รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515010800107นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วสระแสน
2515010800057นางสาวรังษิณี มหาพิรุณ
3515010800180นายกำพล วัชรวิบูลย์ชัย
4515010800438นางสาวอรุณณิชา พร้อมสิ้น
5515010800420นางสาวเพียงรวี เขตโวหาร
6515010800206นายธนนท์ สอนดี
7515010800321นายธนพล แถมรัตน์
8515010800354นายจักรพันธ์ จิรพงษ์ธนกุล
9515010800156นางสาวปาริฉัตต์ บุญเฟื่อง
10525010800080นายพงษ์ศักดิ์ วรชาติตระกูล
11515010800222นายณัฐพล เจนวิวัฒน์สกุล
12525010800163นางสาวยุภาวรรณ บัวไขย์
13525010800197นางสาวณัฐพร งามสอาด
14525010800221นางสาวประภาสิริ สุขล้น
15525010800270นายนฤพนธ์ นุชสระบัว
16525010800296นายจำรัส สและหมัด
17515010800313นายวิทวัฒน์ วัฒนสิงห์
18525010800353นางสาวนนทารีย์ เปรมศักดิ์
19525010800445นางสาววัชราภรณ์ อุภัยพันธ์
20525010800171นางสาวพชร มีไมตรีจิตต์
21525010800536นางสาวกันตพร เสริมสกุล
22525010800288นายอนัส สุดยูโซ๊ะ
23525010800502นางสาวมณีวรรณ แซ่จิว
24525010800379นายวีระชัย กรวยกรีฑา
25525010800262นายอัครินทร์ มะหะหมัด
26525010800486นางสาวจิราภรณ์ พลอยช่าง
27525010800437นางสาววรรณศรี เกษางาม
28525010800130นางสาวสุธินี เปรมประสิทธิกุล
29525010800239นางสาวนฤมล ไชยขาว
30525010800189นายภัทรเวศน์ พีระยุทธ
31525010800247นางสาวกรกนก สุขเกษม
32525010800320นายอนุชา กลมเกลี้ยง
33525010800122นางสาวสุนทรี โสภณวัฒนเสวี
34525010800155นางสาวอาภาพรรณ มากชูชิต
35525010800361นางสาววรรธนา ธ.เชียงทอง
36525010800254นายเอนก อำนวยพร
37525010800049นางสาวธนาพร อาบสุวรรณ์
38525010800494นางสาวชนนิกานต์ แก้วมา
39525010800312นายวลิตร เพียรมานะ
40525010800031นางสาวจุฑารัตน์ แก้วชาญค้า
41525010800213นางสาวจุฑารัตน์ วันแอเลาะ
42525010800411นางสาวกุลฑริกา ศรีวิชัย
43525010800528นางสาวศิภาพร ศิรินัย
44525010800429นายชินพล โรจนราธา
45525010800452นางสาววิไลรัตน์ โชคสินสมบูรณ์
46515010800024นายประสิทธิ์ เกตุสมุทร์
47525010800148นางสาวสาวิตรี ม่วงอินทร์