รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525061300055นางสาวมินตรา เหมือนประสาท
2535061300070นางสาวพนารัตน์ วงศ์สระคู
3535061300013นางสาวชินาภา ล้ำเลิศธรรม
4535061300583นางสาวปัญญาวรรณ คลังสิน
5535061300161นางสาวกัณฐมณี แซ่เฮ้ง
6535061300690นางสาววิชชุดา ศรีมูล
7535061300724นางสาวสุพัตรา ชัยดา
8535061300203นางสาวนฤมล พสุนธรากาญจน์
9535061300682นางสาวรุ่งทิวา เอี่ยมหน่าย
10535061300237นายพรูกอน มูซอ
11535061300708นางสาวศรัญญา บุญมาภิ
12535061300591นายมนตรี สุนทรเกษมศักดิ์
13535061300617นายศุภกรณ์ เบญจมาธิกุล
14535061300112นางสาวนุชศรา แย้มแสง
15535061300088นางสาวธัญญลักษณ์ บุดนุน
16535061300716นางสาวศิริวรรณ สายสิริเวชกุล
17535061300146นางสาวพลอยไพลิน บัญชรหัตถกิจ
18535061300641นางสาวอมรรัตน์ จันมณี
19535061300633นายภิญญาพัชญ์ ทวีวุฒ
20535061300211นางสาวผกามาส ขำบัณฑิต
21535061300187นางสาวจิดาภา พุทธมีภาพ