รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การประเมินราคาทรัพย์สิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448505090317นายอำนาจ เอนกบุญ
249505090131นายศักรินทร์ เว็งอาจ
349505090180นางสาวสุดารัตน์ ชูติวิสุทธิ์
449505090214นายอัศวิน ยงแก้ว
550505090063นายคฑาวุฒิ กิตติกูล
650505090139นางสาวทานตะวัน เพิ่มทวี
750505090204นางสาวประภาพร สินสวัสดิ์
850505090238นายปราศรัย จันทร์ประทีป
950505090261นางสาวพรวิภา เทพชุลีพรศิลป์
1050505090352นางสาววิมลศิริ เอี่ยมสมบุญ
1150505090451นายอรรณพ จันทร์อบ
1250505090188นายบดินทร์ เลิศผดุงธรรม
1350505090147นางสาวทิวาพร ใจชอบงาม
1450505090154นางสาวธัญวลัย วิรัชกุล
1550505090287นางสาวภัสสร สีพงษ์
1650505090386นายศรัณย์ ภูมิกระโทก
1750505090105นายติณณ์ จงเจริญในธรรม
1850505090394นางสาวศรีประภา วานิ
1950505090212นางสาวประภาพร ชาลีวรรณ
2050505090196นางสาวเบญจวรรณ ทรัพย์มี
2150505090477นายมีนวัฒน์ นะโรภาส
2250505090097นางสาวณิชากมล พงษ์พลายจันทร์
23515050900197นางสาวธารทิพย์ อรน้อม
2450505090170นางสาวโนร์สะด๊ะ มามุ
2550505090337นางสาวรัชเษก ใจรักษ์
2649505090107นายโชติพัฒน์ คงสุวรรณ