รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535010200686นางสาวปาริยา พิมพ์กา
2535010201577นางสาวสุนทรี รัตนานนท์
3545010200263นางสาวกนกอร สันทัด
4545010200354นางสาวจริยา เต็งพงศธร
5545010200289นางสาวกรรณิการ์ กาญจนกูล
6525010200331นางสาวอัมรา คุ้มผิวดำ
7525010200851นางสาวสุกานดา อรรถวราภรณ์
8545010201105นางสาวอัญชลี ใจชนะ
9545010201212นางสาวนีรนุช ชัยเฟื่อง
10535010201270นางสาวเพชรลัดดา เผือกฉวี
11545010200438นางสาวชลิตา วงศ์สิรสวัสดิ์
12545010200487นายณัฐธวัช กรสกุล
13545010200933นางสาวสาวิตรี คูณเมือง
14545010200776นายมานพ แย้มแสง
15545010201022นายอภินันท์ ฉายสุวรรณ
16545010201279นางสาวพรพรรณทิพย์ พุ่มแสวง
17545010201451นางสาวจีราภรณ์ จารุอำไพแสง
18545010201386นางสาวเขมิกา เกียรติกังวาฬไกล
19545010201410นางสาวจารุวรรณ เหลืองสุขสาคร
20545010201444นางสาวจิราวรรณ ชิณวงศ์
21535010200249นางสาวกนกวรรณ จันทร์ประเสริฐ
22535010200389นางสาวกนกวรรณ ประเทืองบุญ
23535010200777นางสาวณัฐพร วิศวามิตร์
24545010200107นางสาวญาณี ไกรธัญสิทธ์
25545010200537นางสาวพิมลพรรณ ศาลิคุปต
26545010201774นางสาวภัศรา บุญส่งดี
27545010201766นางสาวพิมพร สุขเจริญ
28545010200735นางสาวรุ่งอรุณ บุญธัญกิจ
29545010201634นายวิเศษ ศรีชมภู
30545010201550นางสาวประกายมาศ วังแก้ว
31545010201642นางสาวแวววดี คำเม็ก
32545010201683นางสาวสุพิชฌาย์ จินดาธรรม
33545010201725นางสาวอรอุมา สมร่าง
34545010201626นางสาววันทนา สุขสุวรรณ
35545010201295นางสาวพิมชนก เรซี
36545010200339นางสาวขริษฐา กล้าหาญ
37545010200552นางสาวภัศชฎาภรณ์ คงมณี
38545010200024นางสาวขนิษฐา สุขใหญ่
39545010200099นางสาวช่อผกา มีสุข
40545010200693นางสาวสุพัชรา คงสุนทร
41545010201717นายอภิสิทธิ์ หล่อพงศ์พันธุ์
42545010200610นางสาวรมณียา จูบุญส่ง
43545010201113นางสาวอัญณิการ์ จันทพันธ์
44545010200743นางสาววิไลพร พันธุเพ็ง
45545010201071นางสาวอรพิน นกศักดา
46545010201337นางสาวธนภร ตาสันเทียะ
47545010201329นางสาวรุจิรา อินทน้ำเงิน
48545010201261นางสาวพรพรรณ หุ่นจีน
49545010201352นายกฤษณะ คงเรือง
50545010200511นางสาวปัทมา ทั่งทอง
51545010201246นางสาวปิยะมาศ ประวัติร้อย
52545010201360นางสาวขนิษฐา วาที
53545010200966นางสาวสุกัญญา พิลึก
54545010200388นางสาวจินตนา แสงสว่าง
55545010201758นายอาณัติ เณรพงษ์
56545010201527นางสาวธิติมา ทองเงิน
57545010201089นางสาวอริญญา สอนจำปา
58545010201519นางสาวณัฐวดี ตรีปรัชญา
59545010201592นายภูริชญ์ พุ่มสุวรรณ
60545010201659นางสาวศิลป์ศุภา เปรมทวี
61545010200347นายคิรากร สีบุญเรือง
62545010200842นางสาววรรณธิดา ศรีทอง
63545010201584นางสาวภัทรภร อธิคมนฤนาท
64545010200768นางสาวมลธิณี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
65545010201014นางสาวหัทยา รักซ้อน
66545010201493นางสาวชนิตา ส่องสง
67545010201154นางสาวธมนวรรณ บัวคลี่ใบ
68545010201378นางสาวขวัญชนก เจี่ยชนะสกุล
69545010201576นายพิพัฒย์พงศ์ โล่สกุลชัย
70545010200917นางสาวศิริลักษณ์ ผลอนันต์
71545010200032นางสาวจิรานุช ฉลูศรี
72545010200719นางสาวอัญญวีณ์ จิตจันดา
73545010200644นายวีระวัฒน์ พ่วงศิริ
74545010200826นางสาววนิดา แตงหนู
75545010201469นายเจษฎา ตรีปรัชญา
76545010200172นางสาวนฤมล บุญจันทร์
77545010201691นางสาวสุภาพร วิริยะพรศรี
78545010201121นางสาวอาภามาศ จันทร์นุช
79525010202063นางสาวแก้วมณี โมราขาว
80545010201782นางสาวภัทรภร สอิ้งทอง
81545010201345นางสาวกมลชนก บ้วยกิจ
82545010201675นางสาวสันศนีย์ สุขสุศิลป์
83545010201287นางสาวรัตนวรา ฝั่งมณี
84545010200479นางสาวฐาณะมาศ ปลอดสันเทียะ
85545010200586นางสาวมุจรินทร์ ชุติมาทิพากร
86545010200255นางสาวกนกภรณ์ นันขุนทด
87545010201816นางสาวปรางค์ทิพย์ ทิพย์รักษ์
88545010200370นางสาวจิตต์วดี อ่อนสำอางค์