รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555051600750นางสาวศิริลักษณ์ เฮงเต็ก
2576051610201นางสาววิไลลักษณ์ สุวรรณจันทร์
3576051610342นางสาวศิริพร จันทร์แก้ว
4555051600909นางสาวศิริลักษณ์ บุญธรรม
5576051610144นางสาวฐานศร รัศมีโรจน์
6555051601386นางสาวหนึ่งฤทัย มณีเนตร
7576051600426นายกล้า สมิงรัมย์
8576051600509นายณัฐชนน กาสา
9576051600087นายโชคดี ตันวงศ์วาล
10576051610060นางสาวชนิดาภา อริยกมลเลิศ
11576051610086นายธวัชชัย บุระกรณ์
12576051610102นางสาววุฒิญา กระต่ายรักษ์
13576051610185นายอนุกูล นิลเผือก
14576051610276นายวสันต์ สู้ทุกทิศ
15565051600031นางสาวกุลดา ขจัดภัย
16565051600072นางสาวซารีน่า พุฒตาล
17565051600080นายฐิติพันธุ์ จุลบุรมย์
18565051600122นางสาวณัฐรดี งามขำ
19565051600130นางสาวตรีฉัฐ ศรีสวัสดิสรรค์
20565051600189นายนริศร์ธรณ์ พจนพรพันธุ์
21565051600239นายปุณยเชฏฐ์ มหาสุวรรณชัย
22565051600288นายไตรรัตน์ อนันตสิทธิ์สกุล
23565051600312นางสาวลลิต์ภัทร ศรีวิราช
24565051601120นายนัฏฐภัทธิ์ ศิริโชติอัศวกุล
25565051601179นางสาวปัญญาพร รหัทพฤฒิวงศ์
26565051601278นางสาวอิงอร ปัดถา
27565051601286นางสาวสุจิตรา ต่อสุทธิ์กนก
28565051601294นายอรรถพล สุขประเสริฐ
29565051601302นายธนภัทร ที่พัก
30565051601310นายธีรวัฒน์ เลิศอัศวกร
31565051601344นางสาวธัญชนก พงศ์พรเชษฐา
32565051601369นางสาวอิศราภรณ์ ชูเสือหึง
33565051601377นายสัญญา มาลีศรีสุกใส
34565051601385นางสาวดาริกา มีไชยธร
35565051601500นางสาวโฉมยงค์ ถมปัด
36565051601518นางสาวประภาภรณ์ โพธิ์ชัยภูมิ
37565051601526นางสาวกาญจนา ชุ่มมงคล
38566051600153นางสาวพิมพ์สิริ เอกสุข
39586051600029นางสาวเกวดี ตู้บุดดา
40586051600037นางสาวขวัญกมล เขียวประทุม
41586051600060นางสาวดวงกมล ปานมุข
42586051600177นางสาวสุวดี เจริญวงศานนท์
43586051600193นางสาวอรพรรณ อินต๊ะ
44586051600219นางสาวกชกร นามเสาร์
45586051600318นางสาวมารตี นุสโส
46586051600334นางสาววิรดา ทาสอน
47586051600409นางสาวอินธิรา วรามิตร
48586051600482นายอิศเรศ นาคสุวรรณ
49565051610048นางสาวฐิติรัตน์ นิธิญาณโรจน์
50565051610071นายประดินันท์ ดวงอภินันท์
51565051610105นางสาวมณฑิรา สอาดรัตน์
52565051610113นายรักษ์เกียรติ เที่ยงธรรม
53565051610121นายรัฐชัย ปริญญาธนนนท์
54565051610154นางสาววิฐี วงศ์ชารี
55565051610162นางสาวสใบทิพย์ ชุมพล
56565051610196นายโสฬส กิจชัยขจร
57565051610212นางสาวกมลวรรณ ศรีสำราญ
58565051610238นางสาวศิริรัตน์ ทรงสำเร็จ
59565051610246นางสาวธันย์ชนก กิ่งยงค์
60565051610253นางสาวสุดาวรรณ โหราศาสตร์
61565051610345นางสาวสิริกร ชูศรีชาติ
62565051610360นางสาวกชกร เพชรแสงสว่าง
63565051600726นางสาวอลิสา ปิตะแสง
64565051600742นางสาวอารียา บุญเกลี้ยง
65565051600791นางสาวสุพัตตรา เจริญยิ่ง
66565051600809นางสาวเอื้อมพร ศิริวรรณ
67565051600858นายภาณุพงศ์ ศึกษากิจ
68565051600866นายภิรมย์ กล่ำดิษฐ์
69565051600916นางสาวลลิตา ศรีสันติ์
70565051600924นางสาววนิดา บุญอยู่วัฒนะ
71565051600932นายศรัณย์ ประชากุล
72565051600940นางสาวศิรินทร์ธร ศรีกลัด
73565051600965นายศุภณัฐ โรจน์สุวิชัย
74565051600973นางสาวสาวิตรี ดาดลานี
75565051600981นางสาวสุชานาถ เคียงประคอง
76576051610037นางสาวกรรณิการ์ จุกลาง
77576051610367นางสาวเจนจิรา รอดรำพึง
78576051610128นางสาวอาภาภรณ์ มูลเกษ
79586051610168ว่าที่ร้อยตรีศรายุธ ผ่องมณี
80586051610184นายกฤษนัย เขียวหวาน
81586051610093นางสาวภานุมาศ หิรัญรัตน์
82586051610176นางสาวอาภรณ์ พิรพัฒน์
83565051600320นางสาวประภัศรา แสงโชติ
84565051600346นางสาวกาญจนา ทรัพย์พิพัฒน์
85565051600361นายจักริน งอนหอม
86565051600387นางสาวฉัตรมณี ชมจินดา
87565051600395นางสาวชนัญญา พัดมา
88565051600403นางสาวชนากานต์ สารบูรณ์
89565051600429นางสาวชวนงค์ สีทา
90565051600437นางสาวณัฐกานต์ ยุติธรรม
91565051600445นางสาวณัฐพร ศรีคุ้มวงษ์
92565051600452นายณัฐพล ธรรมสุนทรี
93565051600460นายทศพล ยุวชาติ
94565051601096นางสาวธิดารัตน์ รัตตกุล
95565051601112นางสาวนฤมล บุญน้อม
96565051601021นายอติชาติ จินดามัง
97565051601039นายอภิภพ ชาญสัมพันธ์
98565051601054นางสาวอลิสา มะนาวหวาน
99565051601062นางสาวอารยา ปากอง
100565051601088นายอุดมวิทย์ คงพุนพิน
101565051601203นางสาวปิยนุช รุ่งเจริญ
102565051601211นายศราวุธ สิงห์นิล
103565051601237นางสาวกณิกนันท์ ธนภัทร์เกษมชัย
104565051601245นางสาวปวีณา ประดิษฐวรางกูร
105565051601252นายกฤติน ตั้งสราลักษณ์
106565051601260นางสาวธารีรัตน์ สอนสุภาพ
107565051601229นางสาวอนุชตรา ศรีวรรธนะ
108545051600108นางสาวกมลชนก อรุณฉาย
109565051600510นางสาวมโนทัย รุ่งกนกธรรม
110565051600536นางสาวมุจลินท์ สอดสว่าง
111565051600544นางสาวโยติการณ์ กระแก้ว
112565051600551นางสาวลัดดา พันธุ์จบสิงห์
113565051600569นางสาววชิราวดี ราวินิจ
114565051600601นางสาววาสนา ธรรมศิรารักษ์
115565051600619นางสาววิภาวี แซ่เฮ้ง
116565051600668นายสัญชัย สุขสวัสดิ์วัฒนา
117565051600684นายสุขสวัสดิ์ เตชะกิตติขจร
118565051600692นางสาวสุรนดา แหน่งน้อย
119565051600700นางสาวอรปรียา มาฆะสวัสดิ์
120565051700013นางสาวกนกวรรณ โกฮวดเฮง
121565051700062นางสาวครินธร เอบาตา
122565051700096นางสาวชนิดา นนทชีวา
123565051700104นายชลสิทธิ์ ภัสสรอังกูร
124565051700112นางสาวชัญญานุช เจริญสุข
125565051700161นางสาวถิรพร พันธ์บุตร
126565051700310นายศรายุทธ ชินสุขีพร
127565051700344นางสาวสุวดี อนุดีเก้า
128565051700369นางสาวอิสรีย์ พวงบุบผา
129565051700377นายกฤษฎา ทองอยู่
130565051700385นางสาวฟาร์รีดา โอเอส อามูดี้
131565051700393นางสาวมณีรัตน์ มณีสัจจัง
132565051700435นางสาวกันติศาวดี ช่างประดิษฐ์
133565051700476นายธมยศ นิธิกิริโยปกรณ์
134565051700492นางสาวนุชจิรา ศิลารักษ์
135565051700500นางสาวบุศรินทร์ เปี้ยสุพงค์
136565051700559นางสาวพชริตา วัจนะรัตน์
137565051700575นางสาวพิชญานิน กาญจนธารทิพย์
138565051700625นางสาววิกานดา จันทนาลักษณ์
139565051700641นางสาวสาวิตรี วิเชียรกุล
140565051700658นางสาวอนงค์นาถ ซุ่นเซ่ง
141565051700682นางสาวจิตติมา คงรัตนประเสริฐ
142565051700690นางสาวชลธิชา ฤทธิ์มนตรี
143565051700716นายอดิศร บรรเทิงกุล
144565051700724นายกษิดิ์เดช สุรวิกรานต์
145565051700732นางสาวสุทธิดา ใจสงบสุข
146565051700740นางสาวมีนาพร มลคล้ำ
147565051700757นางสาวปิญาลักษณ์ ปิยชัยกวี
148565051700765นางสาวเบญจพร อินทร์จักร์
149586051610101นางสาวกนกวรรณ นะราโต
150555051600396นายณัฐ หงส์วณิชย์กุล
151586051600342นายสิรวิชญ์ บุพการีปถัมภ์
152586051600235นางสาวจิราพัชร อ่วมโอฬาร
153565051600296นายถิรดา อยู่จู
154565051600163นายธันวา ฉัตรเกาะ
155565051700609นายลัทธพล เกยูรวณิชย์
156565051600494นายธนภัทร วศินศมน