รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การออกแบบแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525060900749นายจตุพงษ์ เมตุลา
2525060900756นางสาวสุชาวดี เส้นเกษ
3525060900822นางสาวรัตตินัน ไตรพิทักษ์
4525060900871นางสาวรัตนาภรณ์ มะลี
5525060900046นายอนุชา อั้นอยู่
6535060900037นายคำนวณ สวรรคทัต
7535060900615นางสาวอิงอร แสนพันธ์
8535060900102นางสาวธารทิพย์ สถิตยานุรักษ์
9535060900607นางสาวอนัญญา สิริพิทักษ์วรคูณ
10525060900350นางสาวไอลดา นวสิมัยนาม
11535060900391นางสาวชารียา ปัทมธรรมกุล
12535060900276นางสาวชิตวัน นาคะตะ
13535060900730นางสาววาสนา จิตรวิเศษ
14535060900771นางสาวสริญญา พงษ์ภิรมย์ศรี
15535060900813นางสาวอทิตยา สีสายชล
16535060900243นางสาวจันทรา คู่แจกัน
17535060900714นางสาวลลิตา ถิ่นนามเจริญ
18535060900185นางสาวกนกวรรณ นนท์สุข
19535060900896นางสาววชิรา ศิริวงศ์
20535060900417นายณัฎศิศิ กุลนาค
21535060900409นางสาวชื่นนภา แสนละคร
22535060900268นายชัชวาล เที่ยงเจริญ
23535060900912นางสาวอริสรา พันธุรัตน์
24535060900383นางสาวชัชวรรณ บุญพา
25535060900862นางสาวปัญจรัตน์ รุ่งวานิชการ
26535060900631นางสาวเยาวลักษณ์ ทรงวงศ์เกตุ
27535060900193นายกฤตภาส สุขสุคนธ์
28535060900763นางสาวศุภลักษณ์ ฟุ้งเฟื่อง
29535060900888นางสาวธรันต์พร ทองแดง
30535060900516นางสาวปนัดดา หวังมาน
31535060900649นางสาววนิดา เซี่ยงม้า
32535060900441นางสาวนวรัตน์ เพ็ญมูล
33535060900128นางสาวชุตินันท์ กิตติเรืองนาม
34535060900656นางสาววิจิตรา อินนอก
35535060900664นางสาวอรวรรณ ซุงเค้า
36535060900326นายธีรพงษ์ เกตุมี
37535060900458นางสาวศศิธร จิรัญไพบูลย์
38535060900094นายธราวุธ วัดปลั่ง
39535060900052นางสาวจิราพร ทัพซ้าย
40535060900680นางสาวพิมลรัตน์ หาญเลิศประเสริฐ
41535060900706นางสาวมัณฑนา ตอนสุข
42535060900599นางสาวสุภาภรณ์ ลือสุวรรณ์
43535060900755นางสาวศศิวิมล ดวงทิม
44535060900078นายฉัตรชัย เลิศวรัญญา
45535060900201นายกฤษณพงศ์ พงษ์ไพร
46535060900219นางสาวกัลป์สุภัทร เจริญพิพัฒนกุล
47535060900367นางสาวพจนา วะจิดี
48535060900797นายสุทธิพงษ์ สิงห์หมื่นไวย