รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525061300543นางสาวขวัญภัทริตา สมสอาด
2525061300584นางสาวพิชญ์นาถ หนูอุไร
3515061300619นางสาวปาจรีย์ แสงอุส่าห์
4525061300238นางสาววิไลพร เงินทิม
5525061300030นางสาวอมรรัตน์ ทองละมุล
6525061300279นางสาวชาดา เพิ่มสา
7525061300147นางสาวสุปราณี บินยะก๊บ
8525061300204นายขจรศักดิ์ สะเทียนรัมย์
9525061300253นางสาวบุษยา แซ่อั้ง
10525061300626นางสาวอภิญญา ม่วงสีทอง
11525061300220นางสาวดารารัตน์ จารุการ
12525061300691นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณธวัช
13525061300022นางสาวพรสุดา ด้วยตั้งใจ
14525061300642นายวศิน พันธุ์สอาด
15525061300162นายปราการ กลิ่นทอง
16525061300048นางสาวอังคนา ร่มธรรมเจริญ
17525061300139นางสาวพรมณี สาทประเสริฐ