รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การเงิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150505060983นายศุภโชค ชูเกลี้ยง
2515050600060นางสาวธัญวรัตน์ แก้วคชชา
3515050600813นางสาวลัดดา นันจันทึก
4515050600821นางสาวณัฐชลัยย์ จรัสแสงสมบูรณ์
5515050600102นางสาวพิมลพรรณ สุวรรณมณี
6515050600235นายสุรเชษฐ ธรรมภาณ
7515050600565นางสาวสโรชา ศิริสถิตย์วงศ์
8515050600615นายณัฏฐากร ยอดพานิช
9515050600912นายกรัณย์ ตันติเศรณี
10515050600920นางสาวนทีทิพย์ แซ่จิว
11515050600953นางสาวชุติมณฑน์ สุทธิเจษฎาโรจน์
12515050600888นางสาววิจิตร สะเดา
13515050600268นางสาวประภาพินท์ รัตนโกเศศ
14515050600300นางสาวกมลพร วิเศษการ
15515050600169นายจักรพันธ์ ฤทธิยรรยง
16515050600664นางสาววันวิสาข์ ปล้องทรัพย์
17515050601084นางสาวนลินี กูลเมือง
18515050601118นางสาวอนงลักษณ์ ฟ้าฟื้น
19515050600433นางสาวนิตยา ธวัชชัยดำรงค์
20515050601159นางสาวนิรมล สุนทรพินิจ
21515050600193นางสาวชาลินี กองพลพรหม
22515050601019นายพิพัฒน์ พิสิทธิคุณ
23515050600425นางสาวนริศรา ปรางค์ทอง
24515050600219นางสาวไอลิสา เชื้อไทย
25515050601142นางสาวอภิญญา พลเสดี
26515050600417นายนพดล สาคร
27515050600201นางสาวจิราภรณ์ นวลบัติ
28515050600185นางสาวสุภาพร ศรีโสภา
29515050600276นางสาวกนกวรรณ ถิ่นวงษ์เย็น
30515050600979นายภานุพงษ์ เพ็ชรเสน
31515050600318นายเจษฎา ศรีสงเปลือย
32515050600995นางสาวบุศรินทร์ เมืองจันทร์
33515050601001นางสาวสาวิณี เลือกสรรค์
34515050600110นางสาวพิมพ์มาดา กันย์ธนวัฒน์
35515050600227นางสาวปนัดดา ออสันเทียะ
36515050600474นายณรงค์ชัย ทับคล้าย
37515050601050นางสาวภิญญาพัชญ์ นิธิกรไตรรัตน์
38515050600946นางสาวทิติยา นนท์ขุนทด
39515050600326นายทรงวุฒิ โพธิ์พุทธชัย
40515050600540นางสาวชลดา บุญประเสริฐ
41515050601134นายทัศไนย เศวตร์วิทย์
42515050600847นางสาวฐานิตา จันเขียว
43515050600581นางสาวเบญจมาศ ภู่สุวรรณ
44515050600128นางสาวศิริโฉม อินศิริ
45515050600508นางสาวสุพัตรา คล้ายคลึง
46515050600680นางสาวศิริวรรณ เอี่ยมวิกิต
47515050600714นางสาวเอมอร ว่องไวรุ่งเรือง
48515050600292นางสาวชวิศา บรรจงเจริญ
49515050601126นางสาวทิพย์สุเนตร เลิศนิธิพรชัย
50515050600987นางสาวกัญญา นุชนุ่ม
51515050600748นางสาวณภัค ฐนบุญปกอบโชค
52515050600771นางสาวจิตรลดา บุญภักดี
53515050601092นางสาวนุชรี อ่อนประไพ
54515050600870นางสาวมัลลิกา อุดมอารยะ
55515050600029นางสาวจิตราวรรณ จุลมาศ
56515050600466นางสาวปิ่นทอง วัฒนพงศ์สวัสดิ์
57515050600284นางสาวพรเพ็ญ นิจศรีวงษ์
58515050600250นางสาวจริยา ดำมินเศก
59515050600862นางสาวอารีย์ยา วงษ์สงวน
60515050600599นางสาวกิตติยา ชัยมงคล
61515050601043นางสาวธิดาภรณ์ ขำดวง
62515050601035นางสาวอนุสรา ชูสติ
63515050600177นางสาวทิพย์วรรณ ชะโรจน์บวร
64515050600532นายยุทธนา แสงคำ
65515050600961นางสาววราภรณ์ หวังมาน
66515050600730นางสาววารุณี พูลสวัสดิ์
67515050600334นางสาวสุธิดา สิงห์ทอง
68515050600649นางสาววรัญญา ยอดนวล
69515050600011นายจาตุรงค์ สุขหร่อง
70515050600086นางสาวจินดารัตน์ ศิริแตง
71515050600698นางสาววณิชา หล้าหิบ
72515050600722นางสาวจีรภา อ่อนมาก
73515050600144นางสาวโสภิดา พงษ์สุพรรณ
74515050600151นางสาวธนาภรณ์ พาพัวพันธ์
7550505060413นางสาวสุกัญญา เวชภักดิ์
7650505060322นางสาววรรณิษา อุ่นอินทร์
7750505061031นางสาวอรพรรณ คำแก้ว
78525050600390นางสาวอนุสรา ขาวเนตร