รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545010201139นายเอกชัย อัครเดชเรืองศรี
2535010200058นางสาวจิตรลดา หิรัญเกษม
3535010200017นางสาวกิติญา พูลสวัสดิ์
4535010200033นางสาวโกลัญญา นรสีห์
5535010200165นางสาวดวงกมล แก่นสาร์
6535010200595นางสาวนุสรา ผลพิกุล
7535010200652นางสาวปัทมวรรณ สุพิมพ์
8535010200660นางสาวปัทมา ปลื้มจิตร
9535010200579นางสาวนิศารัตน์ อร่ามวงษ์
10535010200587นางสาวนีรมล สงครามยศ
11535010200645นางสาวปวีณา พูลอ่ำ
12535010200090นางสาวชนนิกานต์ อิงขนร
13535010200538นางสาวนวลนภา พักวงศ์ทอง
14535010200520นางสาวนริศรา องค์ประเสริฐ
15535010200132นางสาวณัฐฐา กิตติโสฬส
16535010200611นางสาวนูรยาตี โก๊ะ
17535010201684นางสาวอิศราพร ครองทรัพย์
18535010200702นางสาวพจนี กิจเจริญไพศาล
19535010201056นางสาวพัชรี บุญเต็ม
20535010201635นางสาวอริสา สมบูรณ์
21535010201643นางสาวอลิสา ไชยศิริสุโรจน์
22535010201148นางสาววชิราภรณ์ หนูรุ่น
23515010200464นางสาวกรวรรณ สุทธิสิงห์
24525010200026นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสวัสดิ์
25525010200729นายศุภวิช พรวิวัฒน์สุข
26525010200968นายนที คณิตานุพันธุ์
27535010200314นางสาวเกตศิริ สืบเพ็ง
28535010201353นางสาววามรินทร์ แซ่เฮง
29535010201775นางสาวสุนิสา สงวนถ้อย
30535010201833นางสาวอังศนา รัตนานนท์
31535010201221นางสาวอภิชญา วันกฤษณา
32535010201510นางสาวศิริวรรณ โคตรแสง
33535010201288นางสาวแพรวพรรณ จันทร์ศรี
34535010200454นางสาวจิรวรรณ จิตสุวรรณ
35535010200942นางสาวนวพร โกมลมุสิก
36535010201437นางสาวภรภัทร ปุณภวัฒน์
37535010201486นางสาวลลิน เพ็ชรพราว
38535010201502นายวัชรากรณ์ นามพุฒ
39535010201882นางสาววิภาดา สุมาลี
40535010201932นางสาวสุรีย์รักษ์ ลิ้มอยู่เจริญ
41535010202005นางสาวฐิตารีย์ บุญวาสนามี
42535010200231นางสาวทิพย์อาภา อุษาภิมาศกุล
43525010200307นางสาวเมธิศา กุลเพชรดุษฎี
44535010201718นายอานันท์ เลิศลอย
45535010202062นางสาวกฤษวรรณ แสนดี
46535010200447นายจักรี พูนไทกอง
47535010201130นางสาวลักษิกา เรืองรอด
48535010202039นายปาฤทธิ์ สิงห์รื่นรมย์
49535010202112นายธีรวัฒน์ สุริยะ
50535010202138นางสาวพิมพิศา เอื้ออารีชัยสกุล
51535010202203นางสาววันวิสาห์ ชื่นพินิจสกุล
52535010201478นางสาวรัตติพร ธีรคุณากร
53535010200892นายธนา สุระพินิจ
54535010202179นางสาวรวิภา เมธาธราธิป
55535010202294นางสาวสุมลรัตน์ จุฑาวรพงศ์
56535010201999นางสาวอารยา สกุลเกษตรกิจ
57535010202088นางสาวจิราพร เจริญศิริ
58535010200629นางสาวปภานันทน์ กล่ำดี
59535010201809นางสาวหัสยา มุ่งสุข
60535010201098นางสาวภัชวรรณ กุญชรจันทร์
61535010201171นางสาววิลาสินี นาจพินิจ
62535010201742นางสาวศิริณญา พรมโคตร
63535010200256นางสาวกมลธิณี สุยะ
64535010201874นางสาววัสยา ปิ่นเพ็ชร์
65535010200264นายกรุงเทพ นาควิจิตร
66535010201205นางสาวสุภาวดี แสนมาตย์
67535010201601นางสาวอภิญญา นนทคุณ
68535010200728นางสาวพอหทัย แซ่ตั้ง
69535010201387นางสาวพัชรี ศรีเตชะ
70535010201049นางสาวพัชรา หวังดี
71535010202161นางสาวมินธารา ทองวิสิทธิ์
72535010200819นางสาวนิโลบล วงภักดี
73535010201866นายณัชชา พานทอง
74535010200330นางสาวจิราภา มากเพ็ง
75535010201783นางสาวสุรัตน์ดา กิ่งเกตุ
76535010201916นางสาวสุขศิริ วัฒนเวช
77535010201262นายพิพัฒน์ จิตรเสรีคำนวน
78535010201841นายอานนท์ นนทโกวิท
79535010202310นางสาวชไมพร อ่อนประทิน
80535010201650นางสาวอัจฉรา โสมาบุตร
81535010201411นางสาวเพชรรัตน์ ทองศรี
82535010200769นางสาวณัฐชนา เหล่าจันทร์
83535010200157นางสาวณัฐวรรณ พิมพ์อาภรณ์
84535010201734นางสาวศรัณยา อิ่มละเอียด
85535010202260นางสาวอาทิตยา ธนเจริญสวัสดิ์
86535010201155นางสาววนิดา ลาภขุนทด
87535010201627นางสาวอรฉัตร ประจำถิ่น
88535010200926นางสาวธิดารัตน์ พลายเพ็ชร์
89535010201403นายพีรพงศ์ อุ่นประเสริฐ
90535010201072นายพูนทรัพย์ แดงบรรดิษ
91535010201015นางสาวพรรณทิพา โกมล
92535010201114นางสาวมัณฑนา ดำรัตนา
93535010202252นางสาวสุภาวรรณ ชำนิจ
94535010200298นางสาวกิตติยา เศรษฐดากุล
95535010200900นางสาวธนาภรณ์ สิงห์โพธิ์ศรี
96535010200835นางสาวนิศาชล ศรีสมทรัพย์
97535010201817นางสาวอโณทัย อ่อนดี
98535010201494นางสาววรัญญา โพธิ์แก้ว
99535010201825นางสาวอัจฉราภรณ์ โพธินานนท์
100535010202211นางสาววิชุดา บัววัน
101535010200546นางสาวนันทิกานต์ เหง้าสา
102535010201924นางสาวสุพิณญา เบ็ญมูซา
103535010201676นางสาวอารีย์ ปานเงิน
104535010201585นางสาวสุภาพร มาตราช
105535010200074นายเจษฎา ฐานาริยชัย
106535010202187นางสาวลักษณารีย์ ภู่ขำ
107535010200751นางสาวฐิติรัตน์ เตชาธนะเกียรติ์
108535010200967นางสาวนุชาดา พรไพบูรณ์
109535010201890นายวีรภัทร บุณยะพรรค
110535010201296นางสาวมธุรส แซ่เจียง
111535010201767นายสมชาย ผลสุวรรณ์
112535010200116นางสาวณัฐกานต์ มามี
113535010201304นางสาวมัลลิกา เภาโพนงาม
114535010201668นางสาวอัญชลี โกมล
115535010201007นางสาวปัทมพร ปานโพธิ์ทอง
116535010201122นางสาวมุขสุดา สกุลหล้า
117535010202146นางสาวภัทราภรณ์ ชัยบุรินทร์
118535010200934นางสาวนงลักษณ์ สงล่า
119535010201700นางสาวอภิญญา ชัยฉลาด
120535010200470นางสาวชฎาพร ลีธานุกุล
121535010202302นางสาววาสนา แสนศรี
122535010202286นางสาววณา ลาลี
123535010200348นางสาวจิราวรรณ สมัญญา
124535010202153นายภูมวิช ฟักขาว
125535010200884นายธนัท นิรุชาว่องศรี
126535010202047นางสาวพรไพลิน วงษ์ครุฑ
127535010201460นายมาณพ ดิษฐเนตร
128535010201361นางสาววิภาพร ษ.สุนทรนิรัตน์
129535010202096นางสาวดวงตา แก้วโสนด
130535010200082นายฉัตรชัยพัฒน์ พัชรเจษฎา
131545010201188นางสาวนริศรา สิริมานะวงศ์
132535010202336นางสาวขวัญเนตร กาญจนเรืองรัตน์
133525010202071นางสาวกนกพร เล็กพงษ์
134535010201031นางสาวพรรณี วงษ์พระจันทร์
135535010201346นางสาววรรษมน แปวชัยภูมิ
136535010201981นางสาวอัจฉรา เศษบุบผา
137535010201940นางสาวสุไอดา รุ่งจรัส