รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การเงิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555050600470นายประยุทธ แป้งทา
2565050601188นางสาวมัทนียา ทองวิจิตร
3565050601147นางสาววราภรณ์ กิจจิว
4565050601121นายเอกวัฒน์ เชิดโชติเพ็ชร์
5565050601113นางสาวเกศราพร คำภักดี
6565050601089นางสาวปรัชญา สุริยะ
7565050601063นางสาวพิมพ์ชนก อำสันเทียะ
8565050600503นางสาววราภรณ์ วีระวงศ์
9565050600495นางสาวบุญฑริก แย้มสอาด
10565050600487นางสาวบุษกร ชินพงศ์พาณิชย์
11565050600479นางสาวเมรี ลุสำเร็จ
12565050600461นางสาวญาณิชศา อิทธิจำรัส
13565050600420นางสาวทัดดาว ไววรกิจ
14565050600412นายณัฐพล วงษ์ภักดิ์
15565050600396นางสาวฐิติพร แก่นพรหมมา
16565050600370นางสาวชลธินี พุทธสุข
17565050600362นายเฉลิมวุฒิ บำเพ็ญสมัย
18565050600321นายจิฬุทห์ ตันติธรรมฐิติ
19565050600313นางสาวจิราภรณ์ แซ่เตียว
20565050600297นายณัฎฐนันท์ ปัสสามา
21565050600289นางสาวเกศิณี พุ่มนิคม
22565050600248นางสาวรัชดาภรณ์ ดวงจันทร์
23565050600172นางสาวธันยพร จันทร์เกตุ
24565050600164นางสาวธณัณญา สุวรรณดี
25565050600156นางสาวดลนภา คะอนันต์
26565050600149นายณัฐวุฒิ ตุลยวิไลกุล
27565050600115นางสาวณัฐชา สืบสาย
28565050600107นางสาวชลิตา วรรณยิ่ง
29565050600099นางสาวชลธิชา มณีชล
30565050600065นางสาวจรัสศรี ธุมา
31565050600057นางสาวขนิษฐา ตินานพ
32565050600040นางสาวกมลพร เกิดโพธิ์ทอง
33565050600024นางสาวกนกวรรณ กำแหงหาญ
34545050600893นางสาวสุสิริ โพธิ์หลำ
35555050600710นางสาวสมหญิง ชัยกลาง
36565050601055นายกัมปนาท อมาตยกุล
37565050601022นางสาวไพลิน ผลสุวรรณ
38565050601014นางสาวณัฐณิชา นากแก้ว
39565050601006นายชินวัฒน์ พุตฒาวงษ์
40565050600990นางสาวรัฎาวัลย์ ดวงธรรม
41565050600982นายรัฐพงษ์ แก้วสว่าง
42565050600974นายชัยวัฒน์ พุฒแก้ว
43565050600917นายสุรศักดิ์ ชัยภิบาล
44565050600909นางสาวสุภามาส บินอาบู
45565050600883นางสาวสรัญญา อินปาน
46565050600875นายสรกิจ ธนัชกาญจน์
47565050600834นางสาวรัชนี สงพรมทิพย์
48565050600826นางสาวมลรัตน์ โพธิ์อ้น
49565050600818นางสาวภารดี เกษตรนิยม
50565050600800นางสาวพิมพ์นิภา อักษรทิพย์
51565050600750นางสาวณัชพิรยา มีแก้ว
52565050600719นางสาวอัญชิญา พลเชียงสา
53565050600693นางสาวสุรภี โตพ่วง
54565050600644นางสาววรรณกร วรสิริอมร
55565050600636นางสาวรัตนา มะโนรักษ์
56565050600594นางสาวเพ็ญรุ้ง จำปาทอง
57565050600545นายประวิทย์ ปทุมสุวรรณ