รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149501020231นางสาวสุภาภรณ์ สัตถาพร
250501021039นางสาวอัญมณี โยธี
350501020221นางสาวฐาลินี ทับสุข
450501020247นายณัฐนนท์ จิตต์เกื้อ
550501020304นางสาวทุติยา เพ็งพุ่ม
650501020312นายธเนศ นครจินดา
750501020338นางสาวธิติยา จิตราคณี
850501020437นางสาวเบญญา เหล่ามั่นคงถาวร
950501020452นางสาวประภัสสร บุตรคำโชติ
1050501020460นางสาวปรียาภรณ์ ชุมภูทอง
1150501020478นางสาวปัณฑ์ชนิต โรจน์อัศวมงคล
1250501020528นางสาวพรศิริ สุนทรมหิทธิ
1350501020551นางสาวพิกุลทอง นะรินทร์
1450501020627นางสาวมัทนา ภู่ทอง
1550501020114นางสาวจารุมาศ พรหมแสนจันทร์
1650501020130นางสาวชญตา นอบน้อม
1750501020718นางสาววสุวีร์ ฟักแฟง
1850501020742นางสาววิภาวี พงษ์พิศาลเวช
1950501020783นางสาวสชิตา เต็มธีรพจน์
2050501020817นางสาวสิริมา ศรีดี
2150501020890นางสาวสุภาวดี อนุกูล
2250501020916นางสาวสุวรรณี ขันทอง
2350501020965นางสาวอนุสรา พิมพา
2450501020981นางสาวอมรรัตน์ เหมือนสะอาด
2550501021021นางสาวออริสา คำวรรณ์
2650501022052นายชวพล ผ่องวุฒิกุล
2750501022094นางสาวเบญจภรณ์ พฤติกาล
2850501022177นายวีรพงศ์ โพธิ์สุภาพ
2950501022185นายศักดา พรรณโรจน์
3050501022227นางสาวสุภาภรณ์ มะวงศ์
3150501022235นางสาวอันตรา พ.ผลพิบูลย์
3250501020791นายสราวุธ ไกยะแจ่ม
3350501020833นางสาวสุชาดา โคบาล
3450501022276นางสาวแน่งน้อย แสงสุวรรณ
3550501020171นายชัยณรงค์ เอี่ยมยิ่งศักดิ์
3650501020387นางสาวภัทรปภา กุลธนาโชติวุฒิ
3750501020858นางสาวสุนทรี รัฐสมุทร
3850501020908นางสาวสุภิญญา ถนอมแก้ว
3950501020940นางสาวโสรยา แสงเปล่ง
4050501020973นางสาวอภิญญา โพธิ์ศรีทอง
4150501021005นางสาวอรวรรณ ณ บางช้าง
4250501020411นางสาวบุศรินทร์ ลือวงค์
4350501020494นางสาวพนิดา มุ่งดี
4450501020544นางสาวพัชรี เขียวพะวงศ์
4550501020619นางสาวมธุรส หิรัญศรีวิบูลย์
4650501022151นางสาววิรัลรัตน์ สิทธินพพันธ์
4750501020072นางสาวกิติมา สนทอง
4850501020379นางสาวนิภาพร พรพิพัฒน์วรกุล
4950501020569นางสาวเพ็ญนภา ดวงตา
5050501020056นางสาวกรวิกา มลทิน
5150501022136นายภาณุพงศ์ โชควิจิตรกุล
5250501022193นายสิทธิพร วิมลลักษณชัย
5350501022037นายจีระพันธ์ อำนาจกล้า
5450501022060นางสาวธัญญาพร ศรีคล้ำ
5550501022086นางสาวนฤมล ผลเจริญ
5650501020726นางสาววารุณี ไทยเล็ก
5750501020734นางสาววิภาภรณ์ ศุภจิตธนานันท์
5850501020809นายสันต์ชัย เกียรติธรรมรงค์
5950501020825นางสาวสุชาดา เกียรติเวชไพศาล
6050501020957นางสาวธนพร มิตมาตย์
6150501020932นางสาวเสาวลักษณ์ รอดสวัสดิ์
6250501020874นางสาวสุพัตรา ชุ่มแจ่ม
6350501020361นางสาวนัยนา สุขศรี
6450501020692นางสาววรรณกร สุวรรณคดี
6550501020668นางสาวรัตติยา ศรสังข์ทอง
6650501020536นางสาวพัชรสุภา มนูสิทธิผล
6750501020700นายวรวิทย์ พงศ์เพิ่มกิจวัฒนา
6850501020429นางสาวบุษราภรณ์ ยิ่งยืน
6950501020601นางสาวมณีพร เดชวุ่น
7050501020486นางสาวปิยะนุช แก้วประวัติ
7150501020346นางสาวนภาพร พันธุ์ทอง
7250501020080นางสาวแกมกาญจน์ หอมรื่น
7350501020122นางสาวจุฑามาศ วังกะธาตุ
7450501020155นางสาวชมัยพร เมฆวัน
7550501020031นางสาวกนิษฐา พงษ์ประยูร
7650501020254นางสาวดวงฤทัย กลิ่นสุบรรณ
7750501020353นางสาวนฤพรรษ บุญลือ
7850501022250นางสาวอัญชลี จุลศรี
7950501022243นางสาวฮุสสนา เชวงวรรณ
8050501022045นางสาวจุฑารัตน์ ทุนดี
8150501022268นางสาวทัศนีย์ บัวดอก
8250501020320นางสาวธัญพร ชาญไชยจารุดล
8350501020296นางสาวทิพยวรรณ ทองสังข์
8450501020288นางสาวตวงรัตน์ โฉมพินิจ
8550501020270นางสาวตรีรัตน์ ศิริชิตโยธิน
8650501020262นางสาวดุจดาว หิรัญยะมาน
8750501020163นายชลธิต กิจจำรูญ
8850501020106นายจักรกฤช จินดารัตนวรกุล
8950501020403นางสาวบุญยลักษณ์ คำปิงยอด
9050501020841นางสาวสุดารัตน์ ทุยไธสง
9150501020205นางสาวทักษวดี เถาว์วัฒนะรุ่งโรจน์
9250501021013นางสาวอรวรรณ ตันติวราชัย
9350501020023นางสาวกนิษฐา คามีศักดิ์
9450501020445นายปกรณ์ ชลานุเคราะห์
9550501021047นางสาวอัมพร ขจรวงษ์
9650501020015นางสาวกนกวรรณ ศรีประเสริฐ
9750501020759นางสาวศิรดา ภวภูตานนท์