รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การเงิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525050600457นายชยานนท์ จีบโจง
2535050600761นางสาววาสนา ชมสินทรัพย์
3545050600778นายพัชรินทร์ มาสันเทียะ
4545050600786นางสาวรัชนี ดีประเสริฐ
5545050600794นางสาวลลิตา ชัยชนะ
6545050600802นางสาววรรณิศา ขาวใหม่
7545050600836นายวสันต์ ตั้งเกษมสุข
8545050600844นายสรัช ประชากุล
9545050600851นางสาวสุดารัตน์ พันธ์เลิศ
10545050600885นางสาวสุภัสสร มลาไวย์
11535050600357นางสาวนวพร หีตลำพูน
12545050600281นางสาวกัญญารัตน์ พัฒน์ทอง
13545050600323นางสาวชนัญชิดา แก้วมีศรี
14545050600331นางสาวจิดาภา วันทาพรม
15545050600364นายเจตวัฒน์ วงษ์อ่อน
16545050600372นางสาวฐิติมา มีชัย
17545050600398นางสาวณัฐธิดา นิลพันธ์
18545050600240นางสาวณัฐธิดา ทรัพย์มณีวงศ์
19545050600067นางสาวดวงพร ศรีสิทธิ์ปัญญา
20545050600091นางสาวนุชสุดา บุนนาค
21545050600109นางสาวเนตรนพิศ ทองทักษิณ
22545050600117นางสาวปณัติ เศรษฐีคงชู
23545050600125นางสาวประภาพร ตันสิงห์
24545050600737นางสาวสมฤทัย เงินยิ่ง
25545050600158นางสาวพรรณมาศ มันศิริ
26545050600182นางสาวภัทราวดี บุญรอด
27545050600539นางสาวรัชฎาพร ชูอิ่ม
28545050600547นายรุ่งโรจน์ พลอยประเสริฐ
29545050600554นางสาววราภรณ์ กำเนิดชาติ
30545050600570นายวัฒนชัย คงวัฒนกุล
31545050600638นางสาวสุภาพร มากมูล
32545050600661นายอภิวัฒน์ สกุลกิตติพงษ์
33545050600679นางสาวอมรรัตน์ ศรีมะลัย
34545050600950นางสาววันลภา ไพโรจน์พาณิชย์
35545050600455นางสาวกมลพรรณ อุ่นเรือน
36545050600489นางสาวจุฑามาศ อรุณแสงสว่าง
37545050600505นางสาวธนาภรณ์ ชูจิตต์ประชิต
38545050600943นางสาวรวินท์ แสงย้อย
39545050600968นายวิทูร พงศ์สุวภาพ
40545050600976นางสาววิลาสินี แก้วแสง
41545050600984นางสาวศศิธร กุลนิดาวงศ์
42545050601008นางสาวอุไรวรรณ อารีเวชศรีมงคล
43545050601016นางสาวปาริชาต เพศพันธ์
44545050600810นางสาววราพร เพชรต้อม
45545050600265นางสาวกมลพรรณ วุฒิศิลป์
46545050601032นางสาวธันยชนก รัตนวิทยาพล
47535050600696นางสาวรัชฎาพร พูลนุช
48545050600448นางสาวจงกลรัตน์ วงศ์อามาตย์
49545050601024นางสาวพิชญา กิจเปรื่อง
50545050600257นางสาวกนกวรรณ แจ่มแจ้ง
51545050600869นางสาวสุทธาวี นิ่มนวล
52545050600745นางสาวหัทยา โสดาโคตร
53545050600075นางสาวนฤมล ศรเลิศ
54545050600315นางสาวกิ่งแก้ว เดชสุวรรณ
55545050600612นางสาวสุนิษา กริ่งรัมย์
56545050600935นายอานนท์ สายายนต์
57545050600919นายอภิสิทธิ์ บุญมี
58545050600877นางสาวสุพิศ สายบุตร
59545050600562นางสาววรารัตน์ สุขกะใจ
60535050601058นางสาวจิตติมา สวนสังข์