รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยว
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525010101018นางสาวพรพิมล ควรสุทธิ์
2535010100589นางสาววณิชชา ลิขิตชัยศักดิ์
3535010100605นางสาวสิริพร บำรุงกิจการ
4535010100647นางสาวหัทยา กุลพิทักษ์รักษา
5535010100191นายพรเมธินท์ นิธิโรจน์ธนากุล
6535010100514นางสาวเพ็ญโพยม นะรัยรัมย์
7535010100175นางสาวปาริชาติ ขำวงศ์
8535010100050นางสาวคุณัญญา แสงนรินทร์
9535010100696นางสาวอ้อมเดือน ดำเนื้อดี
10535010100118นางสาวธัญยรัศมิ์ ชินรัตน์
11535010100704นางสาวอัษฎาพร บัวประเสริฐ
12535010100142นางสาวนฤมล อินทรีย์
13535010100027นางสาวกาญจนา คงประพันธ์
14525010101042นางสาวเจนจิรา หลิมวานิช
15525010100226นางสาวฐิติยา เจริญอ้น
16525010100739นางสาวพรทิพย์ ชมภูพื้น
17535010101199นางสาวนริศรา ศักดิ์ศิริ
18535010100290นางสาวนันท์นภัส ตรุโนภาส
19535010100332นางสาวพรรณรวี เถื่อนมณเฑียร
20535010100365นางสาวภูณิชา สังข์เกษม
21535010100787นางสาววิภาวี เกียรติประการ
22535010100472นางสาวณัฐฑดา แสงสุกใส
23535010101256นางสาวพิมพ์ชนก สีมา
24535010100464นายณัชพล แก้วมงคล
25535010100928นางสาวมนาภา อึ้งสำราญ
26535010100951นางสาววรรณสิริ จิตรีรมย์
27535010100811นางสาวพรปวีณ์ พึงไชย
28535010100241นายจิตรภาณุ พรทวีวัฒน์
29535010101140นางสาวอัญชลี พลบุปผา
30535010100985นายวุฒิพันธุ์ ชนะกุลไพศาล
31535010101124นายอรุโณทัย ขุมทรัพย์
32535010100233นางสาวจอย เหมหอมเงิน
33535010100043นางสาวขนิษฐา สวัสดิ์ใช้
34535010100746นางสาวลัลทริมา วงษ์มาน
35535010100944นางสาวรัตนาพร ไทยสยาม
36535010100449นางสาวฐานิตา เทศมาสา
37535010100738นางสาวสราลี ดิษฐป้าน
38535010100456นางสาวณฐาพร แก่นสุวรรณ์
39535010101181นางสาวกรรญกร รักษาชล
40535010101090นางสาวสุภาณี ครูวรรณะ
41535010100506นางสาวธิติมา เพิ่มพิศาล
42535010100498นางสาวธันย์ชนก คำคม
43535010101017นางสาวสิริกาญจน์ บัวมา
44535010100381นางสาวกนกวรรณ โกมลวิศิษฏ์
45535010100407นางสาวจารุภา เหล็กอิ่ม
46535010100076นางสาวจิราวรรณ ธวัชเกียรติศักดิ์
47535010100936นางสาวมินตรา ชาญชัยกรรม
48535010100910นายภาคภูมิ ชมพัฒนา
49535010100266นางสาวชัชวลี เปลี่ยนจันทร์
50535010100399นายกิตติคุณ พุกชื่น
51535010101033นางสาวสิรีธร ธุลีวงศ์ชัย
52535010101066นางสาวสุพัตรา แก้ววัน
53535010100852นางสาวสุพัตรา ศาลาแก้ว
54535010100548นายเมธี พลีตา
55535010100712นางสาวอาริษา อาดำ
56535010100357นางสาวพัสตราภรณ์ เกษมสุพงศ์
57535010100670นางสาวอรวรรณ กรวยสวัสดิ์
58525010101075นางสาวกาญจนา ช่วยบำรุง
59525010100333นางสาวปภัสรา ทาแก้ว
60525010101000นางสาววรรณิศา ศรีเพ็ง
61535010100282นางสาวธัญญารักษ ฉินนะโสต