รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1551501090023นางสาวปรารถนา โชติสวัสดิ์
2551501090163นางสาวกมลวรรณ คติพจนานันท์
3551501090239นางสาวสุนทรี ลีละสุนทเลิศ
4551501090221นางสาวนวลวรรณ เป่าสง่า
5551501090288นางสาวนลพรรณ โล่ห์เพียรพากเพียร
6551501090254นางสาวปนัดดา กาญจนชัยสิทธิ์
7551501090296นายพงษกรณ์ ภูผา
8551501090031นางสาวกิตติ์ลดา ทูโคกกรวด
9551501090049นางสาวอังสนา กล้าหาญ
10551501090064นางสาวศิริพร สีคำดี
11551501090114นางสาวคณัสนันท์ รัตนวิจารณ์
12551501090155นางสาวปุริมา รุ่งทองคำกุล
13551501090197นางสาววราภรณ์ ตรีสัตย์
14551501090122นางสาวสุนิตย์ สุโฆสิต
15551501090247นางสาวขวัญชนก จิวเหยียน