รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575061301330นางสาวพิมพ์นิภา พุสดี
2575061301264นางสาวบุณฑรีก์ ศิริเหมะรัตน์
3575061301306นางสาวพรพิมล สุขแจ่ม
4575061301231นางสาวฐิติพร ถาวรนารถ
5575061301298นางสาวพรทอง ตมกลาง
6575061300795นางสาววรัชยา โฉมโสธร
7575061300878นายสถาพร ทิมเทียน
8575061300621นางสาวอิสริยา วัฒนพานิช
9575061300027นางสาวณัฐกานต์ ประทีปทอง
10575061301165นางสาวพรรณทิพา สุวรรณหงษ์
11575061300357นางสาวฐาปณฎา หวังล้อมกลาง
12575061300985นางสาวอภิรวรรณ ซาท่าไม้
13575061300373นายณฤาชัย เลิศกำธรสิริ
14575061300886นายสมบูรณ์ ธิรานุพันธ์
15575061300340นางสาวฐนันท์ รัชฎาถาวรกุล
16575061300282นางสาวจันทกานต์ สุทธิวรากร
17575061300225นางสาวกัญญาณัฐ จันทวงษ์
18575061301025นางสาวอรยา ลี้จินดา
19575061300951นายสุภกิจ กุลฤทธิ์
20575061300845นางสาววิไลพร โกมลสิงห์
21575061300779นางสาวรุ่งฟ้า พระเอี้ยง
22575061300100นางสาวศุภรัสมิ์ หร่ายรัตน์
23575061300035นางสาวกฤชกร ศรีเหล่า
24575061300076นางสาวชุติกาญจน์ สุทธิวงษ์
25575061300548นางสาววิภาพร แย้มยงค์
26575061301249นางสาวธนิษฐา สีสำราญ
27575061300993นางสาวอมรทิพย์ มะลิวรรณ
28575061300381นางสาวณัชชา เต็มสกุลพงษ์
29575061300258นางสาวขนิษฐา นิลศรี
30575061300290นางสาวจิรัชญา ถวิลวงษ์
31575061301207นางสาวจารวี แซ่ลิ้ม
32575061300233นางสาวกาญจนา วรวัฒน์
33575061300365นางสาวฐิติวรรณ ปรีชญานาท
34575061300712นางสาวแพรวนภา แสงท้าว
35575061300324นายชนัญญู ภารตรัตน์
36575061300530นางสาววรรณิษา ชินบุตรานนท์
37575061300613นางสาวนันท์นภัส พวงทอง
38575061301371นางสาวสุภัชชา ปลาทอง
39575061301280นายปติพล แย้มโกสุม
40575061301405นางสาวอภิสรา สมบัติพรม
41575061301389นางสาวแหวนพลอย สาบุตร
42575061301181นายกฤษดา เจริญพานิช
43575061301223นางสาวฐิติพร ใจธรรม
44575061301322นายพัลลภ รวียศวัฒน์
45575061300910นางสาวสิริมา ขุนทอง
46575061300472นางสาวนุชนาถ สิงห์โห
47575061300506นายเนติวุฒิ จำรัส
48575061300456นายธีรพงศ์ เอี่ยมอุดม
49575061300761นางสาวรัตน์เกล้า กัตตเวทีวงศ์
50575061300829นางสาววันอาสาฬ อมตไพศาล
51575061301124นางสาวปิยวรรณ์ สีมานะชัยสิทธิ์
52575061300332นางสาวชลิตา เชื้อชาย
53575061300746นางสาวมนัสมนต์ สุทธิตรีรัตนกุล
54575061300688นายพิพัฒน์ นิมิตชัยกิจกุล
55575061300654นายสมใจ สุทธิศิลป์
56575061300464นายนวพล แสงสาย
57575061300431นายดำรงพล สุธาเกียรติสกุล
58575061301017นายอรชุณ วงศ์ศรี
59575061300449นางสาวธัญจิรา ภูดีทิพย์
60575061300894นางสาวสราวรรณ สืบตระกูล
61575061300936นางสาวสุธิขวัญ สายบัว
62575061300647นางสาวธนนันท์ สุวิริยะกุล
63575061300597นายสุวิชชา บุญสงคราม
64575061301348นางสาวรัชนี จุลโอภาส
65575061300563นางสาววิมลรัตน์ แจ่มจันทร์
66575061300720นางสาวแพรวพรรณ แสงท้าว
67575061301157นางสาวพรนิษา คชลัย
68575061300423นางสาวดวงกมล ยวงแก้ว
69575061300837นายวิชญะ แซ่ลิ้ม
70575061300662นางสาวธนภรณ์ อึ๊งดำรง
71565061300507นายธนพล ดาวเรือง
72565061300978นางสาววรรณวิษา บรรเทิงใจ
73565061300655นายพันธวัธน์ การดี
74565061300820นายอชิตพล คำไพ
75575061300118นางสาวพุทธา เนติพัฒน์