รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การออกแบบแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515060900591นางสาวอาภาวรรณ จันทร์มล
2525060900228นางสาวปาริชาติ สังฆะศรี
3525060900251นายนวพล พูลสวัสดิ์
4515060900211นายภาณุ จินตทิพยวรรณ
5525060900848นายพงษ์นที นาแพร่
6525060900707นางสาวระธิดา พึ่งไพศาล
7525060900921นางสาวนุสรา อารีพันธุ์
8525060900400นางสาวณัฐศริณทร์ บุบผาทอง
9525060900574นางสาวทิพย์ พัฒนพันธ์
10525060900426นางสาวจิรัญญา สังฆะมะณี
11525060900715นางสาวทรงพร คงกระพันธ์
12525060900459นายปรเมษฐ์ ลำพูน
13525060900111นางสาวเกศิริน แตงเจริญ
14525060900269นางสาวโศจิรัตน์ ระเบียบโคกสูง
15525060900244นายธนพัทธ์ เปี่ยมเจริญชัย
16525060900632นางสาวสุภาพร สินชนะ
17525060900418นางสาวณัฐนันท์ ลือกาญจนวนิช
18525060900939นางสาวณัฐชยา สุดเกษ
19525060900541นางสาวกัลยาณี บริบูรณ์
20525060900582นางสาวณัฐฐา แก้วไทรเลิศ
21525060900087นางสาวนารี สีดี
22525060901010นางสาวญาณิศา แซ่ลิ้ม
23525060900723นางสาวศิริขวัญ หวังสุขสุวรรณ