รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545061300335นางสาวปวีณา ถามะณีศรี
2545061300640นายวันชนะ แซ่สู้
3545061300798นางสาวสุภาวดี แก้วบัวทอง
4545061300806นายเสฎฐวุฒิ อิสริยะ
5545061300236นางสาวชวลัย รอดเสถียร
6545061300889นางสาวสุชานันท์ ลุนหงส์
7545061300723นางสาวภัสติญา ศรีสุวรรณ
8545061300244นายไชยพศ กะตารัตน์
9545061300293นางสาวธนวรรณ ขุนทอง
10545061300855นางสาวมณีรัตน์ หิรัญหลวง
11545061300368นางสาวธนัชชา กาญจนาเพ็ญกุล
12545061300558นางสาวสุพัตรา เงินสมบัติ
13545061300210นายจารุ นิลในหิน
14545061300079นางสาววิชิตา กลิ่นสืบเชื้อ
15545061300327นางสาวนัสรี เรืองทอง
16545061300921นายอนุศักดิ์ พาชื่นใจ
17545061300202นายขจรศักดิ์ รัตนลาภอนันต์
18545061300251นายฐิติพงศ์ จิระวุฒิโรจน์
19545061300111นางสาวโชษิตา เลิศลักขณาสุข
20545061300871นางสาวศศิมา ประจักษ์วงศ์
21545061300152นางสาวธิดารัตน์ เชิดชูพันธ์
22545061300897นางสาวสุนิษา วังคำ
23545061300376นางสาวภาวิณี แย้มเพ็ง
24545061300178นางสาวนิสารัตน์ ใจยาใหญ่
25545061300731นางสาวมนัญญา ประทับวงศ์
26545061300590นายประชาธิปไตย แดนคำสี
27545061300046นายธนาพร ศิริบัว
28545061300194นายกลันธ์ ตั้งสกุลวิวัฒนา
29545061300343นางสาวดาลัด จรัลศิริรุ่งกานต์
30545061300905นางสาวสุภาวดี อ่ำเจริญ
31545061300681นางสาวหนึ่งฤทัย วงษ์สมศรี
32545061300632นางสาววรางคณา ชูศรี
33525061300766นางสาวบัณฑิตา อิทธิอุดมรักษ์
34545061300582นางสาวปทุมวัลย์ เฉลยรัตน์
35545061300814นายโสภณ จุ๊สกุล
36545061300913นางสาวสุรีรัตน์ สุขน้อย
37545061300301นางสาวนัชชา พิบูลปฏิภาณ
38545061300277นางสาวณัฐรดา ปลื้มจิตต์
39545061300095นายจิรานุวัฒน์ ศักดิ์แก้ว
40545061300186นายกฤษดา สัตย์คำ