รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การประเมินราคาทรัพย์สิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515050900247นายนที แดงมีทรัพย์
2515050900460นายธชาพัฒน์ ศุภสินธุ์กิติกุล
350505090014นายกฤช ว่องปรีชากุล
450505090303นายมีพรรณ ดงอุทิศ
550505090329นางสาวยุพา ศรีพลาย
6515050900106นายนิรุตน์ เชื้ออัคคพงศ์
7515050900122นายทิฐิ นพคุณ
8525050900204นางสาวรุ่งนภา แก้วรักษา
9515050900189นายอนุสรณ์ หาญเชิงชัย
10515050900023นายธนวัฒน์ พฤกษชาติถาวร
11515050900072นายองค์อาจ กอบุญ
12525050900162นางสาวอัมพิกา สอนบุญช่วย
13525050900345นางสาวพัจนา นิจจันทร์พันธ์ศรี
14525050900352นางสาวพัจรี นิจจันทร์พันธ์ศรี
15515050900049นายทีปกร ฉิมเรศ
16525050900246นายทรงภณ ทองพุ่ม
17525050900337นายศุภณัฐ ไตรวิทยานุรักษ์
18525050900030นางสาวศรัญญา ลุนพิลา
19525050900113นายพรชัย สีโร
20525050900097นายธวัชชัย แซ่โค้ว
21525050900329นางสาวจิราวรรณ คงเชียร
22525050900311นางสาวนฤมล เอี่ยมแย้ม
23525050900022นางสาววนิดา คำผง
24525050900014นายวิศรุธ รัตนเพชร
25525050900303นางสาวขวัญนภา เรียนนันใจ
26525050900170นายปริญญา อาจชัยภูมิ
27525050900295นายนิวิฐ หอทรัพย์วิภูษณะ
28525050900055นางสาวจิราพร ไกรวาปี
29525050900436นายจุติพรหม ผังนิรันดร์