รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การเงิน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575050600486นายทักษิณ โพธิ์งามพริ้ง
2575050600890นางสาวเมธิสา เลิศสถาพรสุข
3575050601120นางสาวภควดี กฤษฎี
4575050600916นางสาววนิดา บางประอินทร์
5575050600445นางสาวชนนิกานต์ เอี่ยมสอาด
6575050600411นางสาวโกสุมา สายสุคนธ์
7575050600940นางสาวศิริรัตน์ ตั้งกิจเชี่ยวชาญ
8575050601005นางสาวหนึ่งฤทัย วงษ์เจริญ
9575050600866นางสาวมยุรา เอี่ยมละออ
10575050600783นายอภิวัฒน์ ชมชื่น
11575050600825นางสาวฐิตอาภา ช่วงสำโรง
12575050601039นายอภิชาติ สามพวงทอง
13575050600999นางสาวสุภาพร ศรีมูล
14575050600965นางสาวสาธิดา สรเดช
15575050600932นางสาววิภาวรรณ ศรีสวัสดิ์
16575050600726นายอภิเดช จันทร์ทีกูล
17575050600304นายณัฐพนธ์ แสงสุวรรณ
18575050600775นางสาวชัชวัลย์ โคจรานุศาสน์
19575050600650นางสาวสุภาภรณ์ เมืองปลื้ม
20575050600205นางสาวน้ำฝน สีวัตถา
21575050600114นางสาวจุฑากาญจน์ จุ้ยใจตรง
22575050600338นางสาวอุษณา จันทร์สนิท
23575050600239นายณรงธรรม นพรัตน์
24575050600882นายมุนี กิ่งจันทร์
25575050600858นางสาวปนัดดา สาลี
26575050600288นางสาวนวรัตน์ พรหมพิจารณ์
27575050600361นางสาวลินดา คำปาน
28575050600791นางสาวนันทิพร ลิ้มสุวรรณ
29575050601021นางสาวอภิชญา ทองประดิษฐ์
30575050600643นางสาวสุชาดา เพิ่มพูล
31575050600528นางสาวอนุชตรา แซ่ลิ้ม
32575050600312นางสาวอุษณีษ์ จันทร์สนิท
33575050600924นางสาววนิดา มาถาวร
34575050600395นางสาวกนิษฐา เทพวรรณกุล
35575050601054นางสาวอารยา คชานุบาล
36575050600460นายณัฐวุฒิ แก้วลอย
37575050600973นายสิทธา ธรรมนนทิกุล
38575050601047นางสาวอลิศา ดวงฤทธิ์
39575050600478นางสาวณิชกานต์ พลราชม
40575050600437นางสาวชญานี จงไทย
41575050601138นางสาวภัสราวรรณ รุ่งอนันต์วรากุล
42575050600981นางสาวสิริมา แดงโกเมน
43575050600957นายศุภกฤต รุ่งแจ้ง
44575050600494นางสาวทิพกัญญา เตชะศรีประเสริฐ
45575050600296นางสาวศิริพร ทองจันทร์
46575050600320นางสาวภานุชนาถ ขันพันธ์
47575050600551นางสาวภิรมยา สิงห์การ
48575050600817นายกฤษณะ พรสกุลจินดา
49575050600809นางสาวจามรี ภูยาธร
50575050600601นางสาววิภาณี วิจิตรกุลชัยเลิศ
51575050600247นายจตุพร หอมเนียม
52575050600700นายอานนท์ ปรีดาภิรัตน์
53575050600098นางสาวเกื้อบุญ บุญสืบ
54575050600684นางสาวอรัญชา มาตราช
55575050600056นางสาวกรองทอง เมนะสูต
56575050600668นางสาวอภิชญา สุระกำพลธร
57575050600254นายธีรรัฐ วงศ์เข็มเพชร
58575050600072นางสาวกุลวดี คะเรรัมย์
59575050600627นางสาวสินิทธา หงษ์โต
60575050600122นางสาวชฎาพร สิทธินามสุวรรณ
61575050600585นางสาวรัตน์ติยากร วงษ์แก้ว
62565050600727นางสาวน้ำฝน รีรานนท์
63565050600552นางสาวปรียาพร บุญตามทัน
64575050600536นางสาวพนารัตน์ เพชรโตรม
65575050600155นางสาวชลิตา เล็กชอุ่ม
66575050600452นางสาวฐานิกา งามสิทธิ์สกุล