รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149501020033นางสาวกรรณิการ์ กูวันโซ๊ะ
249501020041นางสาวเกศรินทร์ สุภาพันธ์
349501020066นางสาวธัญญารัตน์ เจนพิทักษ์สมบัติ
449501020090นายรุ่งทิพย์ เพชรอยู่
549501020132นางสาวสุวิชา พลเสน
649501020157นางสาวโสภิดา ทิพย์อักษร
749501020165นางสาวณิชารีย์ นิรามิษ
849501028200นางสาวชมพูนุช ชมชื่นดี
949501028218นางสาวญาดา จันทร์ศิริ
1049501028259นางสาวดาราวรรณ ศรีวันทา
1149501028325นางสาวธีรดา ประไพ
1249501028333นางสาวนรรฐพร วรวงศ์สันติ
1349501028408นางสาวนิตยา สิทธิมงคล
1449501028432นางสาวบัณฑิตา บุตรสละ
1549501028440นางสาวเบญจมาศ คงสวัสดิ์
1649501028457นายปกรณ์ ประคำมินทร์
1749501028473นางสาวปริมล พรมศรี
1849501028572นางสาวพรหมพักตร์ แตงอ่อน
1949501028598นางสาวพัชรพรรณ มนตรีโพธิ์
2049501028614นายพีระพงษ์ กองสิงห์
2149501028648นายภัสพงษ์ เพ็ชรประดิษฐ์
2249501028663นางสาวมนลิตา สง่างาม
2349501028713นางสาวรัศมี พันธุ์จินา
2449501020058นายธนานันท์ สิริอมรพันธุ์
2549501020074นางสาวรัชดาภรณ์ เพชรวารา
2649501020082นางสาวกันต์สินี อภิศิริเจริญ
2749501020108นางสาวสิริพร อยู่อ่อน
2849501020116นางสาวสิริอร ปรีชานันตจิตร
2949501020124นางสาวฐณัชชภรณ์ ธนรัฐสุทธินนท์
3049501020140นางสาวเสาวนีย์ จิรพลานุรักษ์
3149501020173นายพุฒิชัย นิติพุฒิพร
3249501028036นางสาวกัญญาลักษณ์ มีศิลป์
3349501028093นางสาวจิณณา เสี่ยงวงษ์
3449501028119นางสาวจินตนา สง่าวงค์
3549501028135นางสาวจิรัฐติกาล บุษดี
3649501028929นางสาวสุกานดา พวงเทศ
3749501029018นางสาวหทัยกาญจน์ ชวดชุม
3849501029034นางสาวอรอนงค์ เหลืองวรภัณฑ์
3949501029075นางสาวอาริสา กล้วยไธสง
4049501020181นางสาวจิตรา สมล่ำ
4149501020215นางสาวยุพาพร บุญจริง
4249501028176นางสาวเจมจิรา เหล่าตรงจริง
4349501028085นางสาวชนิสรา ปรีดาธนศักดิ์กุล
4449501028010นางสาวกนกทิพย์ สุวรรณพณิชกุล
4549501028267นางสาวทักษพร จำปีกลาง
4649501028747นางสาววรรณวิสา เสมาทอง
4749501028739นางสาววรรณภา มีวัฒนะ
4849501028960นางสาวสุพัตรา วิรัตน์เจษฎากุล
4949501028309นางสาวธนิยา แจ้งแสง
5049501028150นางสาวจุรีภรณ์ ดำรงเกียรติ
5149501028127นางสาวจิรวรรณ ช่วยยิ้ม
5249501028424นางสาวเนตรนภา เรืองรุ่งโรจน์
5349501028705นางสาวรัตนาภรณ์ สีจำปี
5449501029026นางสาวอภิรดี คงจันทร์
5549501028374นางสาวนัยเนตร ศรีสุพิงค์
5649501028275นางสาวทิพย์ธิดา ปิ่นนิล
5749501028317นางสาวธัญญลักษณ์ เจริญสุข
5849501028903นางสาวสุกัญญา ณ พิทักษ์
5949501028846นางสาววรรณศุกร์ สุดเลิศ
6049501028556นางสาวพรรณราย ไชยะ
6149501028762นางสาววรัญญา รติยารมณ์
6249501028853นางสาวสกาวเดือน มะลูลีม
6349501028937นางสาวสุจิตรา ณ ลำปาง
6449501028184นางสาวฉัตรแก้ว รักร่มพฤกษ์
6549501028952นางสาวสุปราณี ชาปัญญา
6649501028820นางสาวศรินญา สำราญกิจดำรงค์
6749501028416นางสาวนิตยา วิจิตรจันทร์
6849501028523นางสาวผุสดี แบ่งเพชร
6949501028994นางสาวสุภาวดี บรรเทา
7049501028465นางสาวปรารถนา คุ้มถิ่นแก้ว
7149501028812นางสาวศกศิริ ทะสะโส
7249501028895นางสาวสิริสิน บุตรหงษ์
7349501028879นางสาวสาวิตรี ลิ่มถาวรกุล
7449501028192นางสาวชนิดา นิยมสุข
7549501028382นางสาวนารีรัตน์ ไชยบัวแก้ว
7649501028531นางสาวพนัสจิต แซ่เลี้ยว
7749501028358นางสาวนริษา มั่นคง
7849501028788นางสาววริศรา บุษปวนิช
7949501028796นางสาววริศรา สมบูรณ์
8049501020223นางสาวสุกัญญา มีบุญธรรม
8149501028077นางสาวนันท์นภัส เถระวัตน์
8249501028515นางสาวปานชลี ทองทิพย์
8349501028580นายพละรัน จิรบุษยกุล
8449501020207นางสาวปริยานุช หนูเกลี้ยง
8549501028697นางสาวรสรดา นนทะไสย์
8649501028838นางสาวศุภวรรณ อุเทนสุต
8749501028770นางสาววรางค์คณา เกตุแก้ว
8849501029000นายเสรี ปัญจนาพงศ์ชัย