รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การประเมินราคาทรัพย์สิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575050900464นางสาวฐิติชญา จันทะวงค์
2575050900472นางสาวณัฐริกา วิปุโร
3575050900498นางสาวเนตรนภา พิมาร
4575050900449นางสาวภัทรณัญช์ สิทธิสว่าง
5575050900522นายพิเชษฐ โล่สกุลชัย
6575050900571นางสาวศรัญญา นุชเจริญ
7575050900241นางสาวณิชาภา คำพรหม
8575050900316นายพิศณุ ชูเกลี้ยง
9575050900118นายวรงค์ คันธรักษ์
10575050900480นางสาวธิฌดา บุตรทีปรัตน์
11575050900175นายเจษฎา บุญเพ็ง
12575050900324นายมาร์ค วงษ์งาม
13575050900183นายพงศกร นมนาน
14575050900555นายวัศพล พิมรินทร์
15575050900274นายอดิเทพ สินธุ์ทอง
16575050900530นายภมร รุจิรานิรัติศัย
17575050900290นายมานิต ปิยมาตย์
18575050900381นายชัยรัตน์ ปรคนธรรพ์
19565050900457นางสาวลลิตา บัวเพชร
20575050900225นายเมธา ทองพุ่ม
21575050900126นางสาวศิริวรรณ ดากะบุศย์
22575050900563นางสาวลภัสรดา โคสา
23575050900365นางสาวปภัสรา ฉิมสวัสดิ์
24575050900340นายภัทรกร แวงชัยภูมิ
25575050900100นางสาวเมษา ฉิ่งทองคำ
26575050900084นายภูมิภัทร พันจั่น
27565050900531นางสาวอัญมณี ชูใจ
28565050900556นายฉัตรชัย สายกระสุน
29565050900481นางสาววิภาดา ประเสริฐแท่น
30565050900630นางสาวสุวรรธญา เปียแก้ว
31565050900424นายยุทธศักดิ์ คงวิโรจน์
32565050900200นางสาวเก้าไพลิน เสือประเสริฐ
33565050900275นายธรรศพนธ์ โชติทรงนาม
34565050900291นางสาวธารินี คำมี
35565050900150นางสาวอารียภรณ์ พรหมแหร่ม
36565050900044นางสาวเขมขณิษฐ์ เพชรจินดาพันธ์