รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา การออกแบบแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575060900389นายจาตุรงณ์ เลขสันเทียะ
2575060900355นางสาววิลาสินี สังสิทธิ์สกุล
3575060900702นางสาวพัชรีภรณ์ อารีพิทักษ์
4575060900314นางสาวธัญยธรณ์ วุฒิพรธนาวัฒน์
5575060900249นางสาวสิริมนต์ เชาวลิต
6575060900132นายนพรัตน์ ตาละสา
7575060900280นางสาวกาญทิพย์ สินธุไชย
8575060900793นางสาวธัญวรัตน์ ทิพย์ธัญญา
9575060900140นางสาวกุลนิษฐ์ ผู้ดี
10575060900041นางสาวกนกวรรณ อินทรักษา
11575060900025นางสาวนวพร สุวรรณโลหิต
12575060900645นางสาววชิราภรณ์ บุญทวี
13575060900850นางสาวอนิศรา อาจอาษา
14575060900371นายกฤษดา เณรโต
15575060900785นางสาวอสมาภรณ์ เที่ยงคืน
16575060900801นางสาวนารีรัตน์ สากลวารี
17575060900231นางสาวเชษฐสุดา ตาลงามผล
18575060900082นางสาวขวัญจิรา ทิพยากุลรักษ์
19575060900637นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยชนะ
20575060900058นางสาวกมลวรรณ บุญบรรเทิง
21575060900074นายกฤษณะ ไมยา
22575060900579นางสาวแพรววนิด ใยวิจิตร์
23575060900116นายเจตริน เกียรติมงคลชัย
24575060900363นายศรราม ทองเปิ่ง
25575060900173นางสาวพัชริดา พรมมิ
26575060900538นายณัฐพนธ์ มณีสาย
27565060900505นายนครินทร์ ภูหริรักษ์สกุล
28565060900992นางสาวเพลง เดชะ
29565060901065นางสาวอรณิชา ลออกุล
30565060900869นายวรายุทธ ลีนาม
31565060900828นางสาวมิ่งขวัญ พลแสน
32565060900703นายอนุศิษฏ์ ปรีชาเชี่ยว
33565060900687นางสาวอโณทัย ศิระวงศ์สวัสดิ์
34565060900513นางสาวฟาริดา บุนนาค
35565060900034นางสาวกิติยาพร จงจิตร์กลาง
36565060900711นายอภินันท์ พึ่งรัตนา
37565060900778นางสาวเมธาวี แคฝอย
38565060900216นางสาวพิมพ์ประไพ บุญเอี่ยม