่นเก้างิ้ว
54515051600549นางสาวนนทิยา ชายวิริยางกูร
55515051601075นางสาวกานต์พิชชา ภูลายขาว
56515051601299นางสาวกรรณิการ์ จะติ
57515051601026นางสาวแตงกวา ไทยเดิม
58515051600127นางสาวชาลินี บินซามัน
59515051600176นายสุริยา มีน้อย
60515051601091นางสาวศิรินทร์พร เตรียมพัฒนา
61515051600200นางสาวชุติมา ศรีมหาดไทย
62515051600614นายชัยชนะ อินทร์เผือก
63515051600440นางสาววราภรณ์ เมืองมุสิก
64515051600259นางสาวลัดดาวัลย์ จตุรภักดิ์
65515051601265นางสาววิสนี เครือนาคพันธ์
66515051600135นายณฐพงศ์ ปราณพณิชเลิศ
67515051601349นายรุ่งเรือง เอี้ยวสกุล
68515051601109นางสาวพลอยภัทรา เจริญวงศ์
69515051600432นางสาวปานเรขา ศักดาณรงค์
70515051600655นางสาววิสนีย์ แสงสุวรรณ
71515051601000นางสาวแจ่มนภา วิโรจน์
72515051600119นางสาวเสาวนีย์ พิมพ์ต่อ
73515051600531นางสาวเกศราภรณ์ ทองดี
74515051600424นางสาวปวีณา มานะกิจกำธร
75515051601034นางสาววารี ไพรัชวรรณ
76515051600697นายกิตติพัฒน์ มะสกล
77515051600846นางสาวศิริพรรณ ฮึกหาญวิทย์
78515051601380นางสาวปรียานุช หนูดำ
79515051601356นางสาวภรณ์ทิพย์ ดาคำ
80515051601422นางสาววริศรา สาลี
81515051601513นายตรีเทพ อตมกูลศรี
82515051601547นางสาวพรพรรณ พนาพฤกษชาติ
83526051700080นางสาวปรารถนา เทวโรทร
84515051601224นางสาวอารยา อยู่ศิริ
85515051600028นางสาวกมลวรรณ เจือจันทึก
8652605167023นายนัฐพล รอดมงคลดี
87515051601562นางสาวสิรตรา เขื่อนเพ็ชร
88551505020364นางสาวจุฑามาศ เตชวีรพงศ์
89526051600249นายเขมจิรา ขำเจริญ
90526051600371นางสาวภัทรพร ภูจำปา
91515051601331นางสาวผุสดี อภิธนพงศ์
92515051600044นางสาวชลธิชา เกตุพูน
93515051600838นางสาววิภาวี สรงประภา
94515051600168นายชวิฐพล เรืองแสง
95551505020398นางสาวนพวรรณ แก้วธนานนท์
96515051600242นางสาวนิภาภรณ์ เลิศบุญเจริญ
97515051601471นางสาวชนิกานต์ งามณรงค์กิจ
98551505020372นายนริศ เรืองจำเนียร
99515051600101นายสุกฤษฎ ศุภพานิชวงศ์
100526051600561นางสาวนฤทัย ทุมชาติ
101526051600579นางสาวสาวิตรี ใจหาญ
1020447505020308นางสาวชนัญชิดา เอี่ยมอ่ำ
103549505020244นางสาวจินตนา โพรกวณิช
10450505020359นางสาวอัจจิมา สว่างกาญจน์
10549505024692นางสาววรารมณ์ พริ้งเจริญ
106536051600172นางสาวศรัญญา ชาภักดี
107536051600198นางสาวศันสนีย์ สีดาว
108536051700014นางสาวกมลาภรณ์ ชวยกระจ่าง
109536051700089นางสาวทิติยา เกตุสุวรรณ
110536051600032นางสาวกาญจนา นามวงศรี
111536051600081นางสาวธุราภา ม่วงรื่น
112536051600107นายพิสิฐ ไตรธรรม
113536051600149นางสาวรัชฎา บุญถม
114523051610039นายทศวร วัฒนาวนากุล
115523051610047นายนรินทร์ นากรณ์
116523051610054นายบุญเรือง จันต๊ะวงค์
117523051610062นายประชา คามิค
118523051610088นายพงศ์ธร ด่านตระกูล
119523051610096นายพูธรัตน์ โพธิญาณ
120523051610120นางสาวศิริลักษณ์ ฮ่องลึก
121523051610146นางสาวสุมาลี ศิลปวาทยานนท์
122523051610013นางสาวจิณณ์กมล คุ้มกัน
123523051610021นางสาวอรญดา พลภัทรพิจารณ์
12450505160478นายถิรายุ ปานเอี่ยม
125515051600515นายนทีธร เผือกลาดพร้าว
126515051601018นายกิติธัช แสงโสฬส
127515051601489นางสาวสุพัตรา โนรา
128515051601505นายกิติพงษ์ ปรีรอด
129513051610014นางสาวเกษราภรณ์ กิ้มเส้ง
130515051600663นายศรสิทธิ์ คงตระกูลเทียน
131515051600523นายธนกฤต ภัทรมุกขานนท์
132515051600861นางสาวสุลัดดา อาดัม
133515051600150นางสาวมลิตา คำย่อย
134515051601364นางสาวอภัสชา วงษ์กำภู
135515051600879นางสาวสุภาภรณ์ ขันธรรม
136515051600986นายกมลพัฒน์ โฉมฉลวย
137515051600853นางสาววิลัยวรรณ์ สายราษฎร์
138526051600132นางสาวภัทราภรณ์ ผลมาตย์
139536051610080นางสาวกิตติพร เสนรัตน์
140536051600313นายคุณากร สอนทะโชติ
141536051600479นางสาวสุพัฒศร ชํานาญศรี
142536051600180นางสาวศศิธร บุญปัญญา
143536051600230นางสาวสุพพัตรา ปั้นงาม
144536051700030นางสาวกีราภา ยั่งยืน
145536051700162นางสาวสุวรรณภา โยธาศิริ
146536051600404นางสาวภิญญดา ไชยรานอก
147536051700170นางสาวศศิรินทร์ ศรีสุวรรณ์
148536051600396นางสาวพัชรา ปัจฉิมก้านตง
149536051600362นายปกฤษณ์ พุทธรักษา
150536051600065นางสาวชลธิชา กองกาไว
151536051610031นางสาวสุกฤตา สาสนะสุพิน
152536051600339นางสาวชลาธิป เสนาคํา
153536051610296นางสาวสายสมร เสนรัตน์
154536051700485นายพีระพัฒน์ ไตรธรรม
15552605167411นางสาวปวีณา ไค่นุ่นน้อย
156536051600073นางสาวธิดากร เพียวอยู่
157536051700188นางสาวอรวี รุ่งเรือง
158523051610070นางสาวปวันรัตน์ ธัญวรัตน์ทศพร
159523051610104นางสาวมยุรา ศรีสวัสดิ์
160523051610138นางสาวสุนิษา ยางเครือ
161536051600248นางสาวสุวรรณา รักวิถี
162536051600131นางสาวมาลี น้อมสวัสดิ์
163536051600156นางสาววิภาพร สุทธิผล
164536051617051นางสาวกัญญา ทวีพิมลสัจจะ
165536051617135นางสาวชนิสรา งานโคกสูง
166536051617192นางสาวขนิษฐา เวียงเงิน
167536051600321นางสาวจิราวรรณ คำภีระ
168536051617085นางสาวเพ็ญพัก เอกวงศ์ษา
169536051617093นางธัญญ์นภัส ดำรงค์เจริญรักษ์
170536051617101นางสาวอัจฉรา บัวคลี่