รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525010800205นายรพีพรรณ สมบุญญะ
2525010800346นายอุดมศักดิ์ ลักขณาลิขิตกุล
3525010800544นางสาวภัทรณัท นฤทุมนาการ
4525010800551นางสาวอรทัย คนชาญ
5525010800064นายธีร์ สันตินรนนท์
6535010800451นายอธิปชา เปียพยา
7535010800436นางสาวสุวิดา คล้ายภู่
8535010800303นางสาววชิราภา ปินะถา
9535010800188นางสาวธาริณี เรืองบุญ
10535010800261นายพิพัฒน์ ม้าวพรม
11535010800287นางสาวมาลัยวรรณ สีทา
12535010800337นางสาววันวิสา เลิศดวงปัญญา
13535010800410นายสุทธิชัย โสภณสุวรรณ
14535010800196นางสาวธิตินันท์ ตราทอง
15535010800469นางสาวอรรฉริยา งามวงศ์วาน
16535010800246นางสาวปัทมา เตชนิมิตยิ่งยง
17535010800493นายจิรายุส ปาริยฉัตรกุล
18535010800378นายศิษฏภัส ตั๋นประเสริฐ
19535010800055นางสาวจัสมิน แดงแสง
20535010800063นางสาวกรุณา กิมยง
21535010800048นางสาวชุติกาญจน์ ศิริทรัพย์ภิญโญ
22535010800642นายพงศธร ราชบุตร์
23535010800238นายบดินทร์ ศิริวัฒน์โยธิน
24535010800113นางสาวณชลัยย์ ณ ป้อมเพชร์
25535010800162นายธรรมรักษ์ บุญสิงห์
26535010800154นางสาวทิฆัมพร สังข์มงคล
27535010800394นายสมชาย เรืองฤทธิ์
28535010800105นางสาวจริยา แก้วประดับ
29535010800584นางสาวรุ่งรัตน์ สุขสำราญ
30535010800329นางสาววราพร จักษุวิจิตรกร
31535010800402นายสราวุฒิ ดิษฐโส
32535010800220นางสาวนิตยา โฉมสอาด
33535010800204นางสาวนภาพร สุขปั้น
34535010800212นายนรินทร์ ชอบสงบดี