รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1579010900564นายปิยพล หาญศิริพงษ์สกุล
2579010900325นางสาวสโรชา แจ้งคล้อย
3579010900366นางสาวพรพิมล แก้วกุศลสกุล
4579010900507นางสาวนูรมา มาแตเต๊ะ
5579010900614นางสาวรามา อัลเฟียตุส ซอริคา
6579010900523นางสาวศรัณย์ธร อภินันทน์
7579010900598นางสาวกนกพรรณ ชูประเสริฐ
8579010900580นายณัชพล คำลุน
9579010900457นางสาวกนกวรรณ ชมพูเพชร์
10579010900358นายศรัณยู อาฮาเม็ด
11579010900416นางสาวตัสนีม รุ่งเรือง
12579010900341นางสาววรัชยา วิไลประจวบแสง
13579010900499นางสาวธัญธร ขอพรประเสริฐ
14569010900870นายภาณุพงศ์ ภู่ระย้า
15579010900481นางสาวณัชชาพร ตอลีบี
16579010900234นางสาววรัญญา สมเชื้อ
17569010900656นางสาวศิริวดี สมพงษ์สวัสดิ์
18579010900515นายภูดิส ธนคุณากร
19579010900291นางสาวเอริสรา ลี้อนุกูล
20579010900168นางสาวปุณยวีร์ ปิ่นตุรงค์
21579010900069นางสาวกมลชนก คงอยู่
22579010900077นางสาวจิรพิชญ์ จันทรัมพร
23569010900664นางสาวเสาวลักษณ์ เทพสิทธิ์
24569010900466นางสาวกรรณิการ์ รักนาม
25569010900789นางสาวมลทิพย์ เฉลิมปกรณ์ชัย
26579010900556นางสาวเกศรินทร์ กุญแจนาค
27579010900630นางสาวแดโรโจอา อี
28569010900920นางสาวอรอนงค์ ชาตรีนันท์