รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยว
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448501010657นายเอกชัย วงศวรัชยา
249501010273นางสาวไพลิน อัศวภูมิ
350501010800นางสาวอุบลรัตน์ อุตตมะรูป
450501010081นางสาวกาญจนา อุมะแก้ว
550501010123นางสาวขวัญทราย คำขาว
650501010131นางสาวจันจิรา มะลิวัลย์
750501010156นายจิรัฏฐ์ ปรียวุฒิเวช
850501010180นางสาวชนิกานต์ ฟักทิม
950501010222นางสาวชุติมา สร้อยโสภา
1050501010248นางสาวณัชชา เอื้อสุขกุล
1150501010313นายทรงธรรม เเซ่ตั้ง
1250501010347นายธนวัชร์ พรหมปราโมทย์
1350501010370นางสาวนันทการ ยากลิ่นหอม
1450501010396นางสาวนิตยา แสวงวงศ์
1550501010461นางสาวปิยะฉัตร พระเมเด
1650501010552นางสาวภัทรนันท์ ตันทะระวิสิทธิ์
1750501010628นางสาวลวิตรา อัครอภิชาติ
1850501010636นางสาววทันยา เวชประสิทธิ์
1950501010651นางสาววรรณวิสา ฤทธิ์สกุลวงษ์
2050501010693นางสาวสารินี บุญมี
2150501010719นางสาวสุภาพร โลตุลิตร
2250501010024นางสาวกนกวรรณ สบกลาง
2350501010032นางสาวกนกวรรณ ฐานทรัพย์เจริญ
2450501010040นางสาวกนกวรรณ นิลประเสริฐ
2550501010065นางสาวกันทิมา ถือทอง
2650501010073นางสาวกาญจณาลักษณ์ ออดพุ่ม
2750501010644นายวรรณชัย เล็บครุฑ
2850501010685นางสาวศนิ กิตตินันทวรกุล
2950501010263นางสาวณิชา ศรีจันทร์
3050501010305นายเตชินท์ คุณพิสิฐวงศ์
3150501010792นางสาวอัมพุชินี วงศ์ศรีคำไชย
3250501010388นางสาวนันทนัช ทันใจ
3350501010412นายบุญฤทธิ์ ฟูธนาโชค
3450501010446นางสาวปติมา ฉัตรรุ่งรัตนา
3550501010206นางสาวชิดชนก เพิ่มสา
3650501010255นายณัฐดิษฐ์ โชติพุฒิพันธ์
3750501010594นางสาวรพีพร ทองผิว
3850501010743นายอนุพงษ์ วีระกุล
3950501010297นายพิษณุพล วงศ์อนันตโชติ
4050501010586นายเมธี บุญชัยยะ
4150501010701นายสุธี จริยธรรมกิตติ
4250501010735นางสาวอทิตา แสงทองสุข
4350501010750นางสาวณัฏฐสุกาญจน์ ภู่ประไพ
4450501010578นางสาวมุทิตา ชิตสุข
4550501010545นางสาวภัคคินี งามนิยม
4650501010511นางสาวพรนัชชา จันทามี
4750501010503นางสาวพรทิพย์ สุภัคพุฒิพันธ์
4850501010289นางสาวดวงนภา กุ้ยประเสริฐ
4950501010214นางสาวชิดชนก อัครศฤงคาร
5050501010164นางสาวจุฑามาศ สายสิริเวชกุล
5150501010149นางสาวพิมพ์รวี อินเรืองศรี
5250501010115นางสาวกิติยา แซ่กัง
5350501010099นายกิตติชัย สุขสำราญ
5450501010610นางสาวรัตนา จางนอก
5550501010453นางสาวปรียานุช แก้วลัดดา
5650501010057นายก่อเกียรติ ตรีพัฒนาสุวรรณ
5750501010768นางสาวอรทัย เกื้อกูล
5850501010172นางสาวจุรีรัตน์ ค่ำคูณ
5950501010602นางสาวรวมพร ไชยนันทน์
6050501010529นายพรศักดิ์ กาญจนเจริญ
6150501010404นางสาวนัตดาภรณ์ ศิริโท