รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยว
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575010101575นางสาวอนัญญา เลิศภควณิช
2575010101468นายปริวรรต ทีอุทิศ
3575010101450นายปฐพงศ์ บุญสนอง
4575010101443นางสาวนุสรา งาหัตถี
5575010101534นางสาวลีลาวดี มั่นเกตุ
6575010100833นางสาวสิริยา เหล็กกล้า
7575010101542นางสาววัลลภา โต้เคีย
8575010101419นางสาวธนารีย์ เสสกุล
9575010101393นางสาวดลยา สุดสงสาร
10575010101088นางสาวนริศรา ชื่นสวัสดิ์
11575010101252นางสาวประภัสสร อ่อนคำ
12575010101237นางสาวทิพย์ภาดา ครองมุ่งคล้า
13575010101179นางสาวปัญฑิตา แก้วกมลรัตน์
14575010101070นางสาวปิยะมาศ แซ่ปัง
15575010101336นางสาวกนิษฐา อนันตรัตน์
16575010101120นางสาวพรทิพย์ พันธุ์ยิ้ม
17575010101021นางสาวภวรัญชน์ โพธิ์จันทร์
18575010100270นางสาวณัฐณิชา นิธิเมธีพงศ์
19575010100304นางสาวธนภรณ์ พึ่งผล
20575010100163นางสาวขวัญชนก ตันทอง
21575010100742นางสาววริศรา จิตต์สมสุข
22575010100114นางสาวกัญลักษณ์ พูลอนันต์
23575010100841นางสาวสุทิสา อินสม
24575010100650นางสาวรัญชนา สังข์ดวง
25575010101013นายศราวุธ จิตรเสรีคำนวน
26575010101245นายสุรพงษ์ ทรงสัตย์
27575010100932นางสาวอินธุอร สุวรรณบาง
28575010101500นางสาวรัตติกาล บุญเพ็ง
29575010101476นางสาวปัจนาฎ มีฉิม
30575010101351นางสาวศิรดา วงษ์รักษา
31575010100536นางสาววิชุพร เชื้อตะโปน
32575010100866นางสาวศิรดา ยินดี
33575010100411นางสาวผกามาศ จันทร์ชิดฟ้า
34575010101526นางสาวรัศมี วงสุวรรณ
35575010101559นางสาววิมลรัตน์ ปิ่นมี
36575010101427นางสาวธัญสินี กันตะมณี
37575010100510นางสาวแพรพลอย พิรักษา
38575010100189นางสาวจันทร์นิภา เผือกจีน
39575010100965นายณัฐกานต์ บุญสนอง
40575010101096นางสาวอรนุช เล็กซิ้มลิ้ม
41575010100486นายมารุต หาญณรงค์กุล
42575010101302นางสาวอัญชนา มูลทรัพย์
43575010100197นางสาวจิดาภา จำปาศรี
44575010100916นางสาวอารดา มีสุวรรณ
45575010100775นางสาวศศิธร รินแก้ว
46575010101104นางสาวพรภัตรา เสือประโคน
47575010101054นางสาววารุณี บุญปัญญา
48575010101047นางสาวยุภาพรรณ์ บุตรพรม
49575010100973นายปฏิญญา ชาระ
50575010101138นางสาวกชนิภา คงกฤตยาพันธ์
51575010101039นางสาวนิศารัตน์ ปั่นพงษ์
52575010101005นางสาวจิตมณี ศรีวิสุทธิวงศ์
53575010100890นางสาวอรวรรณ จันทร์สุวรรณ
54575010100429นายพงศธร เมฆสัมพันธ์
55575010100015นายจักรกฤษณ์ ปุ๋ยน้อย
56575010100353นายนรัชต์ภพ ธนพิกุลพันธ์
57575010100783นางสาวศศิวิมล นักร้อง
58575010100692นางสาววนิดา คุตะโค
59575010101260นางสาวปราณปริยา ทิ้งแสน
60575010100957นายวริศ หมัดป้องตัว
61575010100759นางสาววาวิณี บำเมโดน
62575010100239นายชิณณวรรธน์ เกตุทอง
63575010100452นางสาวณัฐธิญาณ์ พงศ์เลิศวุฒิ
64575010100262นางสาวณัฐฐินันท์ สระทองจันทร์
65575010100023นางสาวจุฑารัตน์ แย้มบุญเรือง
66565010100560นางสาวเพชรรัตน์ เปี่ยมศิริ
67565010100156นายชยพล หะยะกังฉัตร
68565010100032นางสาวกฤษฎาพร สวนมอญ
69555010100066นายจักรวาลย์ นิ่มผล
70575010100155นางสาวกุลวดี นาห้วยนาค