รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515061300023นายกิตติพงษ์ วงศ์อินทร์
2515061300411นางสาวภัทรา บุมี
3515061300437นางสาวภาวิณี คลับคล้าย
4515061300171นางสาวผกามาศ โพธิแดน
5515061300098นางสาวพรพิมล ปอล้วน
6515061300205นางสาวสุพิชญา สามารถ
7515061300452นางสาวสุนทรี บุญสาร
8515061300429นางสาวภาณี ศิลปอุไร
9515061300239นางสาวอนงค์นาถ ทรัพย์ภักดี
10515061300510นายสุรัตน์ ไทยประโคน
11515061300155นางสาวพรทิพย์ สวยดี
12515061300247นางสาวชุลีพร ลี้สวัสดิ์
13515061300577นายอนุชา พะนิจรัมย์
14515061300486นางสาววรีธร ตรีกิตติวัฒน์
15515061300080นายพงษ์พิพัฒน์ แพทอง
16515061300031นางสาวจินดาภรณ์ ปักษธรสันติ
17515061300056นายกรรณกฤษ วงศ์สดสาย
18515061300114นางสาวกมลทิพย์ เฮงสาโรชัย
19515061300528นางสาวจุฑาทิพย์ สมบูรณ์
20515061300635นายนฤพนธ์ บุปผามาศ
21515061300189นางสาวนัทชา เกิดนานา
22515061300585นายนพดล เสมแก้ว