รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575010800515นางสาวมนัสนนท์ พงศ์วรเสนีย์
2575010800499นายกาพย์ชวิน สัจจาพิทักษ์กุล
3575010800531นางสาวสุปาณี กฤชด้ามนิล
4575010800507นางสาวปาณิศา พิชัยณรงค์
5575010800374นางสาวธีรพร วารี
6575010800465นายนันทพล บุญมาเลิศ
7575010800283นางสาวหนึ่งฤดี บุญหนุน
8575010800309นายสุทธิพงษ์ โคตะมะ
9575010800168นางสาวณัฐธิดา ด้วงอ่วม
10575010800226นายธนาวัฒน์ เชี่ยวกิจ
11575010800267นางสาวธนัชชา วงค์จิตราทร
12575010800143นางสาวภาพิมน แดงประเสริฐ
13575010800028นางสาวอรปรียา แซ่เตียว
14575010800523นางสาววิธาตา วงษ์ศรีจันทร์
15565010800805นายเอกวิทย์ เอื้อรักษ์โอฬาร
16575010800382นายนันทพงษ์ แซ่โล้ว
17575010800341นางสาวลภัสรดา เกิดดำ
18575010800259นางสาวลักษณารีย์ ศรีดี
19575010800093นายนิธิทัต เหรียญโรจน์ศักดิ์
20575010800044นางสาวจุฑาทิพย์ เอี่ยมพิพัฒน์
21565010800565นายพัฒนภูมิ พลานุมาศ
22545010800385นายจิรยุทธิ์ เจตน์ตระกูลวิทย์
23575010800358นางสาวกนกพร พัฒนโภครัตนา
24575010800184นางสาวรัตตินา กัณหารัตน์
25575010800010นายฉัฐวัสส์ เย็นศรี
26565010800482นางสาวปรวี สุขสมัย
27565010800649นางสาวมนัสญา ทองคำสุข
28565010800276นายกฤษดา พงษ์อดิศัย
29565010800656นายมารวย เภกะนันทน์
30565010800243นายวัชรินทร์ เนินสเกตุ
31565010800227นายปัณณธร ชะตาดี
32565010800359นายชาฬนุ บินซีดิน
33565010800334นางสาวชนาพร จันทร์สมัคร
34565010800268นายกฤติวรรธน์ ตั้งมั่นวิวัฒน์
35565010800151นายจักรกริช บุญยงค์
36565010800110นายไชยวัฒน์ ผาดไธสง
37565010800037นางสาวนลินธรณ์ อนุรักษ์
38555010800467นางสาวชไมฤทัย วงค์แปลง
39555010800525นายธีระพงษ์ ธีระสานต์
40555010800095นางสาวจันทรา อบถม