รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1549010900039นายปิโย ทูลประโคน
2549010900054นางสาววริษา มณฑารักษ์
3549010900062นางสาวออมสิรินทร์ คชสุนทร
4549010900310นางสาวจีฬาภา เผือกพันธ์
5549010900328นายชินดนัย คุ้มกลัด
6549010900369นายพีรปรัชญ์ เจนเจริญพร
7549010900070นางสาวพัชรภรณ์ สุขสุอรรถ
8549010900112นางสาวเกษราภรณ์ วงศ์ศรีศาสตร์
9549010900138นางสาวณัฐนรี เสนาลักษณ์
10549010900146นางสาวณัฐนันท์ พวงระย้า
11549010900153นางสาวณิชาภา สุริยะ
12549010900211นางสาวมนันท์ยา สีอ่อน
13549010900229นางสาวมานิตา สุขถาวร
14549010900245นางสาวรัตติยา แสงเปราะ
15549010900286นางสาวสนันยา ปราณีศรี
16549010900419นางสาวเขมจิรา เกิดเกตุปิ่น
17549010900484นางสาวมนพร บริสุทธิ์บงกช
18549010900500นางสาวศรีสกุล วรรณสินธ์
19549010900526นางสาวอริสรา ปรีเปรมใจ
20549010900583นางสาวสปันแก้ว สุขกมลรัตน์
21549010900427นางสาวจิตปภา เมฆสินประเสริฐ
22549010900534นางสาวอารยา จิระวัฒน์ธนกุล
23549010900468นางสาวปรินดา ชินโคตร