รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การประเมินราคาทรัพย์สิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150505090055นายภาคิน รุจิชัยชาญ
250505090113นายทวีศักดิ์ ลุยตัน
350505090121นายทศพล พยุงวงษ์
450505090428นายศุภณัฐ ตาบผึ้ง
550505090253นางสาวพนิดา รุ่งจิตติวัฒนา
650505090402นางสาวศศิธร เสมาทอง
750505090089นางสาวฐิติมา กลั่นอินทร์
850505090360นายวีรพงษ์ ไกรเพ็ชร
950505090469นายอัคริน ศรีประพันธ์
1050505090295นายภูมิพัชร์ ภู่อิ่ม
1150505090410นายศิริพงษ์ ทัพศาสตร์
12515050900080นายณัฐพล เต็มธนานุรักษ์
13515050900148นางสาวกรรณิกา ก้องวิวัฒน์สกุล
14515050900254นางสาวจรรยาพร อรุณรักษ์
15515050900262นายสิริวุฒ พนพิเชษฐกุล
16515050900288นางสาวชลนิชา ตันเอี่ยม
17515050900379นางสาวสุภาวรรณ สยามอวยชัยกิจ
18515050900437นางสาวสุนันทา เจริญธรรม
19515050900452นางสาวภีรนันท์ จงเจริญในธรรม
20515050900221นางสาวผกาทิพย์ สิทธิเชนทร์
21515050900320นางสาวประภาพร มงคลรัตนโชค
22515050900353นางสาวพิมพ์วิภา รุจิสมนภา
23515050900064นายเอกพัน ยอดเพชร
24515050900296นางสาวขนิษฐา โสคำภา
25515050900163นางสาวธนัญพร ตันสุขเกษม
26515050900155นางสาวนภัสวรรณ บุญประจง
27515050900338นางสาววรรณกร ลีจันทึก
28515050900270นางสาวอรชุดา เวชสกัย
29515050900411นายกฤษณล ณ นคร
30515050900361นางสาวชลธิชา มั่นคง
3150505090279นายพิษณุ ครุธนิมิตร์
3250505090444นายอมฤต สัตยานุมัฎฐ์
33515050900205นางสาวปนัดดา ยังเจริญ
34515050900213นายคุณนิธิ เกิดมงคล
3550505090014นายกฤช ว่องปรีชากุล