รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การประเมินราคาทรัพย์สิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535050900179นายภานุพงษ์ ปะตังทะสา
2555050900573นายสุทิวัส ดิษฐเอม
3555050900466นายธีรพงศ์ จิตรผดุงวณิชย์
4555050900359นายศักดิธัช ชาวอุทัย
5555050900284นายปธานิน ดิศรพงศ์
6565050900028นางสาวจิราภา สุ่มสาย
7565050900069นางสาวธิดา ทองศิริ
8565050900085นางสาวเบญจวรรณ เชื้อหยก
9565050900119นางสาววชิราภรณ์ โคตรบัญชา
10565050900127นายวันชนะ เจริญสุข
11565050900143นางสาวสุกฤตา ชะนาผล
12565050900176นางสาวพิมพรรณ อิ่มคำ
13565050900192นางสาวกัญญารัตน์ ศรีจันทนากุล
14565050900226นายคณิน จิตต์มั่นการ
15565050900234นางสาวจินนารีย์ เอียดทองใส
16565050900259นายศุภฤกษ์ พูลประพันธ์
17565050900267นายณัฐนภ อังคกุล
18565050900317นางสาวนุชนารถ เกษทองมา
19565050900325นางสาวบุญรวี คำเปี่ยม
20565050900333นางสาวประกายเพชร สินศิริ
21565050900382นางสาวปาริชาต อำมฤต
22565050900416นายภูวนัย สุขช่วย
23565050900432นายรชตะ กระจ่างฉาย
24565050900440นางสาวลลิตา จินาอ่อน
25565050900465นางสาวเลิศลักษณ์ อกอุ่น
26565050900473นางสาววาสนา ดวงดี
27565050900549นายเจษฎากร พุทธรักษ์
28565050900572นายธราดล สังฆบุรี
29565050900598นางสาวอารีญา คงถาวร
30565050900606นางสาวลักษิกา เจียมศิริโรจน์
31565050900614นางสาวณฐกร สุทธมา
32565050900622นายอธิวัฒน์ หนูทิม
33565050900648นายเฉลิม นามโคตร์
34565050900655นางสาวยุวเรศ โอบอ้อม
35565050900671นางสาวอารีรัตน์ นิธิกิตติการ
36555050900524นายพีรยุทธ ฉั่วสมบูรณ์