รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525051600332นายอภิชาต สุขจะ
2525051601074นายคงฤทธิ์ เตียเจริญ
3525051601082นางสาวจันทริกา จันทรกิ่ง
4546051610071นางสาวนิตยา ชัยสิทธิ์
5546051610113นางสาวศรีสมัย คำพันธ์
6546051610121นางสาวศรีสมัย ภูมิโคกรักษ์
7546051610162นางสาวคเณศ์พร เสนแก้ว
8546051600262นางสาวปรางมาศ นาคะปักษิณ
9546051610261นางสาวมลฤดี ศรีจันทร์
10546051610287นางสาววรรณภา จ้อยแก้ว
11546051610295นางสาววรรณิศา สายทอง
12546051610303นางสาววรรษมล คันศิลป์
13546051610329นายสมควน นันตสุวรรณ
14546051610436นายธีระพล ชะดี
15546051610444นางสาวอภิญญา โคสา
16546051610451นางสาวน้ำฝน สิงห์ทอง
17546051610493นายธันวา นาคราช
18546051600304นางสาวพัชราภรณ์ สนิทนวล
19546051610741นายธนะรัชต์ เจริญทรัพย์
20546051600528นางสาวปณิชา ณิชธัญญากุล
21546051600544นางสาวปาริชาติ สีหารัตน์
22546051600569นางสาวณัฐติยา ศรีเอม
23536051617242นายสิทธิวรรติ ปราณวิภา
24546051700211นางสาวประวีณา สะโหนนอก
25546051700237นางสาวเปรียบดาว ชุ่มนาเสียว
26546051700286นางสาวศศิวิมล พิทักษ์พานิช
27546051700419นางสาววิชชุดา จินดาสวัสดิ์
28546051700427นางสาวศิรินพร พลหว้า
29546051617241นางสาววิมลรัตน์ ยะสา
30546051617175นางสาวพัชรี เกี๋ยงภา
31546051617050นางสาวจุฑามาศ ขอเหนี่ยวกลาง
32546051617316นางสาวอำภาพร สีหะอำไพ
33545051700445นางสาวเวียฮ์ดา โอ.เอส. อามูดี้
34535051700024นางสาวจิราพร ชั่งดี
35535051600018นายกิตติศักดิ์ สนธิกุล
36535051700065นางสาวธนวรรณ เอกกุล
37535051600075นางสาวดวงภรณ์ คงคาไหว
38535051600091นายนวพรรณ สามพันพ่วง
39535051600554นางสาวรุ่งไพลิน รอดประเสริฐ
40525051600704นางสาวอัยลดา บานชื่น
41525051600266นางสาวปาริชาติ นกหงษ์
42535051600166นายสมหวัง พงษ์สานต์คีรี
43535051600653นายอรรถพล สันติพร้อมวงศ์
44535051700156นางสาวกิตติมา ไกรนอก
45535051700289นายยศพันธ์ จรรยา
46535051700297นางสาววรัญญา ทองมีแสง
47535051600737นางสาวรสสุคนธ์ จันทร์สว่าง
48535051700479นางสาวชญานันท์ เพ็ชร์ช้าง
49535051700412นายรัชกร ศิรดุลยกร
50535051600273นายชัยวัฒน์ ชื่นชัยแสงสุริยา
51535051600372นายนิติพัฒน์ ชาญไชยจารุดล
52535051600380นางสาวเบญจวรรณ หลงสมบุญ
53535051600752นางสาววราภรณ์ เรโอ
54535051600810นางสาววิลาสินี รักสนิท
55535051600687นางสาวพัชราภร พุทธลีลาศ
56535051600265นายชลธิศ จรรยาสุรินทร์
57535051600828นางสาวศรัญยา มิ่งใจเย็น
58535051600729นายรภพ บูรณเจริญทรัพย์
59535051700248นางสาวปณิธาน อู่สุวรรณ
60535051600190นางสาวกรรณิกา เปี่ยมปิ่นเศษ
61535051600778นายวัชระ โตจำศิลป์
62535051600455นางสาวนภสร จันทร์กุล
63535051600471นางสาวนุจรินทร์ จูมะโรง
64535051700453นางสาวสุทธิลักษณ์ พูลประดิษฐ
65535051700206นายณรงค์ โสภา
66535051600174นางสาวพนินทรา เมฆอ้อย
67535051600935นางสาววรัญญา จานประเสริฐ
68535051600281นายอเทวะ เชื้อโยธิน
69535051600042นายณัฐพงษ์ สุปะวา
70535051600448นายธัชชัย พาณิชดำรง
71535051700446นางสาวสุชาดา ไหมเสมอ
72535051700438นายสิทธิพันธ์ อำพัน
73535051600232นางสาวชยุตราค์ พิทักษ์
74535051700255นางสาวปาณิสรา งามพลาดิศัยกุล
75535051700461นางสาวหทัยรัตน์ บุญทัย
76535051600430นายชัยพร ตั้งโชคสิริกุล
77535051600950นางสาวสุภัสจี ภักดีพุดซา
78535051600802นางสาววิรัญญา เจริญผล
79535051600984นายภควัต ธนากุลอนันต์
80535051600588นางสาวสุภาพร ชินคำ
81535051700123นางสาวอริศรา ชูศรี
82535051600489นางสาวธิดาภรณ์ ศรีฟ้า
83535051700271นางสาวภัทราพร พิทักษ์ธรรม
84535051700495นางสาวธนพร เกตุคำ
85535051600133นางสาวพรศิริ สืบเสาะเสมอ
86535051600745นางสาวลลิตา ขวัญเจริญสุข
87535051600349นายธัญญะ อุปนันท์ชัย
88535051700115นายเสน่ห์ แสงสุวรรณ
89535051600406นางสาวปิยพร ปั่นพงษ์
90535051600059นายณัฐวุฒิ แซ่ตั้ง
91535051700396นางสาวนิษฐารัตน์ ชนะบูรณ์
92535051600943นายวีระชน โคตรชา
93535051700321นางสาวจรินรัตน์ คชเผือก
94535051700073นางสาวนิตยา เชาว์เครือ
95535051600067นางสาวดลหทัย สกุลเกียรติดำรง
96535051700370นางสาวนันทวัน ใจดี
97535051700180นางสาวซอฟียะฮ จิตต์สอาด
98535051600968นายเอกพันธ์ จิรอนุชิต
99546051600429นางสาวอรชร สุวรรณศิริ
100546051610337ว่าที่ร้อยสามารถ แก้วสิน
101546051617118นางสาวธัญชนก จิณกับ
102546051700187นายไตรลักษณ์ วิภารัตน์
103546051600379นายวิชยุตม์ กรุดเพ็ชร์
104546051700153นายชัยวัฒน์ เจริญวัย
105546051600239นางสาวทิพวัลย์ โฉมสรวย
106546051700096นายเสฐียรพงษ์ สำแดงสุข
107546051610170นางสาวจินตหรา ถาวรพัฒน์
108546051617233นางสาววรุณ บุญอินทร์
109546051617126นางสาวนันทนิตย์ ตายา
110546051617134นางสาวนัยน์ปพร มีมุข
111546051617183นายพีระวิชญ์ สูตรขวัญ
112535051600927นางสาววรัญญา หงษ์นิกร
113556051700046นางสาวยุพา หอทอง
114556051600030นางสาวพลอยชมภู วงษ์อินทร์
115535051700511นางสาวชมพูนุท อุดมผล
116556051600105นางสาวอรอุมา มาลินันท์
117556051600097นางสาวหทัยทิพย์ ยี่ขิง
118546051600494นางสาวอาภัสรา ศรหล้า
119556051600055นางสาวพิมฤทัย นวลวัน
120556051600139นางสาวภัคจิรา เพ็ชรสันทัด
121556051600113นายอัครวัฒน์ ชยุตจีราวัฒน์
122556051700020นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
123556051600089นางสาวเสาวดี อนุสรณ์กมลา
124556051600543นางสาวอังคนา ศิริเพ็ญ
125556051600345นายปิยะรัฐ รักยิ่ง
126556051600071นางสาวสุจิตรา คงมี
127556051600295นางสาวนฤมล เบญจขันธ์
128556051600147นางสาวกรรณิการ์ สุภา
129556051600196นางสาวฐานมาศ คล้ายเกิด
130556051600014นางสาวกานต์สินี ทองดี
131556051700293นางสาววรรณนิสา สุพร
132556051700236นายณัฐวุฒิ แซ่เจา
133546051610501นางสาวสุภัสรา ปัถวี
134535051600646นางสาวสุนิตตา คงถาวร
135535051600760นายวัชรพงษ์ พิศเพ็ง
136535051600901นายอภิชัย โชคทิพย์เจริญ
137546051617100นางสาวธนาภา สอนการ
138535051601024นางสาวปราริฉัตร นุชาติวงศ์
139535051600547นางสาวรุ่งนภา อินทรวิเชียร
140525051600530นางสาวพัชรี ศรีสงคราม
141535051600364นางสาวนริสรา ลิ้มประเสริฐ
142535051600224นางสาวกิติยา สายายนต์
143535051600562นางสาวลลิตา ราษฎร์พิภพ
144535051600356นางสาวนภัสสร รื่นพิทักษ์
145535051600844นายสมมาศ สบายสุข
146535051600620นางสาวอัญชลี จันทร์ยิ้ม
147536051617259นางสาวอภิญญา ดีหมื่นไวย์
148556051610096นายวีรพงษ์ เนื่องแก้ว
149556051610054นายนวภูมิ เนียมท้วม
150556051610070นางสาวลัดดาวัลย์ วิสาชัย
151556051610146นางสาวสุพัตรา ทองประดับ
152556051600253นายธนะยศ ภุคุกะ
153556051610039นางสาวณัฐธิตา บุญชัย
154556051600444นางสาวศศิธร ละครแก้ว
155556051600279นางสาวนภัทร เรืองฤทัย
156535051601065นายวรัญชิต รอดเจริญ
157535051600125นางสาวพรไพลิน จันทร์รัตน์
158535051700487นายศวัส ศรุติวาทการ
159546051617068นางสาวจุฑารัตน์ ติ้วทอง
160546051617209นางสาวมลิดา นนท์นภา
161546051617191นางสาวภัทราวดี ฤกษ์สมโภชน์
162546051617266นางสาวศุภรัตน์ ปานสาคร
163546051617258นายวิศรุต ศรีสันต์
164546051617043นางสาวจิราวรรณ อัครเสนีย์
165556051610112นางสาวศรัณยา ภัทรปัญจพร
166556051600303นายนันทพงศ์ สาแก้ว
167556051600337นางสาวกัญญาณัฐ ปู่เค้อว
168535051601040นายรัชชานนท์ ศรีดุลยกุลย์
169556051700111นางสาวประดิษรัตน์ บุญกล่ำ
170556051610120นางสาวศุภาพิชญ์ เมฆอากาศ
171556051600501นางสาวหทัยรัตน์ ทับเทศ
172556051600410นางสาววรวีร์ พิศเกาะ
173556051600212นางสาวณัฐชยา บำรุงคุณากร
174556051600188นางสาวจุฑาพร เดชดำรงวงค์
175556051610047นายธวัชชัย เตชะมนต์ตรีวลัย
176535051601057นายภาณุวัฒน์ พึงใจ
177535051601073นายสมบูรณ์ ตันติธรรมฐิติ
178535051601099นางสาวภัคจิรา สิทธยางกูร
179556051610161นางสาวนฤมล นาคทิพย์
180556051700228นางสาวณัฐนรี รุ่งเรือง
181556051700244นางสาวตรีรัตน์ เกตุสอาด
182556051610153นายธนา ประสงค์ศิลป์
183556051700277นางสาวปลายฟ้า เป็งเมืองลอง