รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555061300375นายธนัช พงษ์พิศาลกุล
2555061300052นายประมุข กัตตเวทีวงศ์
3565061300226นางสาวธมลวรรณ ยิ้มอยู่
4565061300010นายจิรวัฒน์ เจริญพิศาลโกศล
5565061300093นางสาวพลอย พงศ์สรฤทธิ์
6565061300176นายชัยพร แป้งนวล
7565061300184นางสาวชุติมณฑน์ ปฏิภาณพิสุทธิ์
8565061300200นางสาวดวงจันทร์ ละมูล
9565061300234นางสาวธัญชนก สังข์นาค
10565061300291นางสาวจันทรา สระแก้ว
11565061300309นายจีรพล จันทร์เพ็ญ
12565061300317นายนัฐวุฒิ รู้ยืนยง
13565061300325นายนันทวัฒน์ รู้ยืนยง
14565061300366นางสาววรางคณา แก้วหอม
15565061300382นายสิทธิพล ดำรงชาติ
16565061300416นางสาวรพีพรรณ คงดนตรี
17565061300432นางสาวกมลทิพย์ ปลื้มศรี
18565061300440นายกิตติศักดิ์ อุ่นจิตร
19565061300473นางสาวณัฎฐณิชา อาจวิชัย
20565061300481นายณัฐดิษฐ์ ธนาอัศวนันต์
21565061300499นางสาวนัฐริกา ธุวะคำ
22565061300531นางสาวมนัสวี รัมมะพันธ์
23565061300564นางสาววิรยา นาคอ่อน
24565061300580นางสาวอารีรัตน์ ดีวิเศษ
25565061300606นางสาวนิลรัตน์ แซ่เล้า
26565061300614นางสาวนุชรินทร์ ภูแถวเว่อ
27565061300663นางสาวพิมพ์อัปสร สอนดี
28565061300754นายเอกชัย เงินทุ่ง
29565061300804นางสาวศุภิสรา ศิระพรหม
30565061301018นายอภิเดช เลิศศิริอนันท์
31565061301059นายบุลิน ตรีบวรกุศล
32565061301067นางสาวปพิชญา เล็กวิชัย
33565061300549นางสาวรุจิรา เเก้วชัย
34565061300044นางสาวจุฑามณี ศรีขาว
35565061300788นางสาววิชุดา ทองเบื้อง
36565061300762นางสาววราภรณ์ เพ็งสุวรรณ
37565061301026นายอรัญเขตร โชติชัย
38565061300929นางสาวพลอยไพลิน ภิรมย์กิจ