รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การประเมินราคาทรัพย์สิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525050900071นายเทพวิรุฬห์ โพธิ์ศรี
2525050900428นายปราการ วีรประภานนท์
3525050900253นายสุวพันธ์ ศิลปรัตน์
4535050900146นายธิติ กิตติสุบรรณ
5535050900229นางสาววนิดา สุขจันทร์
6535050900377นางสาวภัททิยา ยังสว่าง
7535050900401นายสิรภพ ศิริมาตยนันท์
8535050900302นางสาวจิราภา วงษ์สุริวรรณ
9535050900328นางสาวชฎาพร จารุทัตธาดา
10535050900088นางสาวชวัลลักษณ์ เกษมสุขไพศาล
11535050900385นางสาวมุทิตา พิกุลเงิน
12535050900138นางสาวธัญลักษณ์ วัฒนพันธ์พิทักษ์
13535050900054นายคุณัชญ์ พรเลิศพงศ์
14535050900294นางสาวอรุโณทัย สร้อยลิ้ม
15535050900245นางสาวณิซรา รุ่งแสงจันทร์
16535050900120นางสาวถิรตา อยู่จุ้ย
17535050900260นางสาวอณัชตา สมวงษ์
18535050900427นางสาวอมรรัตน์ ขาวน่วม
19535050900393นายวรฉัตร ว่องไว