รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1539010900360นางสาวรัตนาภรณ์ ใช้ประทุม
2539010900071นายปวีณ มหาวรรณกิจ
3539010900089นางสาวพรนภา สวนสมจิตต์
4539010900337นางสาวธัญญ์นภัส อภิโชติธิตินันท์
5539010900345นางสาวพิญญาลักษณ์ กิตติโสภัทร์
6539010900063นางสาวปรียาวรรณ พันธุมิตร
7539010900154นางสาวสุรัตนา ช้าเป็นการ
8539010900196นางสาวอรวรา รุจิระลาวัณย์
9539010900238นายยุรธานินทร์ ครุธอินทร์
10539010900261นางสาวชลาลัย สิงห์งาม
11539010900212นางสาวพัชราภรณ์ พรมลี
12539010900253นางสาวสขิลา พินิจลาภประเสริฐ
13539010900113นางสาวสุวภัทร วจีวิจิตร
14539010900170นางสาวสาวิตรี รักษ์สังข์
15539010900378นายธนิษฐ์ ลลิตประภาภิรมย์
16539010900188นางสาวผกากรอง จีนเกิด
17539010900303นางสาววันวิสา สิงห์สวัสดิ์
18539010900139นางสาวเอวิกา ศักดาณรงค์
19539010900386นางสาวณัชชา ลาภวงศ์ราษฎร์
20539010900055นางสาวปภัสรา สิริหาญอุดม