รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1559010900657นายอภิพงศ์ วิโรจน์ศิรศักดิ์
2559010900111นางสาวอัจฉรา ประสพธรรม
3559010900178นางสาวดลยา ลูกมณี
4569010900557นางสาวธันย์ชนก วงศ์ภัทรกุล
5569010900896นางสาวนริศา ทองนิ่ม
6569010900441นางสาวกาญจนาภา แสงโสรจสุข
7569010900235นางสาวเณรีณัฏฐ์ บุลภรณ์อภิรมย์
8569010900029นางสาวกนกวรรณ ช่อลำใย
9569010900102นางสาวนพรัตน์ สังคะโห
10569010900136นางสาวผกามาส ไม้เกตุ
11569010900078นางสาวชนากานต์ มามีสา
12569010900227นายกรณ์ รุ่งศิริทรัพย์
13569010900599นางสาวพัชริดา กอรีย์
14569010900771นางสาวพิมพ์ชนก รอดกลาง
15569010900540นายธนวัฒน์ แซ่ตั้ง
16569010900672นางสาวอภิชญา เจริญดี
17569010900516นางสาวจณิตา ศรีเดช
18569010900284นางสาวศศิธร แซ่ตั้ง