รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535051600117นายปันปิติ จุลมานะ
2545051700239นางสาวเกวลิน มุทาพร
3545051700114นางสาวพิมพ์พรรณ เศวตดิษ
4545051700130นางสาวสมปอง ป้องพิมาย
5545051700296นางสาวภัสรา แซ่ตั้ง
6545051700361นางสาวสุทธิ์หทัย ใจเพชร
7545051700387นางสาวหทัยชนก ศุภหัตถี
8545051700015นางสาวกมลนันท์ มีสติ
9545051700023นางสาวกวินทิพย์ อุดมศรี
10545051700056นางสาวฐนิตา ผลศรีทอง
11545051700064นางสาวณัชชา อัคผล
12545051700080นางสาวนพวรรณ สรรพ์เจริญ
13545051700395นายเกษมพงศ์ จารุภักดีกุล
14545051700411นางสาวพรวิไล ทัศนศรีวรการ
15545051700437นางสาววิริยา ตานนท์
16546051617019นายกชกร ตนัยธัญ
17545051700403นายโจ ธนะศรี
18546051617092นางสาวธนาพร ภูเลื่อนลอย
19546051617167นางสาวปรียานุช ชัยสุขสันติ์
20556051600386นางสาวรักวลี แสงขาว
21556051600436นางสาววิไลลักษณ์ สื่อเฉย
22556051600469นายศุภกิจ ศิริชน
23525051700553นางสาวธนกร ตรีอภิวันท์
24556051600493นางสาวสุพิชา ลำดวน
25556051610021นายเกียรติชัย แดนไธสง
26556051600022นางสาวปิยรัตน์ อันสมบูรณ์
27556051600311นางสาวนิภาพร บุญผล
28535051601081นายณัฐภณ ผลส่ง
29556051600402นางสาวฤดีพร พุ่มพวง
30556051600576นางสาวเฉลิมขวัญ แย้มเสนาะ
31556051617018นางสาวกัญญ์ชลา จะวะนะ
32556051617034นางสาวญาณี ปานเอี่ยม
33556051617042นางสาวพรฉวี บุญปฐมพร
34556051700301นายวสกร แก้วโสวัฒนะ
35556051700335นางสาวอรพรรณ สาตะโยธิน
36556051610179นายมนัส น้อยกูด
37556051610195นางสาววัชรี อามาตแก้ว
38556051610260นายนนธวัช แซ่จิว
39556051610278นางสาวประภัสสร คณิตเลขการ
40525051600316นายกฤษณะ ศิละมัท
41556051700202นางสาวจารุวรรณ จูมพันธ์
42545051600074นางสาวพิรุณพร คนึงเหตุ
43545051600538นางสาววรัญญา สรรอุดมอยู่สุข
44545051600579นายสุวรรณ กาญจนอักษร
45545051600934นางสาวสุวิมล ภัคโชค
46545051600942นายปณวัตร ชลบุษปกุล
47546051600445นายอีสวาดี้ มานฮะเล็ม
48545051600603นางสาววิลาสินี คำเจริญ
49545051600306นายธีรนิติ์ นาคสัมฤทธิ์
50545051600330นายปองพล ศิริชัยวัฒนา
51545051600355นางสาวพัชรี อิ่มรัง
52545051600553นางสาวสุภัค ปรีเปรม
53545051600736นางสาวสุกัญญา พรรษา
54545051600165นายปราโมทย์ นันทพูลสิน
55545051600678นางสาวอภิญญา โรจนภิญโญ
56545051600546นางสาวโชติภา แก้วสระแสน
57545051600348นางสาวพจมาลย์ ฆ้องประเสริฐ
58545051600868นางสาวมณฑณิกานต์ รางทอง
59545051600660นายอนวัฒน์ ไวยครุธ
60545051600959นายพริสร วงศ์คงสวัสดิ์
61545051600991นางสาวธัญชนก โสมทัศน์
62545051600918นายวีรคุณ สุริยาสกล
63545051600777นางสาวสุภาวดี ยืดยาว
64545051600876นายมณยศักดิ์ กัณหารักษ์
65545051600371นายภัคเดช ธัญทรงธรรม
66545051600504นายนฤเบศร์ ล้ำคุณากร
67545051600322นายปรวัฒน์ สวัสเอื้อ
68545051600843นายเอกรินทร์ สมบุญสา
69545051700262นางสาวประภัสสร พันธ์มะลี
70545051600926นางสาวสโรชา อายะนะบุตร
71545051600389นายภูวนัตถ์ เนตรทิพย์
72545051600967นายพิพัฒน์พงศ์ มูลนาค
73545051600520นางสาวรุจิษยา สิทธิวนิช
74545051600421นางสาววรัญญา สิทธิขันแก้ว
75545051600587นางสาวอาริยา สนอุทา
76545051600827นายอภิสิทธิ์ ชัยชิตาทร
77545051600850นางสาวเพ็ญนภา บุตรพรม
78545051600462นายณัฐชนน สิริพัฒนกรชัย
79545051600900นางสาววิมลรัตน์ แซ่เฮ้ง
80545051600892นายวิญญู วาสนสิริ
81545051600405นางสาวรัชฎาภรณ์ กลมกล่อม
82545051600488นายธนพล พิทยาวรกุล
83545051600728นายสวิตต์ วงษ์วรรณ
84545051600819นางสาวอภิญญา ถ้ำสูงเนิน
85545051600835นางสาวอมลณัฐ กุศลสุวรรณเลิศ
86545051600041นางสาวบงกชรัตน์ ธูปกระแจะ
87556051600485นางสาวสุธารัตน์ ปลัดเปี่ยม
88556051600394นายรุ่งเรือง ศิริพัฒนเวทย์
89566051600021นางสาวกัญญารัตน์ แก้วรุ่งเรือง
90566051600039นางสาวกัลยรัตน์ จ้อยกลั่น
91566051600229นางสาวหนึ่งฤทัย รุ่นหัน
92556051617083นางสาววราภรณ์ บุญอิ่ม
93566051600138นายพรชัย สาระภา
94566051600203นางสาวศศิประภา ปานจินดา
95566051600054นางสาวแจนจิรา สายยืด
96566051600286นายเจษฎ์ชยากร อินต๊ะวงศ์
97566051600369นางสาวทิพย์อักษร อุ่นอ้ำ
98566051600583นางสาวพนิดา ชมรัก
99566051600609นางสาวรัตนา ชมนก
100566051600625นางสาวสุวรรณ มหันโต
101545051600801นายอนิรุจน์ เนตร์เมือง
102545051600249นางสาวฐิตินาฏ เครืออินทร์
103545051600272นายณัฐชนนท์ ทรัพย์เจริญ
104545051600470นายทรงยศ บุบผาวาสน์
105545051600314นางสาวเนตรอัปสร รุ่งเรือง
106545051600264นางสาวณัฐกาญจน์ เวชกรณ์
107545051600173นางสาวปิยาภรณ์ คชินทร
108545051600280นางสาวณิชาภัทร หลักทอง
109545051600223นางสาวจุฑารัตน์ วงศ์เกลี้ยง
110545051600496นางสาวธัญวรัตม์ สมหมาย
111545051600702นายสราวุธ ตรีพืช
112556051600535นายอรรคพล ศิริบุปผา
113556051600238นางสาวทิพย์วรรณ บรรจง
114556051617059นางสาวพรรณทิพา อุนยะพันธ์
115566051600245นางสาวนุชจรินทร์ ยี่ชัย
116566051600088นางสาวดารารัตน์ โยธารักษ์
117566051600112นางสาวเนตรนภา ทองสกุล
118566051600344นายณัฐวุฒิ ไวว่อง
119566051600401นางสาวพวงเพชร วาณิชย์มานะกุล
120566051600534นางสาวสกุลรัตน์ บอกประโคน
121566051600252นางสาวกรชนก สังข์วงค์
122566051600260นางสาวกัลยาณี สุโพธิ์
123566051600211นางสาวสุพัตรา อนันตภักดิ์
124566051600385นางสาวปานใจ ลาดสาวแห