รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การประเมินราคาทรัพย์สิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535050900336นางสาวณัฏฐณิชา ธนศรี
2545050900061นายชัยวัฒน์ แหสมุทร
3545050900053นางสาวฉันทิดา น่วมพิทักษ์
4545050900145นายพงศ์เทพ หีตนาแค
5535050900195นายรัชชุ ปั่นไสว
6535050900278นายอภิชัย วงค์พิพันธ์
7545050900277นางสาวสุมิตรา ทูนดี
8545050900350นางสาวธัญญา พัสกุล
9545050900376นางสาวประภาพร คเชนทร
10545050900426นางสาววิลพรรณ ไพโรจน์พาณิชย์
11545050900434นางสาวสุดารัตน์ ชูลาน
12545050900442นางสาวอภิญญา สีดา
13545050900459นางสาวอัญชลี ชอบสินทวี
14545050900335นางสาวกรรณิกา สงวนทรัพยากร
15535050900435นายอรรณพ พบพาน
16545050900392นายพีรสิทธิ์ ฉั่วสมบูรณ์
17545050900111นางสาวนรินา บุญครอง
18545050900384นางสาวพนิดา เอกเกื้อกรุณา
19545050900103นางสาวธิดากานต์ สุดประเสริฐ
20545050900160นายภูณัฏฐ์ชา อาริยะวรพงศ์