รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1529010900021นายภูริทัต พิเชษฐภากรณ์
2529010900213นางสาวอังคณา จันทร์เสรีวิทยา
3529010900064นายภูรินท์ธร ชัยเจริญภัทร
4529010900148นายศราวุฒิ วงศานราธิบ
5529010900013นางสาวจิรัชญา พิณทอง
6529010900197นางสาวธัญญ์ฐิตา ใจทัศน์กุล
7529010900205นายภูริภัทร วณีสอน
8529010900254นางสาวสุพัตรา อุดม
9529010900098นางสาวเบญจวรรณ อรุณศิวกุล
10529010900080นายศิวร นิตยาเกษตรวัฒน์
11529010900054นางสาวอารัมภา ฤดีนิรมาน
12529010900189นางสาวกันธิชา ใหม่หะลา