รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555051601352นางสาวชนกนันท์ รื่นเริง
2586051612230นางสาวศรินทิพย์ แย้มศิลป์
3586051600433นายนิทรรศน์ บุตรสิงห์
4585051600435นางสาวณัฐวดี สำราญฤทธิ์
5586051600292นางสาวพัชรินทร์ ณรงค์เปลี่ยน
6586051610051นางสาวพิมลวรรณ ตั้งจิตวิไลกุล
7575051601137นายธนกิตติ์ แซ่จอง
8575051601087นางสาวกุลธิดา อนันตโชติ
9575051701051นางสาวสุมาลี แก้วสีขาว
10575051601152นายธีรพัฒน์ ศรีปัตถา
11586051610028นางสาวช่อผกา ทวีบูรณ์
12586051600078นางสาวธัญวรัตน์ แจ้งนาม
13575051601103นางสาวคันธรส ทวีปลื้มสกุล
14575051701127นางสาวธัญพิชชา การีรัตน์
15575051701077นางสาวชนม์ชนก บุญพาชื่น
16575051701069นางสาวเกวรินทร์ เพ็ชรสว่าง
17575051601244นางสาวอภิสรา เตชะอนันตรัตน์
18575051701135นางสาวนภาพร อ่างตา
19575051701093นายณัฐวัฒน์ พิทักษ์นรเศรษฐ
20575051601236นางสาวโสภิดา โพธิ์ศรี
21575051601210นางสาววรากร นาคงาม
22575051601095นางสาวแก้วมณี พรพนิตปีติ
23575051601111นายณัฐชนน ศิริวัฒนพิบูลย์
24575051601160นางสาวน้ำฝน แสนทอง
25575051701044นายสุทธิชัย แซ่ลิ้ม
26565051601484นายอัครพงษ์ อินพึ่ง
27575051610286นางสาวเกสินี หมื่นพรมมา
28575051610302นายจิรายุ จันทร์บางพลี
29575051604412นางสาวการีมา ยาเดฟ
30575051610336นางสาวอริสรา ชินวงศ์
31575051610328นางสาวสุภาภรณ์ เรืองยิ่ง
32586051600201นางสาวอินทุภา คุณสมบัติ
33586051600276นายปรีชา มีแสงเงิน
34575051600774นางสาวสุวนันท์ บุตรพรม
35575051610252นางสาวมณฑกาณติ์ ศักดิ์สงวน
36575051700392นางสาวกฤติยา วรรณประเสริฐ
37575051604248นายโรจนศักดิ์ ธัมมสุนทรีย์
38575051604206นางสาวแพรพลอย คลี่ฉายา
39575051604149นายนันทวุฒิ สัมมาคารวะ
40575051604131นายธีรภัทร์ โชติธีระประทีปต์
41575051604115นายธนาคาร พุทธวารีกานต์
42575051610237นางสาวเบญจมาศ เสริมยัง
43575051610203นางสาวณฐมนัส สว่างบ้าน
44575051610195นางสาวกรกช อัคคะรัสมีโย
45575051604164นางสาวปฐวิมาศ โพธิ์ศรี
46575051604230นางสาวรินรภัสร์ ภักดีธีระพันธ์
47575051604339นายสนธยา เชี่ยวชาญ
48575051604305นางสาววราพร เดชสูงเนิน
49575051601004นางสาวสุรวี สิงห์สุวรรณ์
50575051600964นายกิตติภณ มูลวรรณ
51575051600915นางสาวไกลกังวล เลาหบุตร์
52575051600857นายอภิศิษฐ์ สร้อยศรี
53575051604214นางสาวภัทรวดี แสงสว่าง
54575051600436นางสาวพิมพ์วิกา ด้นประดิษฐ์
55575051700434นางสาวหทัยชนก ช้างน้อย
56575051700426นางสาววรกมล ทวีกลาง
57575051600972นายวุฒิชัย ทากลม
58575051600816นางสาวอลิสา ศรีโกศล
59575051700970นางสาวปรารถนา บุญหาร
60575051600949นายสุทธิพงษ์ บัวสอน
61575051700079นายสมชัย แจ่มจำรัส
62575051600709นางสาวศุภรัตน์ ชูรัตน์
63575051600147นางสาวณิชยา ไชยธงรัตน์
64575051700020นางสาวทิวารัตน์ วงษ์ชารี
65575051600303นางสาวไพลิน นราบัว
66575051601020นางสาวปรางวลัย บุญปัญญา
67575051600022นายปณิธาน มงศิริ
68575051700988นางสาวนันทิดา มั่นเจริญ
69575051700129นายเกิดธรรม จิตรอบอารีย์
70575051600766นางสาวสุภัทร์จรี ลอยลม
71575051700533นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ปรางค์มุข
72575051600642นางสาววนิดา สนแย้ม
73575051600576นางสาวรวิสรา เย็นวารี
74575051600113นายโชตินันท์ ประคัลภวงส์
75575051700046นางสาวภัทรณัฐ อินทร์พรหม
76575051700038นายธณกาญจน์ นาวาทอง
77575051700418นางสาววีรพร เลาะเนาะ
78575051700384นางสาววนิดา เกตุสุวรรณ์
79575051700806นางสาวธิคำพร ดำทองสุก
80575051700251นางสาวปัณวรรธน์ พรหมประสาท
81575051604313นายวีรวัฒน์ กิจมณี
82575051600477นายปฏิภาณ โพธิ์กุดสัย
83575051610138นางสาวลลิล จินดาสิงห์
84575051604347นางสาวสาวิตรี ใจกลาง
85575051600980นางสาววาสนา เกษมจินดามัย
86575051700657นางสาวหนึ่งธิดา ธนูคำ
87575051600279นายพงศกร พงศ์บุญตา
88575051700574นายรังสรรค์ ฉิมขำ
89566051600062นางสาวชุติกาญจน์ วิภาสวงศ์
90586051612065นางสาวดวงใจ ย่ำทอง
91586051612024นางสาวจุฑารัตน์ สงชาติ
92586051612081นางสาวทัชชญา นราธิปบุญเอก
93575051601129นายณัฐพล พิทักษ์กมลพันธ์
94575051601251นางสาวอมรรัตน์ ศิลดำรงค์ศักดิ์
95575051700442นายฐกร รัตนชัยฤกษ์
96575051700350นางสาวอัญชิสา สื่อกลาง
97575051600485นางสาวกาญจนาพร เจริญคุ้มวงศ์
98575051600329นายมงคลชัย ผลาผล
99575051601046นางสาวสุทธิลักษณ์ บุตรสาร
100575051610039นางสาวมีนา ธรรมชาติ
101586051600391นายอัครพล แสงอินทร์
102586051600490นางสาวอาภาพร แข็งแรง
103575051701085นางสาวณัฐริกา ชีวเลิศปัญญา
104575051601178นางสาวปรียา ประกอบบุญ
105575051601202นายวงศธร ธรรมแก้ว
106575051601228นายวิษณุ ศัทธานุ
107575051701028นายภาณุเดช สุทิฐธรรมกุล
108575051610070นางสาวพิชญาภร สู่สุข
109586051600144นายวรเมศฐ์ อัครสุริยธนากิจ
110575051701143นางสาวธัญรดา เพ็ชร์ช้าง
111575051700335นางสาวนันทนีย์ แช่มสูงเนิน
112575051604271นางสาวลัดดาวัลย์ สีคำเม
113575051604073นางสาวฐิติชญา แซ่เล้า
114575051600618นางสาวลัดดา บุญมาก
115575051610278นางสาวสิริกาญจน์ งามทับทิม
116575051604057นางสาวชลิตา สุวรรณรัตน์
117575051610229นางสาวนัทธพร สุวิมลวรรณ
118575051604396นางสาวเกศรินทร์ สุครีพ
119575051601038นายธนันธร ไชยโคตร
120565051601468นางสาวสกลสุภา รัตนธนาเลิศ
121575051600741นางสาวสุคนางค์ โจมสติ
122575051700160นายณัฐวัฒน์ ชุมขุน
123575051700822นางสาววรรณิภา อรรคเศรษฐัง
124575051700947นางสาวรัชณีพร นนท์บุญ
125575051700855นางสาวสุลักขณา มั่นถาวรกุล
126575051600352นายกันตภณ นิ่มสุดใจ
127575051700871นางสาวกมลชนก ละอองฉ่ำ
128575051600840นายนพวรรธน์ ด้วงปลี
129575051700343นางสาวศิรภัสสร สิทธิกูล
130575051600873นางสาวอลิษา ดาราฉาย
131575051700509นายณัฐกันต์ธร เศษมาก
132575051600584นางสาวรวีพร ศรียาสวิน
133575051600063นายกฤษกร ชิณวงษ์
134575051600691นายศุภชัย ศรีราตรี
135575051700731นางสาวสุปรียา จันทสุวรรณโณ
136575051610104นายธีรยุทธ เจียมทอง
137575051610088นางสาวจุฬาลักษณ์ ศิริวัฒนะ
138575051600386นายปริยมน ผลผดุงเจริญ
139575051700475นางสาวกิตติยาภรณ์ แดงเทโพธิ์
140575051700780นางสาวอักษรสวรรค์ รักกุศล
141575051700103นางสาวกรรณิการ์ แซ่เล้า
142575051700616นางสาววนิษฐา พุฒชาติ
143575051600121นางสาวญวนใจ สายวัน
144575051700244นางสาวปฐมาภรณ์ สมใจ
145575051600246นางสาวปัญฑิตา วงศ์ศรีเจริญกุล
146575051600238นายปัญญา แห้วศรี
147586051600466นางสาวสุพัตตรา พุ่มขุนทด
148545051600215นางสาวจารุวรรณ ยังยิ้ม
149575051701101นางสาวตวงรัตน์ ขวัญขจรโรจน์
150575051601145นางสาวธารชิตรา บรรจงพินิจ
151575051700848นางสาวณัฐธิดา แป้นบางนา
152575051700541นางสาวภัสสร สุพะบุตร
153575051700459นายวันวรุตม์ ศรีศรุติพร
154575051700905นางสาวปาลิดา เชื้อโชติ
155575051700269นางสาวปิยรักษ์ บุญกว้าง
156575051600139นางสาวหทัยพัฒน์ พรหมทองนุ่น
157575051700814นางสาวอรัชพร พุ่มโพธิ์ทอง
158575051600824นางสาวอัญชิสา สิงห์วงษ์
159576051600178นายภาณุพงศ์ หมั่นเสดาะ
160575051700095นางสาวหทัยชนก คำเจริญ
161575051600014นายนนทพัทธ์ ประสารภักดิ์
162575051700178นายธนวัฒน์ เนตรเสมา
163575051610047นางสาวสุมิตรา เนื้อทอง
164575051700707นางสาวสุคนธ์ทิพย์ คันธจันทร์
165575051700566นางสาวเยาวพา บูรพา
166575051700210นายนัฐวุฒิ ขันใส
167575051700111นายกฤษณะ ลาภทวีพรกุล
168575051600295นางสาวพัณณ์ชิตา ธัญเดชาพิสิษฐ์
169575051600287นางสาวพนิดา อินทวรันต์
170575051600253นางสาวปั้นทิพย์ โกมลเมฆ
171575051600196นางสาวธิดาทิพย์ หาญมนตรี
172565051700443นางสาวเกศราภรณ์ ประสิทธิพร
173565051601195นายวีระศักดิ์ เสืองาม
174565051601047นายอรรถพล หงษ์เอี่ยม
175565051700666นายอภิสิทธิ์ เชยชื่น
176565051600270นางสาวภัทรานิษฐ์ ลลิตกิตติพัฒน์
177566051600377นายปกรณ์ ปลื้มถนอม
178555051600487นายประดิภัทธ์ ทรัพย์สิน
179555051600446นายนพดล ห่วงจินดา
180576051610383นางสาวผัสสะ เนื่องสกุล
181586051600136นางสาววงเดือน ชลสายทรัพย์
182586051610226นายวีรพงษ์ ผมหอม
183586051612263นายอรุณ ดาวโรจน์
184586051612073นางสาวทองสาย แวงวรรณ
185586051612164ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรรณวดี จอกทอง
186586051612107นายธนวัฒน์ น้อยนิตย์
187586051612198นางสาวเรณู ริศนาเคน
188555051601360นางสาวรวิสรา เจริญสวัสดิ์
189586051600227นางสาวกัลยารัตน์ โชควินิจ
190586051612149นายพงษ์พัฒน์ รัตนวงศ์
191586051612172นางสาวเพ็ญประภา สมสุขเจริญ
192586051612180นางสาวรุ่งฤดี ผาดาวรรณ
193586051612289นายทรงเกียรติ หมื่นตื้อ
194586051612057นายญัฐพงษ์ เสนสุข
195586051612123นางสาวบุศรินทร์ สิมรัมย์
196586051612156นายพนาณัติ ปัสสามา
197586051612222นายวรวิทย์ สุวรรณราช
198586051612255นายสุรชัย ภูศรีฤทธิ์
199586051600375นายอภิวัฒน์ กองแก้ว
200586051612206นางสาวละมัย ตะเคียนจันทร์
201586051612214นางสาววรกัญญา คล้ายศร
202586051612032นายฉลอง เหล่าเรือง
203586051612040นายเฉลิมพล ภักดีศรี
204596051600614นางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมสะอาด
205596051600515นางสาวเมวดี เฉยฉิว
206596051600226นายวรวุฒิ อุไรวรรณไชย
207596051600549นายวรากร วิเศษรัตน์
208596051600572นายศิริชัย คุ้มถิ่นแก้ว
209596051600499นายพลวัฒน์ รัตนไพศาล
210596051600333นางสาวสุนิสา ผางพันธ์
211575051701168นางสาวฐิตาภา หอมทวนลม
212596051600366นายอภิชาติ แซ่ลิ้ม
213575051701176นายศุภณัฐ พอกทรัพย์
214605051601371นางสาวอรพรรณ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
215575051601194นางสาวพุทวรรณ เพ็งแจ้ง
216586051612016นางสาวกัลยพัชร ณ พัทลุง
217575051604388นางสาวอุมาพร สีดา
218575051600493นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมสวนมณฑา