รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536051600438นายวิศรุต มณีรัตน์
2536051600453นางสาวสยามล สำราญบุญ
3536051700071นายณกรานต์ กระถินทอง
4536051700154นายสุรศักดิ์ ด้วงสะอาด
5536051700303นางสาวพรทิพา วาณิชย์ไพศาล
6536051700337นายรพี ดีมั่น
7536051700410นางสาวอภิญญา เปียคง
8536051700428นายสมพล พวงสุวรรณ
9536051610023นางสาวพิไลวรรณ กันตัก
10536051610049นางสาวสุรีย์พร ช่างประดับ
11536051610189นางสาวปวีณา อ้นศิริ
12536051610205นายพีรพงค์ เจนวิทยายศ
13536051610437นายชานนท์ วิวัฒน์มณีกร
14536051617010นางสาวรินดา ตาดี
15536051617051นางสาวกัญญา ทวีพิมลสัจจะ
16536051617135นางสาวชนิสรา งานโคกสูง
17536051617192นางสาวขนิษฐา เวียงเงิน
18536051617028นางสาวเบญจารงค์ สัตยานุกูล
19536051617044นางสาววรัญญู สะศรี
20536051600024นางสาวกรรณทิมา เกษจรัล
21536051600123นางสาวเพ็ญพร บุญมีศักดิ์
22536051600164นางสาววิราวรรณ บุญสอาด
23536051600222นางสาวสิริกรานต์ ฟักหวาน
24536051600271นางสาวชลธิชา บุญประเสริฐ
25536051600321นางสาวจิราวรรณ คำภีระ
26536051600412นางสาววิชุดา กระเป๋าทอง
27536051600420นางสาววิดารัตน์ ร.รุ่งเรือง
28536051600487นายอนุกูล อินเจริญ
29536051700022นายกฤษณะพงษ์ เกตุขุนทด
30536051700048นางสาวเขมณัฏฐ์ กิตติจิราพัฒน์
31536051700196นายเอกวุฒิ ทรัพย์แสงศรี
32536051700253นายธนานันท์ ตันติยวุฒิ
33536051700261นางสาวธนิดา สิรยาคม
34536051700287นางสาวปนัดดา รอดพานิชย์
35536051700360นางสาววรางค์ภรณ์ ศิริไพศาล
36536051700386นางสาววิลาวัลย์ กล้าพังเทียม
37536051700394นางสาวศรัญญา ไชยเลิศ
38536051700436นางสาวสิรินพร โพธิจันทร์
39536051700444นายสุรชัย ตองอ่อน
40536051700451นางสาวหรรษา สนิทวงศ์
41536051610015นางสาวพรพรรณ นิจศรีวงษ์
42536051610072นางสาวกัญชลิกา แพงแก้ว
43536051610155นางสาวปภัทรสร เกื้อทาน
44536051610171นางสาวเบญจทิพย์ สว่างแสงเงิน
45536051610221นางสาวระวีวรรณ อังกาบศรี
46536051610320นางสาวสุกัญญา คล้ายมี
47536051610338นางสาวสุกัญญา ท้าววรรณชาติ
48536051610387นางสาวอรอุมา อุไรวงค์
49515051601612นายกุลภาณุ สุระเสนา
50536051617085นางสาวเพ็ญพัก เอกวงศ์ษา
51536051617093นางธัญญ์นภัส ดำรงค์เจริญรักษ์
52536051617101นางสาวอัจฉรา บัวคลี่
53536051617218นางสาวณัชชา อนันตภูมิ
54536051617226นายจิรัสย์ อุไพพานิช
55536051617234นางสาวพนารัตน์ ภักดี
56515051600812นางสาววัชรีย์ ชันกิ่ง
57515051600820นางสาววันดี บำรุงกิจ
58515051601570นางสาวปานทิพย์ นพแดง
59515051601596นายนิพนธ์ กีฬาโภชน์
60515051600580นางสาวชญาภร ลิ่วสุวรรณธาดา
61515051600622นายเจษฎากร นันท์ธนทรัพย์
62515051601497นายพงศ์ศิริ โรจนวิโรจน์
63536051600446นางสาวศศิธร ยางธิสาร
64526051600553นางสาวพรพรรณ สิมมา
65536051600263นางสาวอรวรรณ สานุกิจ
66536051700121นางสาวเนตรนภา ชมภู
67525051600035นายทินกร บุญถนอมจิต
68525051600514นางสาววิภรณ์ ผึ่งผาย
69525051600522นายสมเกียรติ กุหลาบทอง
70525051700033นางสาวนงนภัส มาตราช
71525051700124นางสาวลาวัลย์ เรืองศิริลักษณ์
72525051700140นางสาวนันท์นรี พึ่งเนตร
73525051700348นางสาวพิมพ์ชญา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
74525051600050นายอดิศักดิ์ สิงหา
75525051600084นายสุริยา ปฏิคม
76525051600324นางสาวศิวลี แซ่เต็ง
77525051600621นางสาวปุณณดา ธาดาเกษมโสภณ
78525051600738นายพงษ์พันธ์ อมรอรรถวิทย์
79525051600811นางสาวชวิศรา ฤาชา
80525051600837นางสาววรรณทิพา กล่ำทอง
81525051700058นางสาวไพยภรณ์ คุ้มวงษ์
82525051600126นายขวัญเมือง คำประเสริฐ
83525051600225นางสาวฑุติยกานต์ สาริกะวณิช
84525051600613นางสาวอรอนงค์ เกิดสมบัติ
85515051601539นางสาววิไลพร อาภาสกาวรัตน์
86525051700363นางสาวสรีญา คงศรีสวัสดิ์
87525051700447นางสาวทัศวรรณ พรมแปง
88525051600340นางสาวจิราภรณ์ ธิศาเวช
89525051600399นางสาวอนัญญา นุ่นสวัสดิ์
90525051600878นายอนุพันธ์ บูรณะสาคร
91525051600928นางสาวกมลนัทธ์ ธัญญกิจ
92525051600779นางสาวอุษา สุภัคดำรงกุล
93525051700330นางสาววรปัญญ์ สุวรรณ
94525051600365นางสาวบุญมี ยอมพันธ์
95525051700520นางสาววิลัย ทองสุข
96525051700223นางสาวสิริภรณ์ นาวายนต์
97525051600068นายกิติพงศ์ สุทธิจักรี
98525051700405นางสาวเปมิกา ลิมปิรังษี
99525051700504นางสาววาทิณี ฐานธนเกียรติ
100525051600845นางสาวเมธาวดี สัมปชัญญานนท์
101525051600647นางสาวกมลชนก ภาณุวัฒน์กุล
102525051700165นางสาวรัชดาภรณ์ อัตวัฒนา
103525051700090นางสาวจุฬาลักษณ์ เพ็ชรน้ำทอง
104525051600217นายชยุตม์ มนตรีเลิศรัศมี
105525051600373นางสาววาสนา น้ำใจตรง
106525051600670นางสาวอนุธิดา เครือเทศ
107525051700181นางสาวชนันนัทธ์ ทรัพย์ไทรงาม
108525051600803นางสาวภัชภิชา เมธาธราภรภัทร
109525051600209นางสาวดาริณี แจ่มขุนเทียน
110525051600654นางสาวศรีสกุล ราชจริต
111525051600175นายโสภณัฐ อัตถวิบูลวงศ์
112525051700108นางสาวศันสนีย์ ดิษสมาน
113525051600118นายอมเรศ ปลอดภัย
114525051600639นายทรงยศ โชคชัย
115525051600894นายประวิทย์ บรรเทิงจิตร
116525051700462นางสาวสายสุรีย์ รอดโฉม
117525051600134นายณัฐพล ทิพยกะลิน
118525051600589นายศิรเดช นวลขาว
119525051700249นางสาวฐิติลักษณ์ มงคลวิสุทธิ์
120525051700397นางสาวรัตน์ฐาภัทร บวรณิชชาวัลย์
121525051600886นางสาวจอมขวัญ ทวีคงศักดิ์สกุล
122525051600795นางสาวธารารัตน์ สุวรรณหงษ์
123525051600381นายเชาวลิต ก่อตั้งทรัพย์
124525051600860นางสาวปวีณา เพ็งพันธิ์
125525051600910นายศุภดิตถ์ ตั้งธรรมรักษ์
126525051600100นางสาวณัฐชฎา ประยูรทอง
127525051600662นายปฐมพงษ์ อยู่เอี่ยม
128525051700413นางสาวสุดารัตน์ แสงแก้ว
129525051700066นางสาวปนัดดา ชมชาติ
130525051600555นางสาวลักษณารีย์ ทองกิ่งแก้ว
131525051600159นางสาวนันทิยา สารีวัน
132525051700215นางสาวจันธิรา ฉันทนาภรณ์
133525051700322นางสาวอัญชิษฐา กิจวัฒนา
134525051600761นายสมหมาย วงศ์อนันต์
135525051600829นางสาวหทัยชนก สุขสาลี
136525051700306นางสาวอัมพวัน เนตรเมือง
137525051700421นางสาวกุลวดี ตันเจริญชัย
138525051700389นางสาววลีพร สุนทรกิจวรกุล
139525051600597นางสาวสิริธร จงรักษ์ถาวร
140515051600564นายอรรถพงษ์ นิ่มนวล
141525051600753นายณัฐกร ตุ้ยทา
142525051600944นางสาวมณีนุช รัศมีบำรุงวงศ์
143536051617036นายศุกกิตติ์ ชังวัดดี
144536051610130นางสาวดวงกมล ขำพินวงศ์
145536051610353นายอนุรักษ์ วายุกุล
146536051610288นางสาวสมพร เผด็จสุวันนุกูล
147536051610106นางสาวจรรยา ไขขุนทด
148525051600977นายฐิติกร อื๊อนุเคราะห์
149546051600023นางสาวกาญจนา ราชปัญญา
150546051600049นางสาวตติยา เกตุมาก
151536051617069นายคมสัน สกุลวิกัย
152536051610361นางสาวอมรรัตน์ แย้มรส
153546051600254นางสาวบุปผา ศรวณีย์
154546051600296นางสาวพรนภา บังคมธรรม
155546051600221นางสาวทรงสุดา เพชรนาท
156546051600387นางสาววิภาดา สุสมบูรณ์
157546051600288นางสาวพรทิพย์ จันทนา
158525051601025นางสาวสาวิตรี รังษีมณีรัตน์
159525051601033นายทศพล สุนทรศารทูล
160525051601041นางสาวกาญจนา มุ่งกลาง
161525051601058นางสาวสวิชญา บุญประสงค์
162525051601066นางสาวดวงฤดี ประเทศ
163546051600155นางสาวสมลักษณ์ เสือเอก
164546051600031นางสาวจิราภรณ์ ป้อมงาม
165546051600080นางสาวนวพร วาสนดิลก
166546051600338นางสาวเมณิตา รื่นกาย
167546051600197นางสาวกิตติมา ตรัสบวร
168546051600098นางสาวเนรัญชรา มิลอน
169546051600213นายทนงศักดิ์ ช้างสาร
170525051600936นางสาวตวงพร ชิ้นหิรัญ
171536051610056นางสาวอรุณวรรณ แซ่ตั๋น
172525051600191นางสาวสุดาทิพย์ จุลวัจนะธนา
173525051600092นางสาวประภาพร เชาว์ชัย
174526051700163นางสาวณัฐฌา ลายสาคร
175525051600852นางสาวจิตติมา รอดประเสริฐ
176525051600019นางสาวกมลทิพย์ ปิ่นแก้ว
177525051600274นางสาวสุพัตรา แดงวิจิตร
178525051600308นายรณชัย ฝึกศิลป์
179536051610429นางสาวอุมารัตน์ ปานเจริญ
180525051600951นายพนาดร สดสวย
181525051600969นายอาทิตย์ เริงสิริสันติวงศ์
182515051601620นางสาวพิชญะวรรณ พัฒนภาคินวงศ์
183546051600312นางสาวพิชญาภา สารอรรถ
184546051600346นางสาววรรณภา ขันตรีเรือง
185546051600056นายธนภนท์ กรีธาธร
186546051600106นางสาวเบญจวรรณ เย็นใจ
187546051700021นางสาวณัฐธิดา แซ่ลิ้ม
188546051700070นางสาวแววดาว เพ็งขยัน
189546051610022นางสาวจรรยา จรรศิลป์
190546051700013นางสาวกมลวรรณ จันทร์วงศ์
191525051601009นางสาวอัจติมา อุ่นสอน
192515051601638นายอำนาจ พุกเมืองกรุง
193546051700328นายอลงกรณ์ ช้างชาญรบ
194546051700278นางสาววิสุณี ดอกบัว
195546051600064นางสาวธัญญพัทธ์ อรรถีโภคอนันต์
196546051600205นางสาวจามจุรี เพ็ชรมะดัน
197546051600247นางสาวนพวรรณ วรรณศุกร์
198546051610410นางสาวศศิภา คำเม้า
199546051700047นางสาวมณีพร สังข์อยู่
200546051600361นางสาววันทนีย์ สันติโต
201546051700088นางสาวสมฤทัย พุ่มบัณฑิตย์
202546051610063นางสาวน้ำฝน โรจน์ชลา
203546051610212นางสาวนิริรดา แสนสุนนท์
204546051700054นางสาวลาวัลย์ รวงผึ้ง
205546051600320นางสาวไพจิตตรี โคกาปุญ
206546051600015นางสาวกรรณิการ์ คงทอง
207546051700203นางสาวประภานันท์ โรจนธรรมณี
208546051600460นางสาวกิตติยา วรยศ
209546051610030นางสาวเจนจิรา สังข์ยะรอ
210546051600437นายอรรถพล แย้มอินทร์
211546051600395นางสาววิลาวัณย์ ราศรีสวัสดิ์
212546051600270นางสาวผกาวดี ธงชัย
213546051700104นางสาวกรรณิการ์ เตชะบุตร
214546051610048นางสาวชนาไพร วงคำผา
215546051610519นางสาวกัตติกา ชาญชัย
216546051610659นายภาณุพงศ์ เลากสิกรรม
217546051610683นางสาวแสงจันทร์ สายแสง
218546051610675นายวีรภัทร์ แวงเลิศ
219546051610600นายปรีชา จีนนำหน้า
220546051610576นายบุญธรรม แก้วบุญเรือง
221546051610535นางสาวธิดา วัฒนะ
222546051610709นางสาวหัถยา ทองสาย
223546051610428นางสาวสุภัสสรา อินทร์อุไร
224546051610543นางสาวนิชรา โสภัย
225546051610550นางสาวนิตยา มาศสุรางค์
226546051610568นางสาวนูรียา มะประสิทธิ์
227546051610618นางสาวปรียนุช ก้อนวิมล
228546051610626นางสาวปวีณา สารสุข
229546051610634นายพิชิต เขียวสด
230546051610642นางสาวเพ็ญวดี ศรีประสิทธิ์
231546051610667นายวสันต์ แซ่เตียว
232546051610691นางสาวหวานใจ ศรีเทศ
233546051610725นางสาวเอมปรียา บุญขาว
234546051610527นางสาวณัฐิยา ทัพศร
235546051610014นางสาววันวิสาข์ สิงคมาศ
236546051700062นายวุฒิโชติ ดะมาลี
237546051600486นางสาวขวัญทอง สุขใหม่
238546051600478นางสาวจันทิมา ก่อแก้ว
239546051600551นางสาวชลธิชา จันทร์นุช
240546051610592นางสาวประภาพร บุญนาดี