รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยว
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565010100529นายพฌลกฤตษณ์ จันดำ
2565010100552นายพิศุทธิ์ กลิ่นประทุม
3565010100586นางสาวมณธิชา บางแสงอ่อน
4565010100594นางสาวมนัสนันท์ เอี่ยมสุวรรณ์
5565010100636นางสาวรศรินทร์ พวงทอง
6565010100677นางสาวลัดดาวัลย์ สมิทธิวิโรจน์
7565010100693นางสาววราภรณ์ พรมจันทึก
8565010100701นายวัชรัตน์ อาจคงหาญ
9565010100727นางสาวศศิวิมล ยิ่งอร่าม
10565010100735นางสาวศุนิภา เผ่าจินดา
11565010100768นางสาวสกุลทิพย์ นันทะสิงห์
12565010100776นางสาวนวพรรณ สวยกลาง
13565010100818นางสาวสโรชา อินพันธ์
14565010100842นายอรชุน คงสมบูรณ์
15565010100859นางสาวอรณี ฤกษ์เจตนี
16565010100883นางสาวอัญชลี เฟื่องอาวรณ์
17565010100925นางสาวสุริญญา จุลละผลิน
18565010100941นางสาวภาณินนุช กำลังหาญ
19565010100966นางสาวยุวันดา ควรสงวน
20565010100974นางสาวรัญชนา นารัมย์
21565010100990นางสาววรรษมน รัตนศรี
22565010101022นางสาววิภาดา ลุมพล
23565010101048นางสาววิลาสินี ศรีนวล
24565010101055นางสาววิศัลย์ศยา วัชรภิรมย์
25565010101063นางสาวศญาดา ภาผิวดี
26565010101071นางสาวสิริมา ยะซัน
27565010101089นางสาวสุทัตตา วัฒนชีพ
28565010101097นางสาวสุปราณี วิโรจน์ขจรเดช
29565010101147นางสาวเอมอร ปัญญาดี
30565010101477นางสาวอรุณโรจน์ กลิ่นบุญฟุ้ง
31565010101501นางสาวณิชาพรรณ น้อมธรรม
32565010100982นางสาวรัตติกาล แซ่โค้ว
33565010100644นางสาวระชา คงสมใจ
34565010100875นางสาวนิธิวิลัทธ จันทสังข์
35565010101121นางสาวอภิสรา ประทุมเมฆ
36565010100040นางสาวกัลยาณี ตันเสนา
37565010100081นางสาวจอมขวัญ วงศ์ปิติ
38565010100099นางสาวจันทิมา แก้วสุพรรณ
39565010100107นางสาวจุฑามาศ ตั้งสมาจาร
40565010100149นางสาวชนากานต์ บัวทอง
41565010100180นางสาวชุติมา ประสมศรี
42565010100206นางสาวณัฏฐ์รดา สำเภาทอง
43565010100248นางสาวดวงหทัย นุชทองม่วง
44565010100255นางสาวดาราณี วราศรัย
45565010100263นางสาวตวงพร เมฆแช่ม
46565010100305นางสาวนฤมล ศรีเจริญชัยกิจ
47565010100354นางสาวปวันรัตน์ แซ่ฉั่ว
48565010100362นางสาวปาริษา บัวประดิษฐ์
49565010100404นางสาวกาญจนา เหมือนทอง
50565010100420นางสาวณัฐชยา ภาณุดิถีกุล
51565010100461นางสาวกชกร รัตตโนภาส
52565010100495นายชลพัฒน์ หวังมานะ
53565010100503นางสาวณัฐชนก เเข็งสาริกิจ
54565010101162นางสาวธัญรัตน์ อารีย์ญาติ
55565010101170นางสาวธันยพร สมคะเน
56565010101188นางสาวนรีกานต์ รัตนเทพี
57565010101196นางสาวนลินรัตน์ ลำทอง
58565010101238นางสาวปพิชญา พิทักษ์มงคล
59565010101295นางสาวพิมพิกา ศิริสิทธิ์
60565010101303นางสาวเพชรรัตน์ วงศ์เเสน
61565010101311นายภัทรดนัย รอดดารา
62565010101337นายภาคภูมิ ศรีงามผ่อง
63565010101360นายธนกฤต ศรีหิรัญญเมธากุล
64565010101378นายโสภณ ผ่องโสภณ
65565010101428นางสาวนริศรา ชัยบุญญานันต์
66565010100909นางสาววรีรัตน์ คงทน
67565010100719นางสาวศรินยา เจือแจ่ม
68565010100917นายศุภชัย ตะราษี
69565010100230นางสาวณัฐพร คำแถลง
70565010100131นางสาวชนากานต์ จวงเจริญ
71565010101154นายธนกิจ เหลืองวิริยะ
72565010101493นางสาวธิติยา ดัชนี